Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha

Réamhrá

Más náisiúnach thú ó thír nach bhfuil sa Limistéar Eorpach Eacnamaíochta (LEE) nó san Eilvéis, teastóidh cead fostaíochta uait, go ginearálta, chun oibriú in Éirinn. Faoi na hAchtanna um Cheadanna Fostaíochta, 2003-2014 tá 9 saghas de chead fostaíochta ann, lena n-áirítear Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha (cead an Chárta Ghlais roimhe seo), Cead Fostaíochta Ginearálta (cead oibre roimhe seo) agus Cead Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile.

Ón 1 Deireadh Fómhair 2014 ar aghaidh, d’athraigh an tAcht um Cheadanna Fostaíochta, (Leasú), 2014 an córas reatha ceadanna fostaíochta trí 9 saghas éagsúla de chead fostaíochta a sholáthar agus athruithe a dhéanamh ar na critéir chun ceadanna fostaíochta a eisiúint. Anuas air sin, forálann an tAcht gur féidir le náisiúnach iasachta nach bhfuil cead fostaíochta aige/aici, a rinne gach beart réasúnta chun ceann a fháil, dul i mbun caingean shibhialta i leith an fhostóra chun cúiteamh a fháil as aon obair a rinneadh nó aon seirbhísí a soláthraíodh.

Rialacha

Eisíonn an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta Ceadanna Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha. Féadfaidh an fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh ar an gcead, agus ní mór dó a bheith bunaithe ar thairiscint fostaíochta – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh thíos’. Deonaítear an cead don fhostaí agus áirítear leis ráiteas ar chearta agus teidlíochtaí an fhostaí. Cosnaíonn an reachtaíocht fostaíochta fostaí atá ag oibriú agus cead fostaíochta aige/aici, ar an mbealach céanna a chosnaíonn an reachtaíocht fostaithe eile.

Gairmeacha incháilithe

Tá 2 chatagóir de ghairmeacha incháilithe ann le haghaidh Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha, agus is seo a leanas iad:

(1) Poist ag a bhfuil tuarastail €60,000 nó de bhreis air sin – gach gairm (seachas catagóirí áirithe incháilithe poist agus iad siúd a thagann salach ar leas an phobail)

(2) Poist ag a bhfuil tuarastail €30,000 nó de bhreis air sin – ní mór don ghairm bheith le sonrú ar Liosta na nGairmeacha Ardoilte

Ón 10 Aibreán 2013, náisiúnaigh neamh-LEE a bhfuil stampa cead cónaithe 1, 1A, 2, 2A nó 3 acu a ndearnadh post a thairiscint dóibh i ngairm a shonraítear ar Liosta na nGairmeacha Ardoilte, iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta

Tairiscint poist

Ní mór go mbeidh tairiscint poist faighte acu ó chuideachta nó ó fhostóir atá cláraithe leis na Coimisinéirí Ioncaim, a dhéanann trádáil in Éirinn agus atá cláraithe leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Ní mór go mbíonn tú fostaithe agus íoctha go díreach ag d’fhostóir in Éirinn. Ní ghlactar le tairiscintí poist ó ghníomhaireachtaí earcaíochta agus ó idirghabhálaithe eile faoin scéim. Ní mór go bhfuil post a mhairfidh 2 bhliain nó níos faide i gceist leis an tairiscint poist.

Tástáil riachtanas an mhargaidh shaothair

Ní theastaíonn tástáil riachtanas an mhargaidh shaothair, is é sin, ní gá don fhostóir an post a fhógairt le seirbhísí fostaíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí/EURES nó i nuachtáin. Ní dheonófar cead fostaíochta, áfach, do chuideachtaí dá mbeadh breis agus 50% de na fostaithe ina náisiúnaigh neamh-LEE mar gheall ar an gcead a dheonú. Féadtar an ceanglas seo a tharscaoileadh i gcás cuideachtaí nuathionscanta lena dtacaíonn Fiontar Éireann nó GFT Éireann.

