Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile

Réamhrá

Caithfidh an chuid is mó de náisiúnaigh neamh-LEE cead fostaíochta a bheith acu chun oibriú in Éirinn. Faoi na hAchtanna um Cheadanna Fostaíochta 2003-2014, tá cead fostaíochta (CF) ar leith ann do chéilí, páirtnéirí agus cleithiúnaithe de chuid sealbhóirí agus taighdeoirí Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha. Chun bheith i dteideal CF Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile (CPC) a fháil, ní mór go mbeadh cónaí dleathach ar an iarratasóir in Éirinn. De ghnáth, ní mór go mbeidh an cleithiúnaí ina d(h)uine muinteartha faoi bhun 18 mbliana d’aois – féach ‘Cé is féidir iarratas a dhéanamh?’ sa mhír ‘Rialacha’ thíos.

Ón 1 Deireadh Fómhair 2014, baineann an Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile le céilí, páirtnéirí aitheanta, páirtnéirí sibhialta agus cleithiúnaithe de chuid sealbhóirí Ceadanna Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha, iar-cheadanna an Chárta Ghlais agus taighdeoirí. Cabhraíonn an scéim le céilí, páirtnéirí agus cleithiúnaithe incháilithe rochtain a fháil ar fhostaíocht mar gheall ar an méid a leanas:

  • Ní gá d’fhostóirí an post a fhógairt le seirbhísí fostaíochta na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí/EURES sula ndéanann siad an t-iarratas ar Chead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile – ar a dtugtar tástáil riachtanas an mhargaidh shaothair
  • Féadfaidh an céile/páirtnéir nó cleithiúnaí iarratas a dhéanamh ar aon fholúntas poist seachas post i suíomh baile, seachas i gcás roinnt cúramóirí
  • Tá na chéad iarratais agus athnuachan ar Cheadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile díolmhaithe ón ngnáth-tháille iarratais

Céilí, páirtnéirí agus cleithiúnaithe de chuid sealbhóirí ceadanna fostaíochta eile

Níl fáil ar Cheadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile ag céilí, páirtnéirí agus cleithiúnaithe de chuid sealbhóirí Ceadanna Fostaíochta Ginearálta (ceadanna oibre roimhe seo)saghsanna eile de chead fostaíochta. Caithfidh siad iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta as a stuaim féin. Beidh an méid a leanas i gceist má dhéantar iarratas ar Chead Fostaíochta Ginearálta:

Rialacha

Cé is féidir iarratas a dhéanamh?

Baineann Ceadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile le céilí, páirtnéirí nó cleithiúnaithe amháin a bhfuil cónaí dleathach orthu in Éirinn. Ní mór d’iarratais ar chéilí, páirtnéirí nó cleithiúnaithe a chónaíonn lasmuigh d’Éirinn gabháil trí na gnáthnósanna imeachta um chead fostaíochta.

Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile, is gá na critéir a leanas a chomhlíonadh:

(a) Ní mór don iarratasóir agus sealbhóir an cheada fostaíochta a bheith pósta, i bpáirtnéireacht aitheanta nó i bpáirtnéireacht shibhialta (arna haithint ag an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais). Go ginearálta, ní mór go mbeidh cleithiúnaí ina d(h)uine muinteartha nach bhfuil pósta agus faoi bhun 18 mbliana d’aois – féach ‘Cleithiúnaithe’ thíos.

(b) Ní mór go mbeidh ceann amháin den mhéid a leanas ag sealbhóir an cheada fostaíochta:

  • CF bailí Scileanna Ríthábhachtacha
  • Cead bailí an Chárta Ghlais
  • Cead fostaíochta bailí nó comhaontú óstála i dtaca le post taighdeora

(c) Ní mór go bhfuil sealbhóir an cheada fostaíochta fós ag oibriú laistigh de théarmaí a c(h)eada.

Ina theannta sin, d’fhéadfadh céilí, páirtnéirí agus cleithiúnaithe daoine a mbíodh ceadanna fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha, an Cárta Glas nó ceadanna taighdeora acu roimhe seo ach a bhfuil cead faighte anois acu chun oibriú in Éirinn gan chead, a bheith i dteideal Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile a fháil.

Nósanna imeachta iarratais

Beidh na socruithe cead fostaíochta a leanas i gceist leis an gCead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile.

  • Féadfaidh an fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh ar an gcead, bunaithe ar thairiscint fostaíochta.
  • Deonaítear an cead don fhostaí agus áirítear leis ráiteas ar chearta agus teidlíochtaí an fhostaí.Seoltar cóip den chead fostaíochta chuig an bhfostóir.
  • Cuirtear cosc ar an bhfostóir ó chostais earcaíochta a bhaint ó phá an fhostaí nó cáipéisí pearsanta an fhostaí a choimeád.

