Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe

Réamhrá

Go ginearálta, caithfidh náisiúnaigh neamh-LEE cead fostaíochta a bheith acu chun oibriú in Éirinn.

Ceadaíonn an Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe do náisiúnaigh neamh-LEE a tháinig go hÉirinn ar chead bailí fostaíochta, ach a d’fhág an córas gan iad féin a bheith mar chúis leis nó mar gheall ar dhúthshaothrú san ionad oibre.

Cuireann an Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe ar a gcumas oibriú go dleathach arís. Is iad príomhghnéithe an Cheada Fostaíochta Athghníomhachtaithe:

  • Níor mhór go raibh cead fostaíochta agat roimhe seo
  • Ní mór nach bhfuil tú fostaithe faoi láthair
  • Ní mór go bhfuil tairiscint poist agat
  • Ní mór go bhfuil cead sealadach inimirce Stampa 1 agat mar aon le litir “Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe” ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos
  • Ní theastaíonn tástáil riachtanais mhargadh saothair
  • Tá an cead ar fáil do gach gairm, lena n-áirítear cúramóirí áirithe ach ní áirítear gach gairm i suíomh baile, mar shampla, coimeádaithe tí

Rialacha

Cé atá i dteideal an cead a fháil?

Féadfaidh na náisiúnaigh neamh-LEE a leanas iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe:

  • Daoine a bhíodh ag oibriú go dleathach le cead fostaíochta agus a bhfuil cónaí neamhdhleathach orthu faoi láthair
  • Daoine a bhfuil cead oibre acu do phoist ar bheagán oiliúna agus ísealphá ar mian leo a bhfostóir a athrú ach nach gcáilíonn don Chead nua Fostaíochta Ginearálta
  • Sealbhóirí áirithe ceada céile/cleithiúnaí ar mian leo iarratas a dhéanamh ar chead nua fostaíochta le fostóir nua ach nach gcáilíonn don Chead nua Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile
  • Daoine a bhfuil cead céile/cleithiúnaí nó an Cead nua Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile ar athraigh a gcúinsí, mar shampla, idirscaradh agus nuair atá an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais sásta gur cheart breithniú a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe sa chás.

Cé nach bhfuil i dteideal an cead a fháil?

Níl náisiúnaigh neamh-LEE i dteideal Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe a fháil:

Féadfaidh tú breis faisnéise a léamh faoi na critéir cháilitheachta (pdf) don Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe.

Tairiscint poist

Ní mór go bhfuil fíor-thairiscint poist agat agus ní mór go bhfuil na cáilíochtaí, scileanna agus taithí agat a theastaíonn don phost. Ní mór go mbíonn tú fostaithe agus íoctha go díreach ag d’fhostóir. Ní mór go mbeidh an fostóir ag trádáil in Éirinn, cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim agus, más infheidhme, leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Ní féidir le d’fhostóir costais earcaíochta a bhaint ó do phá nó do cháipéisí pearsanta a choimeád. Ní mór ráta in aghaidh na huaire an Íosphá Náisiúnta a íoc leat.

Ní eiseofar Cead Fostaíochta Ginearálta do chuideachtaí dá mbeadh breis agus 50% de na fostaithe ina náisiúnaigh neamh-LEE mar gheall ar an gcead a dheonú. Féadtar an ceanglas seo a tharscaoileadh, áfach, sa chás gur tusa a bheidh mar an t-aon fhostaí. Is amhlaidh a bheidh i gceist nuair a dhéanann tú do chead a athnuachan, chomh maith.

Fad agus athnuachan

Eisítear Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe i dtosach ar feadh 2 bhliain agus féadtar é a athnuachan ar feadh 3 bliana ina dhiaidh sin. Má d’oibrigh tú ar feadh cúig bliana as a chéile ar chead fostaíochta, b’fhéidir nach dteastóidh cead uait a thuilleadh chun oibriú in Éirinn. Nuair atá do chead stampa 1 dlite le hathnuachan, eiseoidh d’oifigeach áitiúil inimirce – féach ‘Clárúchán’ thíos – cead inimirce stampa 4 ar feadh bliain amháin duit a cheadóidh duit glacadh le haon fhostaíocht, seachas féinfhostaíocht.

Nuair a bhí tú ag oibriú agus i do chónaí go dleathach in Éirinn ar feadh 5 bliana ar chead oibre, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chónaitheacht fhadtéarmach le Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Chomh maith leis sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ón gceanglas chun cead fostaíochta a bheith agat. Má éiríonn le d’iarratas, deonófar cead sínte cónaitheachta duit do 5 bliana breise agus ní theastóidh cead oibre uait chun oibriú in Éirinn.

Fostaíocht a athrú

Más é seo do chéad Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe, bítear ag súil leis go bhfanfaidh tú le d’fhostóir ar feadh 12 mhí (seachas faoi chúinsí eisceachtúla). Ina dhiaidh sin, féadfaidh tú aistriú chuig fostóir nua, a fhad agus go ndéantar iarratas nua ar chead fostaíochta.