Cáilíochtaí

Ní mór go bhfuil na cáilíochtaí, scileanna agus taithí a theastaíonn don phost agat. I gcás post sa réimse tuarastail €30,000 nó níos mó, ní mór go mbeidh cáilíocht chéime nó níos airde agat. I gcás post ag a bhfuil tuarastal bliantúil €60,000 nó os a chionn sin, ní mór go mbeidh céim nó a chomhionann de thaithí agat.

Clárúchán agus cead chun fanacht

Mura náisiúnach LEE nó Eilvéiseach thú, ní mór duit clárú le d’oifigeach áitiúil inimirce sa cheantar ina bhfuil sé ar intinn agat cónaí nuair a thagann tú chun an Stáit. I gceantar Bhaile Átha Cliath, déantar an clárúchán ag Oifig Chlárúcháin Cé an Bhúrcaigh. Ó 15 Meán Fómhair 2016, caithfidh tú coinne a scríobh isteach ar líne chun cuairt a thabhairt air. Má tá cónaí ort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, ba cheart duit clárú ag d'oifig chlárúcháin régiúnach nó ag Ceanncheathrú áitiúil Cheantar an Gharda Síochána. Is amhlaidh atá an scéal chun cead a fháil chun fanacht agus lena chinntiú go bhfuil an stádas ceart inimirce agat, is é sin, mar fhostaí. Tabharfar Deimhniu Clárúcháin duit, a dtugtar Cead Cónaithe Éireannach (CCÉ) air freisin (an cárta BNIGS roimhe seo).

Éag Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha

Eisítear an Cead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha (agus an Cárta Glas) ar feadh 2 bhliain agus ní gá duit é a athnuachan. Ina ionad sin, déanann tú iarratas ar d’oifigeach áitiúil inimirce ar chead Stampa 4 chun cónaí agus oibriú in Éirinn gan cead fostaíochta.

Ón 1 Aibreán 2015 ar aghaidh, tá nós imeachta iarratais nua don chead Stampa 4 seo. Ar an gcéad dul síos, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais (pdf) seo ar litir thacaíocht ón Roinn Post, Fiontar agus Fostaíochta a dheimhníonn go bhfuil tú fostaithe faoi láthair.

Féadfaidh tú teacht ar shonraí faoin nós imeachta nua agus an cháipéisíocht a theastaíonn ar djei.ie.

Ansin cláraíonn tú le d’oifigeach áitiúil inimirce – féach thuas. Ní mór duit na cáipéisí a leanas a bheith agat:

  • Pas
  • Deimhniú Clárúcháin (Cárta CCÉ)
  • Do Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha nó do Chárta Glas
  • Litir ón Roinn Post, Fiontar agus Fostaíochta a dheimhníonn go bhfuil tú fostaithe faoi láthair

Má dheonaítear cead Stampa 4 duit, ar feadh tréimhse 2 bhliain a bheidh sé agus déanfar é a athnuachan a fhad agus a shásaíonn tú na critéir don chead. Nuair a bhíonn cónaí dleathach ort ar feadh 5 bliana, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chónaitheacht fhadtéarmach.

Mura bhfuil tú incháilithe do Stampa 4, féadtar Stampa 1 a eisiúint duit agus leanfaidh cead fostaíochta a bheith ag teastáil uait chun oibriú in Éirinn.

Víosaí

Má tá pas agat ó thír ina dteastaíonn víosa ó shealbhóirí pas chun Éire a iontráil ní mór duit iarratas a dhéanamh ar víosa iontrála ar líne.

Cleithiúnaithe

Ní mór duit iarratas a dhéanamh go dtiocfaidh do chéile, páirtnéir agus/nó mionchleithiúnaí i dteannta leat a luaithe a fuair tú do Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha. Tá faisnéis faoi athaontú teaghlaigh ar láithreán gréasáin SEIÉ. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh céilí, páirtnéirí agus cleithiúnaithe fostaithe a bhfuil ceadanna fostaíochta acu in ann Ceadanna Fostaíochta Cleithiúnaí/Páirtnéara/Céile a fháil, a fhad agus a bhfuil cónaí dleathach orthu anseo.

Post a athrú

Más é seo do chéad chead fostaíochta in Éirinn, bítear ag súil leis go bhfanfaidh tú le d’fhostóir ar feadh 12 mhí (mura bhfuil cúinsí eisceachtúla i gceist). Ina dhiaidh sin, féadfaidh tú fostóir a athrú, a fhad agus go ndéantar iarratas nua ar Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha.

