Comhionannas aoise san fhostaíocht

Réamhrá

Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 cosc ar leatrom a dhéanamh i gcúrsaí fostaíochta ar chúinsí faoi leith, aois san áireamh. Tá sé neamhdhleathach leatrom a dhéanamh ar dhuine ar chúinse aois. Tá roinnt eisceachtaí a bhaineann leis an riail ginearálta a chuireann cosc ar leatrom. Cuireann na Achtanna síos freisin ar ghníomhú dearfach chúinsí faoi leith, aois san áireamh.

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Tá dualgas ginearálta ar Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas comhionannas a chur chun cinn faoin reachtaíocht a bhaineann le comhionannas fostaíochta agus comhionannas deiseanna. Cuireann sé cúnamh ar fáil do dhaoine a chreideann gur déanadh leatrom orthu.

An Binse Comhionnais

Scrúdaíonn an Binse Comhionannais agus/nó déanann sé idirghabháil i gcás easaontais maidir leis an reachtaíocht a chur i bhfeidhm. Is féidir gearán maidir le leatrom aoise a dhéanamh leis an stiúrthóir a dhéanfaidh scrúdú ar an ngearán agus a ordóidh sásamh nó cúiteamh más cuí.

Rialacha

Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 cosc ar leatrom díreach nó indíreach sa láthair oibre agus i gcoinníollacha fostaíochta ar bhonn gnéis, stádas sibhialta agus teaghlaigh, claonadh gnéasach, creideamh, aois, míchumas, cine agus ballraíocht den lucht siúil.

Leatrom aoise

Sainmhínítear an leatrom mar chaitheamh le duine amháin ar bhealach níos mífhabhraí ná duine eile i gcúinsí cosúla ar aon cheann de na forais a shainítear. Ní hiad an leatrom reatha agus caite amháin a chlúdóidh sé, ach leatrom a d'fhéadfadh tarlú sa todhchaí nó atá curtha i leith duine éigin freisin.

Nuair a thagann leatrom i gceist

Tá cosc san Achtanna ar leatrom a dhéanann

 • Fostóirí
 • Údaráis fhostaíochta
 • Soláthraithe oiliúint ghairimiúil
 • Ceardchumainn
 • Eagraíochtaí fostóirí,
 • Údaráis Phroifisiúnta,
 • Cumainn Trádála nó
 • Aon údarás a smachtaíonn iontráil chuig nó feidhmiú i gceird, i ngairm, nó i slí bheatha.

Tá cosc ar leatrom i dtaobh teacht ar fhostaíocht, coinníollacha oibre, i dtraenáil nó taithí, ardú céime nó maidir le rangú fostaíochta. Sa chomhthéasc seo níl pinsin san áireamh i gcoinníollacha oibre.

Leatrom indíreach i.e. tá riachtanas a chuireann i bhfad níos mó daoine de ghrúpa amháin faoi míbhuntáiste ná daoine i ngrúpa eile agus nach bhfuil fáth maith leis i gcoinne an dlí.

Tá cosc ar fhógraí poist a dhéanann leatrom.

Eisceachtaí ón toirmeasc ginearálta ar leatrom ar fhorais aoise

Faoi na hActanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 is féidir le fostóir:

 • Íos-riachtanas aoise (nach mó ná 18 bliain d'aois) a shocrú i gcomhair iarrthóirí féideartha ar phost
 • Conradh théarma seasta a thairiscint do dhuine atá os cionn na haoise scoir éigeantaigh ar an gcoinníoll go gcosnaítear é ar bhonn tosca oibiachtúla

Maidir le scéim sochair cheirde, ní leatrom ar fhorais aoise é d'fhostóir:

 • Aoiseanna a shocrú i gcomhair teacht isteach ina leithéid de scéim nó i gcomhair teidlíochta ar shochair faoin scéim;
 • Aoiseanna éagsúla a shocrú do gach fostaí nó catagóir fostaithe;
 • Úsáid a bhaint as critéir aoise i ríomhaireachtaí achtúire i gcomhthéacs a leithéid de scéim, nó
 • Rátaí éagsúla pá tearbtha a sholáthar d'fhostaithe éagsúla nó grúpaí nó catagóirí fostaithe, na rátaí seo arna mbunú ar, nó ag tógáil san áireamh na tréimhse idir aois fostaí ar fhágáil na fostaíochta agus ar aois a scoir éigeantaigh

chomh fada is nach mbíonn leatrom ar fhorais inscne i gceist leis seo.

Gníomhú dearfach

Tá gníomhú dearfach chun comhtháthú isteach san fhostaíocht a éascú do dhaoine thar na naoi bhforas go léir seo a cheadaítear faoin Achtanna.

Conas iarratas a dhéanamh

Má cheapann tú go ndéanadh leatrom ort ar bhonn aoise (nó ar aon bhonn eile) ba cheart duit ar dtús na ceisteanna ar fad a ardú leis an bhfostóir nó le soláthraí na seirbhíse. Mura n-éiríonn leat aon sásamh a fháil as an bpróiseas seo ba cheart gearán a dhéanamh tríd an fhoirm gearáin shingil ar fáil ar workplacerelations.ie a úsáid

Ba chóir duit do ghearán faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 a sheoladh isteach laistigh de 6 mhí ó dháta an leatroim.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

16-22 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
Éire

Uaireanta Oscailte:Dé Luain go hAoine 9am go 1pm agus 2pm go 5pm
Teil:(01) 858 9601
Lóghlao:1890 245 545
Facs:(01) 858 9609
Láithreán Gréasáin: http://www.ihrec.ie/
R-phost: publicinfo@ihrec.ie


An Binse Comhionannais

Teach Mhic Dhábhéid
Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 613 6800
Lóghlao:1890 34 44 24
Facs:(01) 613 6801
Láithreán Gréasáin: http://www.workplacerelations.ie/en/
R-phost: info@equalitytribunal.ie

Page edited: 15 January 2016