Fostaíocht: tusa agus do phost

Réamhrá

Is eachtraí móra iad i do shaol do chéad phost a fháil, nó bheith ag bogadh ó phost go post, chomh maith le post a chailleadh. Ag tréimhsí mar sin, d’fhéadfadh eolas a bheith uait chun tú a threorú tríd an bpróiseas agus chun cúnamh a thabhairt duit na roghanna cearta a dhéanamh.

Is cuma má tá tú ag aimsiú poist, ag athrú poist, ag tabhairt aghaidh ar iomarcaíocht, nó má theastaíonn faisnéis uait faoi do chearta, tá réimse leathan faisnéise a bhaineann le fostaíocht. Soláthraíonn an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí raon seirbhísí fostaíochta do chuardaitheoirí poist.

Do chearta fostaíochta

Tá do chearta mar fhostaí faoi chosaint ag an dhlí fostaíochta. Ba cheart duit faisnéis a fháil faoi do chearta agus coinníollacha oibre agus faoi do chearta a chur i bhfeidhm. Tá reachtaíocht ar leith ann chun do chearta daonna a chosaint agus chun comhionannas sa láthair oibre a chinntiú. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi do cheart i gcás bulaíocht, ciapadh agus íospairt.

Má tá tú ag tosú ar an obair

Is gá duit nithe áirithe a dhéanamh sula dtosóidh tú ag obair. Mar shampla, má tá tú cláraithe mar dhuine dífhostaithe, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le d'Ionad Intreo nó d'Oifig Bhrainse Leasa Shóisialaigh agus síniú as an dól nuair a thosaíonn tú ag obair. Is féidir faisnéis a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit nuair a thosaíonn tú ag obair a aimsiú in Uimhir Phearsanta Sheirbhíse Poiblí, conarthaí fostaíochta, árachas sóisialta, an Muirear Sóisialta Uilíoch agus cáin agus obair a thosú. Tá dlithe fostaíochta chun dhaoine óga i bhfostaíocht a chosaint.

Pá agus fostaíocht

Ba cheart duit faisnéis faoin íosráta pá, cén eolas atá i do dhuillín pá, agus cén chaoi a ríomhtar do cháin a fháil. Tá tuilleadh faisnéise faoi tacaíocht do dhaoine ar ioncam íseal agus ba cheart duit a thuiscint maidir le pinsin.

Athrú poist

Má tá tú ag athrú poist nó má tá sé ar intinn agat é sin a dhéanamh, gheobhaidh tú an t-eolas a theastaíonn uait in Fógra a thabhairt nuair a athraíonn tú do phost agus in Athrú poist: cáin ioncaim agus taifid árachas sóisialta. Tá tuilleadh eolais má tá tú ag filleadh ar an obair.

Fostaíocht agus míchumas

Tá réimse tacaíochtaí fostaíochta ar fáil in Éirinn chun cabhrú le fostaithe le míchumas post a fháil agus a choinneáil. Tá tacaíocht ar fáil d’fhostóirí chomh maith feasacht faoi cheisteanna a bhaineann le míchumas a mhúscailt agus chun cabhrú leo fostaithe le míchumas a choinneáil. Soláthraíonn an Ciste Freastal Réasúnta na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí tacaíochtaí, mar shampla, Deontas Léitheora Phearsanta, Deontas um Ateangaire ag Agallamh Poist agus deontais chun an láthair oibre a dhéanamh oiriúnach d’fhostaithe le míchumas.

Cailliúint poist

D’fhéadfadh sé a bheith ina tréimhse fíordheacair d’fhostaí agus dá t(h)eaghlach má chailltear post, nó má táthar ag tabhairt aghaidh ar iomarcaíocht. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoi do cheart i gcás cad ba chóir do d’fhostóir thabhairt duit tar éis do phost a chailliúint agus céard is briseadh éagórach ann. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’ionad Intreo nó d'oifig leasa shóisialaigh chun faisnéis maidir le Sochar Cuardaitheora PoistLiúntas Cuardaitheora Poist. Má tá tú dífhostaithe fada go leor, d’fhéadfadh go mbeifeá i dteideal scéim fostaíochta.

Ag teacht go hÉirinn le haghaidh fostaíochta

Má tá tú ag teacht go hÉirinn chun post a fháil nó má tá sé ar intinn agat é sin a dhéanamh, is féidir eolas úsáideach a fháil in ag teacht ón AE, Cead Fostaíochta Ginearálta agus Cead Fostiaíochta Scileanna Criticiúla.

Ag obair thar lear

Má tá tú ag bogadh thar lear le haghaidh fostaíochta nó má tá sé ar intinn agat é sin a dhéanamh, gheobhaidh tú an t-eolas a theastaíonn uait in ag obair san AE agus ag obair lasmuigh den AE.

Page edited: 21 February 2018