An Scéim Oibre Neamhthipiciúla

Réamhrá

Ceadaíonn an Scéim Oibre Neamhthipiciúla náisiúnaigh neamh-LEE obair ghearrthéarmach chonartha áirithe a dhéanamh nach bhfuil cumhdaithe ag na hAchtanna um Cheadanna Fostaíochta. Faoin Scéim, ceadaítear náisiúnaigh neamh-LEE, ar nós dochtúirí ioncaim nó iad siúd atá ar chonarthaí ghearrthéarmacha le haghaidh cuideachta, chun oibriú in Éirinn.

Iascairí Neamh-LEE: Ón 15 Feabhra 2016 ar aghaidh, féadfaidh baill chriú áirithe neamh-LEE atá ag oibriú i gcabhlach iascaigh na hÉireann iarratas a dhéanamh ar an Scéim Oibre Neamhthipiciúla.

Rialacha

Caithfear iarratais ar an Scéim Oibre Neamhthipiciúla a dhéanamh ó áiteanna lasmuigh d’Éirinn.

Ní cheadaítear do dhaoine muinteartha duine a thionlacan a faomhadh don Scéim Oibre Neamhthipiciúla.

Cé atá incháilithe?

Féadfaidh náisiúnach neamh-LEE cáiliú don Scéim má theastaíonn ó chuideachta atá bunaithe in Éirinn go n-oibríonn siad faoi na cúinsí a leanas:

 • Sa chás gur sainaithníodh ganntanas scileanna
 • Chun scil speisialaithe nó ardscil a sholáthar do thionscal, gnólacht nó institiúid acadúil
 • Mar fhostaí nó intéirneach gearrthéarmach a íoctar nó a chistítear Baineann seo le mic léinn a bhfuil staidéar á dhéanamh acu ar chúrsa faofa tríú leibhéal lasmuigh d’Éirinn sa chás go bhfuil an fhostaíocht nó an intéirneacht in Éirinn mar chuid den chúrsa
 • Mar dhochtúir ionaid atá fostaithe agus íoctha ag gníomhaireacht (sna hearnálacha ospidéil nó cúraim phríomhúil)
 • Mar altra nó bean chabhrach ar Chlár Measúnaithe agus Oiriúnaithe Chliniciúil an RCSI

Is féidir leat na critéir le haghaidh na gcatagóirí incháilithe a ndéantar cur síos orthu thuas a léamh.

Cé nach bhfuil incháilithe?

Ní bhaineann an Scéim Oibre Neamhthipiciúla le náisiúnaigh neamh-LEE:

 • A bhfuil cónaí orthu in Éirinn cheana féin in aghaidh an dlí
 • A bhfuil Éire á hiontráil acu ar mhaithe le cuspóirí fostaíochta ar feadh a fhad le 2 sheachtain
 • A bhfuil Éire á hiontráil acu ar mhaithe le cuspóirí gnó ar feadh a fhad le 90 lá, mar shampla, chun freastal ar chomhdháil nó ar sheimineár
 • A bhfuil cead fostaíochta acu cheana féin
 • A cháilíonn do chead faoi Bhreithiúnas Van Der Elst
 • A bhfuil Údarú d’Agallamh Poist Ardoilte acu
 • A bhfuil Cead Fostaíochta um Aistriú Idirchuideachta acu i ndlínse eile
 • A bheadh ag oibriú i gcuideachta ina mbeadh breis agus 50% de na fostaithe ina náisiúnaigh neamh-LEE mar gheall ar a bhfostaíocht

Rataí

Is í an táille iarratais €250 agus ní aisíoctar í. Ó 1 Eanáir 2017, ní mór duit íocaíocht trí Ríomhaistriú Airgid a dhéanamh. Tá tuilleadh faisnéise sna treoirlínte ar fáil ar inis.gov.ie.

Conas iarratas a dhéanamh

Caithfidh tú iarratas a dhéanamh ar an Scéim ó áit lasmuigh d’Éirinn agus ní féidir leat taisteal go hÉirinn go dtí go bhfuil Litir Faofa de chuid na Scéime Oibre Neamhthipiciúla faighte agat. Má tá iarratas á dhéanamh ag ionadaí údaraithe thar do cheann, caithfear litir údaraithe atá sínithe agat gabháil leis an iarratas.

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Sheirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann (SEIÉ) agus leas á bhaint as an bhfoirm iarratais (pdf) atá ar fáil ar inis.gov.ie. Liostaítear an liosta de cháipéisíocht tacaíochta atá le cur faoi iamh le d’fhoirm iarratais ag bun na foirme. Caithfear litir dheimhnithe ón eagraíochta óstála atá bunaithe in Éirinn a chur san áireamh le d’iarratas.

Ba cheart iarratais a sheoladh sa phost cláraithe chuig Rannóg na Scéime Oibre Neamhthipiciúla de SEIÉ – féach ‘Cá ndéanfaidh mé iarratas?’ thíos. Glacann an t-am próiseála ar a laghad 2 sheachtain (10 lá oibre). Má fhaomhtar d’iarratas, eiseoidh SEIÉ Litir Faofa duit.

Ó 1 Eanáir 2017, ní mór duit íocaíocht don scéim oibre neamhthipiciúla trí Ríomhaistriú Airgid a dhéanamh.

Tá fáil ar choinníollacha agus treorlínte na Scéime Oibre Neamhthipiciúla ar inis.gov.ie.

Víosa

Más náisiúnach óna dteastaíonn víosa thú, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar víosa iontrála ar líne. Caithfear cóip de do Litir Faofa a chur faoi iamh mar chuid den cháipéisíocht do d’iarratas ar víosa. Ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar víosa sula bhfaigheann tú an Litir Faofa. Ba cheart duit 8 seachtaine a thabhairt go bpróiseálfar d’iarratas ar víosa.

Clárúchán agus cead chun fanacht

Má bheidh tú ag fanacht in Éirinn ar feadh breis agus 90 lá, caithfidh tú clárú le d’oifigeach inimirce áitiúil sa cheantar ina gcónaíonn tú. I gceantar Bhaile Átha Cliath, déantar an clárúchán ag Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Inimirce (an GNIB). Má tá cónaí ort lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, ba cheart duit clárú ag Ceanncheathrú áitiúil Cheantar an Gharda Síochána.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Rannán um Scéim Oibre Neamhthipiciúil

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Seirbhís Eadóirseachta agus Inimirce na hÉireann
13/14 Cé an Bhúrcaigh
Baile Átha Cliath
D02 XK70
Éire

Page edited: 12 December 2016