Tairiscint poist

Ní mór go bhfuil tairiscint poist ag an gcéile, páirtnéir nó cleithiúnaí agus ní mór go bhfuil na cáilíochtaí, scileanna agus taithí a theastaíonn don phost acu. Ní mór go mbíonn siad fostaithe agus íoctha go díreach ag a bhfostóir in Éirinn. Ní ghlactar le tairiscintí poist ó ghníomhaireachtaí earcaíochta agus ó idirghabhálaithe eile faoin scéim. Féadfaidh siad oibriú ar feadh 10 n-uaire an chloig sa tseachtain ar a laghad. Féadfaidh an pá a bheith faoi bhun €30,000 sa bhliain ach ní mór an tÍosráta Náisiúnta Pá san Uair, ar a laghad, a íoc leo.

Ní mór go mbeidh an fostóir ag trádáil in Éirinn agus a bheith cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Ní dheonófar Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile do chuideachtaí dá mbeadh breis agus 50% de na fostaithe ina náisiúnaigh neamh-LEE mar gheall ar an gcead a dheonú. Féadtar an ceanglas seo a tharscaoileadh má bheidh an t-iarratasóir fostaí aonair an fhostóra.

Cleithiúnaithe

Níl fáil ar Cheadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile ach ag leanaí neamhphósta faoi bhun 18 mbliana d’aois, a chónaíonn in Éirinn mar dhaoine muinteartha de shealbhóir an cheada fostaíochta. I gcásanna eisceachtúla, d’fhéadfadh go mbeadh an Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile ar fáil ag cleithiúnaithe os cionn 18 mbliana d’aois, a raibh cónaí dleathach orthu in Éirinn roimh aois 18 mbliana.

Fad agus athnuachan

Is gnách go n-eisítear an Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile don tréimhse a fhad le héag chárta clárucháin Bhiúró Náisiúnta Inimirce an Gharda Síochána (BNIGS) de chuid shealbhóir an cheada fostaíochta. Féadtar é a athnuachan – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos. Má chríochnaigh tú 5 bliana oibre as a chéile ar chead fostaíochta, ní theastóidh cead uait a thuilleadh chun oibriú in Éirinn. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifigeach áitiúil inimirce chun do chead inimirce a athrú.

Post a athrú

Bítear ag súil leis go bhfanfaidh duine a oibríonn agus Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile acu, leis an bhfostóir tosaigh ar feadh 12 mhí mura bhfuil cúinsí eisceachtúla i gceist. Ina dhiaidh sin, is féidir post a athrú, a fhad agus a dhéantar iarratas nua ar Chead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile.

Rátaí

Níl aon táille ar iarratais nó athnuachan ar Cheadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh an fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh ar Rannóg Ceadanna Fostaíochta na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. Féadtar iarratais a dhéanamh ar líne leis an cháipéisíocht tacaíochta a theastaíonn agus leas á bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta Ar Líne (CCFA).

Próiseáil agus athbhreithnithe: Féadfaidh tú stádas d’iarratas tríd an tsaoráid fhiosrúcháin faoi stádas ar líne a sheiceáil. Tá na hamanna próiseála iarratais ar shuíomh gréasáin na Roinne. Déanfaidh próiseáil oifigiúil d’iarratais é a dheonú nó a dhiúltú ar údair shonracha. Má dhiúltaítear d’iarratas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh laistigh de 28 lá, trí leas a bhaint as an bhfoirm chun cinneadh a sheoladh isteach a bhfuil athbhreithniú le déanamh air.

Athnuachan:

Féadfaidh an fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh ar athnuachan agus leas á bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta Ar Líne (CCFA).

Nuair a eisítear Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile do chéile/páirtnéir nó cleithiúnaí incháilithe, is gá dó nó di athchlárú a dhéanamh le hOifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh (má tá cónaí air/uirthi i mBaile Átha Cliath) nó ag oifig chlárúcháin régiúnachCeanncheathrú áitiúil Cheantar an Gharda Síochána (má tá cónaí air/uirthi lasmuigh de Bhaile Átha Cliath). Is amhlaidh atá seo chun cead a fháil chun fanacht sa Stát mar fhostaí. Is tábhachtach chun seo a dhéanamh, mar mura ndéantar é, ní bheidh an stádas ceart inimirce ag an gcéile, páirtnéir nó cleithiúnaí.

Tá breis faisnéise ar fáil faoi Cheadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile ar láithreán gréasáin na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Rannóg Ceadanna Fostaíochta
Ionad Phort an Iarla
bóthar níos ísle
Baile Átha Cliath 2
D02 PW01
Éire

Uaireanta Oscailte:Líne Chabhrach: Luan go hAoine 9:30rn - 5ir
Teil:+353 1 417 5333
Lóghlao:1890 201 616
Facs:+353 1 631 3268
Láithreán Gréasáin: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htm
R-phost: employmentpermits@dbei.gov.ie


Page edited: 19 February 2018