Uaireanta oibre do dhaoine óga

Réamhrá

Tá na huaireanta oibre do dhaoine óg rialaithe ag an Acht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996. Leagann an tAcht síos téarma íosaoise maidir le uaireanta uasoibre agus tréimhsí sosa agus cuireann sé cosc fostaíochta ar aon duine faoi bhun 18 mbliana d'aois maidir le hobair oíche dhéanach a dhéanamh.

Rialacha

Tá feidhm ag an Acht seo maidir le fostaithe faoi bhun 18 mbliana d'aois. Tá leanaí mínithe san Acht mar daoine faoi bhun 16 bliana d'aois agus daoine óga mar daoine idir 16 agus 17 bliana d'aois. Ní feidhm ag an Acht seo maidir leanaí nó daoine óga a bheidh fostaithe ag garghaol.

Leanaí

De réir an Achta, ní féidir le fostóirí postanna lánaimseartha rialta a thabhairt do dhaoine óga faoi bhun 16 bliana d'aois. Tá sé ceadaithe ag fostóirí daoine óga idir 14 agus 15 bliana d'aois a fhostú le hobair éadrom a dhéanamh seo leanas:

  • Féadfar leanaí os cionn 14 bliana d’aois obair éadrom i rith laethanta saoire a dhéanamh. Is í 35 uaire í an uassheachtain, agus 7 n-uaire an uaslá.
  • Féadfar leanaí ós cionn 15 bliana agus faoi bhun 16 bliana d'aois 8 n-uaire sa tseachtain i rith an téarma scoile obair éadrom a dhéanamh.
  • Má tá siad ag obair mar chuid de chlár oideachais nó clár um thaithí oibre formheasta nuair nach bhfuil sé dochrach dá sláinte, sábháilteacht nó forbairt, is í 8 n-uaire í an uaslá agus 40 uaire í an uassheachtain. Is iad cláir oideachais nó cláir um thaithí oibre formheasta iad cláir oideachais nó cláir um thaithí oibre formheasta ag an tAire Oideachais agus Scileanna, an tAire Poist, Fiontar agus Nuálaíochta no SOLAS.
  • Ba cheart go mbeadh 21 lá saor ó obair i rith laethanta saoire ag leanaí faoi bhun 16 bliana
  • Féadfar leanaí faoi bhun 16 bliana d'aois a fhostú chun obair scannánaíochta, cultúrtha, fógraíochta nó spóirt a dhéanamh faoi cheadúnais a éisíonn ag an tAire Poist, Fiontar agus Nuálaíochta.

Uasuaireanta oibre seachtainiúil do dhaoine faoi bhun 16 bliana d'aois.

Aois 14 bliana d'aois 15 bliana d'aois
Téarma scoile Neamhní 8 n-uaire
Laethanta saoire 35 uaire 35 uaire
Taithí oibre 40 uaire 40 uaire

Am saor agus sosanna scithe do dhaoine óga faoi bhun 16 bliana d'aois

Sos scíthe leathuaire tar éis 4 huaire oibre
Sos scíthe laethúil 14 uaire comhleantacha saor
Sos scíthe seachtainiúil 2 lá saor, agus iad a bheith comhleantach chomh fada lena bhfuil sé praicticiúil

Teorainneacha ar obair oíche agus obair luath na maidine
Níl sé ceadaithe ag fostóirí a éileamh ar fhostaithe faoi bhun 16 d'aois obair a dhéanamh roimh 8 a chlog ar maidin nó tar éis 8 a chlog san oíche.

Daoine óga

Leagann an tAcht síos teorainneacha ar uaireanta oibre do dhaoine óga idir 16 agus 17 bliana d’aois. Má oibríonn duine óg do níos mó ná fostóir amháin, ní féidir leis na huaireanta oibre seachtainiúil nó laethúil comhcheangailte an uasuimhir uaireanta ceadaithe a shárú.
Uaireanta oibre, am saor agus sosanna scíthe do dhaoine óga idir 16 agus 17 bliana d'aois

Uaslá oibre 8 n-uaire
Uassheachtain oibre 40 uaire
Sos leathuaire tar éis 41/2 uaire oibre
Sos scíthe laethúil 12 uaire comhleantacha saor
Sos scíthe seachtainiúil 2 lá saor agus iad a bheith comhleantach chomh fada lena bhfuil sé praiticiúil

Teorainneacha ar obair oíche agus obair luath na maidine
De ghnáth, níl sé ceadaithe ag daoine óga obair a dhéanamh roimh 6 a chlog ar maidin nó tar éis 10 a chlog san oíche. Ní foláir eisceachtaí ar bith a bheith socruithe de réir rialacháin.

Tá sé ceadaithe ag daoine óga fostaithe le haghaidh dualgas ghinearálta in áitreabh ceadúnaithe de réir an Achta um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996 (Fostaíocht in Áitreabh Ceadúnaithe) Rialacháin, 2001 - (IR 350 de 2001) obair a dhéanamh suas go dtí 11 i.n. ar lá nach dtagann díreach roimh lá scoile i rith téarma scoile nuair atá an duine óg ag freastal ar scoil. Leagann na Rialacháin nach gcuimsíonn sainmhíniú dualgais ghinearálta ag soláthar deochanna meisciúla ar chúl cuntar beáir in áitreabh ceadaithe nó á soláthar é chun úsáid lasmuigh don áitreabh.

Dualgais an fhostóra

Caithfidh na fostóirí cóip de theastas breithe an dhuine óig a fheiceáil nó fianaise eile maidir lena (h)aois roimh dóibh an duine siúd a fhostú. Má bhíonn an duine óg faoi bhun 16 bliana d'aois, caithfidh an fostóir cead i scríbhinn a fháil ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir an dhuine óig.

Caithfidh na fostóirí taifid a choimeád i leith gach fostaí faoi bhun 18 mbliana d'aois lena n-áirítear amanna tosaithe agus críochnaithe an fhostaí i gcóir oibre.

Leigh tuilleadh faoi cearta fostaíochta do dhaoine óga.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir gearáin i dtaobh shárú an Achta um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996 a chur faoi bhráid seirbhísí cigireachta an Choimisúin um Chaidreamh san Áit Oibre - féach 'Gearáin' thíos.

Is féidir gearáin faoi phionós curtha ar fhostaí maidir le diúltú comhoibrithe le fostóir i sárú an Acht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996 (m.s. diúltú uaire coiscthe a oibrigh) faoi bhráid Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre taobh istigh de 6 mhí ón bpionós sin - féach 'Gearáin' thíos. Is féidir síneadh 6 mhí bhreise a chur leis an tréimhse seo má tá an Coimisiún sásta gur chuir cúinsí réasúnacha moill ar chur isteach an ghearáin taobh istigh den tréimhse thuasluaite.

Gearáin

Is féidir gearáin a dhéanamh tríd an fhoirm ghearáin ar líne nua a úsáid (á fáil trí ‘Déan iarratas maidir le cearta fostaíochta’ a roghnú ar workplacerelations.ie).

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an Acht um Chosaint Daoine Óga (Fostaíocht) 1996, déan teagmháil leis na ón tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre – féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 29 October 2015