Do phost a chailleadh

Má dhéantar iomarcach thú fad atá Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe agat, ba cheart duit fógra a thabhairt don Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. Tabharfaidh an Roinn 6 mhí duit chun post eile a aimsiú. Nuair a aimsíonn tú post eile, eiseofar Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe nua duit i gcomhréir le ceanglais na scéime.

Murar aimsigh tú post nua i ndiaidh 6 mhí, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifigeach áitiúil inimirce le do stádas inimirce a dheimhniú. Má dhéanann tú an cinneadh chun an tír a fhágáil agus má fhaigheann tú tairiscint poist in Éirinn, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta nua.

Cleithiúnaithe

Má tá Cead Fostaíochta Athghníomhachtaithe agat, níl do chéile, páirtnéir nó cleithiúnaithe i dteideal iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile. Féadfaidh siad iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Ginearálta as a stuaim féin.

Rataí

Seo a leanas na táillí a ghearrtar ar Cheada Fostaíochta Athghníomhachtaithe:

Iarratasóirí nua
Fad an cheada Méid
A fhad le 6 mhí €500
A fhad le 2 bhliain €1,000
Athnuachaintí
Fad an cheada Méid
A fhad le 6 mhí €750
A fhad le 3 bhliain €1,000

Má dhiúltaítear iarratas, aisíocfar 90% den táille leis an iarratasóir.

Is í an táille atá ar Dheimhniú Clárúcháin BNIGS ná €300.

Conas iarratas a dhéanamh

Iarratas a dhéanamh ar Stampa 1 Sealadach

Ní mór duit cead inimirce sealadach Stampa 1 a fháil i dtosach báire. Nuair a bhíonn tairiscint poist reatha agat, déanann tú iarratas ar Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) ar Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe agus an fhoirm iarratais (pdf) agus na treoirlínte (pdf) a úsáid. Seolann tú an t-iarratas comhlánaithe chuig Aonad 2, Rannóg Cónaitheachta an SEIÉ – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Measúnaítear d’iarratas agus má cháilíonn tú, tugtar cead stampa 1 duit ar feadh 4 mhí. Ní mór duit an cead seo a chlárú leis an BNIGS – féach ‘Clárúchán’ thíos.

Iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe

Féadfaidh tú (nó d’fhostóir ionchasach) iarratais nua a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe leis an Rannóg Ceadanna Fostaíochta den Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Ó 5 Meán Fómhair 2016, féadtar iarratais a dhéanamh ar líne agus leas á bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta Ar Líne (CCFA). Áirítear an cháipéisíocht tacaíochta a theastaíonn an litir “Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe” ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Próiseáil agus athbhreithnithe

Féadfaidh tú stádas d’iarratas tríd an tsaoráid fhiosrúcháin faoi stádas ar líne a sheiceáil. Tá na hamanna próiseála iarratais ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. Déanfaidh próiseáil oifigiúil d’iarratais é a dheonú nó a dhiúltú agus ní mór údair shonracha a thabhairt má dhiúltaítear é. Má dhiúltaítear d’iarratas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh laistigh de 28 lá, trí leas a bhaint as an bhfoirm um athbhreithniú ar chinneadh chun cead fostaíochta a dhiúltú.

Athnuachaintí

Féadfaidh fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh ar athnuachan agus leas á bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta Ar Líne (CCFA).

Clárúchán

Nuair a eisítear do Chead Fostaíochta Athghníomhachtaithe duit, is gá duit clárú le hOifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh (má tá cónaí ort i mBaile Átha Cliath) nó ag oifig chlárúcháin régiúnach nó ag Ceanncheathrú áitiúil an Gharda Síochána (má tá cónaí ort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath). Ní mór duit seo a dhéanamh chun cead a fháil chun fanacht sa Stát mar fhostaí. Is tábhachtach seo a dhéanamh, mar mura ndéantar é, ní bheidh an stádas ceart inimirce agat.

Ó 15 Meán Fómhair 2016, caithfidh tú coinne a scríobh isteach ar líne chun cuairt a thabhairt air.

Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, féadfaidh tú clárú nó Ceanncheathrú áitiúil Cheantar an Gharda Síochána.

Tá breis faisnéise ar fáil faoi Cheadanna Fostaíochta Athghníomhachtaithe ar láithreán gréasáin na Roinne.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Rannóg Cónaithe Aonad 2

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13-14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath 2
ÉIRE

Láithreán Gréasáin: http://www.inis.gov.ie/
R-phost: Unit2ResidenceDivision@justice.ie

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Rannóg Ceadanna Fostaíochta
Ionad Phort an Iarla
bóthar níos ísle
Baile Átha Cliath 2
D02 PW01
Éire

Uaireanta Oscailte:Líne Chabhrach: Luan go hAoine 9:30rn - 5ir
Teil:+353 1 417 5333
Lóghlao:1890 201 616
Facs:+353 1 631 3268
Láithreán Gréasáin: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htm
R-phost: employmentpermits@dbei.gov.ie

Page edited: 8 November 2016