Do phost a chailleadh

Má chailleann tú do phost trí iomarcaíocht, ba cheart duit an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta a chur ar an eolas trí foirm um fhógra iomarcaíochta a úsáid laistigh de 28 lá tar éis dífhostú. Tabharfaidh an Roinn tréimhse 6 mhí duit chun post eile a aimsiú. Nuair a aimsíonn tú post eile, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha, fiú má tá an post anois i gceann de na catagóirí neamhcháilithe.

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifigeach áitiúil inimirce le do stádas inimirce a dheimhniú – féach ‘Clárúchán’ thuas. Mura n-éagfaidh to chead inimirce go ceann 6 mhí, ar a laghad, féadfaidh tú cónaí in Éirinn faoin gcead stampa 1 a fuair tú, ar feadh 6 mhí. Má éagfaidh do chead inimirce laistigh de 6 mhí, féadfaidh tú a iarraidh go sínfear do chead inimirce go dtí 6 mhí, a chiallaíonn go mbeidh ort íoc as Deimhniú Clárúcháin – féach ‘Rátaí’ thíos. Murar aimsigh tú post nua tar éis 6 mhí, beifear ag súil leis go bhfágfaidh tú Éire. Má thugtar tairiscint fostaíochta duit in Éirinn, ansin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chead nua fostaíochta. Tá breis sonraí faoi na forálacha nua le haghaidh náisiúnaigh neamh-LEE a ndéantar iomarcach iad ar láithreán gréasáin SEIÉ.

Ní mór don iarratasóir íoc as an táille atá ar Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha. Féadfaidh an t-iarratasóir a bheith ina fhostóir, fostaí, duine bainteach nó conraitheoir, nó ina ghníomhaire údaraithe. Déantar íocaíochtaí ó ghnólachtaí trí ríomhaistriú airgid (EFT).

Cead Táille Fad
Nua €1,000 A fhad le 2 bhliain

Má dhiúltaítear nó má aistarraingítear iarratas, aisíocfar 90% den táille leis an iarratasóir.

Is í an táille atá ar Dheimhniú Clárúcháin ná €300.

Cónas a dhéanfaidh mé iarratas

Ba cheart iarratais ar Chead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha a dhéanamh le Rannóg Ceadanna Fostaíochta na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta., féadfaidh an fostóir nó an fostaí iarratas a dhéanamh. Ó 5 Meán Fómhair 2016, féadtar iarratais a dhéanamh ar líne leis an cháipéisíocht tacaíochta a theastaíonn agus leas a bhaint as an gCóras Ceadanna Fostaíochta Ar Líne (CCFA).

Próiseáil agus athbhreithnithe: Féadfaidh tú stádas d’iarratas tríd an tsaoráid fhiosrúcháin faoi stádas ar líne a sheiceáil. Tá na hamanna próiseála iarratais ar shuíomh gréasáin na Roinne. Déanfaidh próiseáil oifigiúil d’iarratais é a dheonú nó a dhiúltú ar údair shonracha. Má dhiúltaítear d’iarratas, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh laistigh de 28 lá, trí leas a bhaint as an bhfoirm chun cinneadh a sheoladh isteach a bhfuil athbhreithniú le déanamh air.

Tá breis faisnéise ar fáil faoin gCead Fostaíochta Scileanna Ríthábhachtacha ar láithreán gréasáin na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Is féidir leat tuilleadh a léamh maidir le táillí le haghaidh ceadanna fostaíochta ar dbei.gov.ie.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Rannóg Ceadanna Fostaíochta
Ionad Phort an Iarla
bóthar níos ísle
Baile Átha Cliath 2
D02 PW01
Éire

Uaireanta Oscailte:Líne Chabhrach: Luan go hAoine 9:30rn - 5ir
Teil:+353 1 417 5333
Lóghlao:1890 201 616
Facs:+353 1 631 3268
Láithreán Gréasáin: http://www.dbei.ie/labour/workpermits/index.htm
R-phost: employmentpermits@dbei.gov.ie


Page edited: 22 October 2018