Oibrithe imirceacha

Ag teacht go hÉirinn - cáin agus ÁSPC
Ag teacht go hÉirinn le dul ag obair anseo; cáin, áit chónaithe, áit sainchónithe, cánachas dúbailte, ioncam a saoraíodh roimh theacht go hÉirinn agus fostaíocht sealadach in Éirinn.

Ag teacht ón AE/LEE chun oibriú
Cur síos ar cheart na náisiúnach AE agus na náisiúnach neamh-AE chun oibriú in Éirinn agus áirítear a gcearta fhostaíochta. Ina theannta sin leagtar amach agus áirítear teidlíochtaí saoránach Éireannaigh a thagann ar ais in Éirinn, go háirithe na daoine dífhostaithe.

Post a fháil in Éirinn
Cuireann an doiciméad seo faisnéis ar fáil do náisiúnaigh LEE agus náisiúnaigh neamh-LEE faoi conas fostaíócht a fháil in Éirinn.

Ag teacht go hÉirinn chun oibriú
Ceart na náisiúnach AE agus na náisiúnach neamh-AE chun oibriú in Éirinn. Áirítear faisnéis ar conas iarratas a dhéanamh ar chead fostaíochta.
This document is in: Ag bogadh tíre > Teacht go hÉirinn > Obair in Éirinn

Oibrithe imirceacha agus dífhostaíocht
Leagann sé seo síos na teidlíochtaí iomarcaíochta, leasa shóisialaigh agus cánach atá ag oibrithe imirceacha a chailleann a bpost.

An Scéim Oibre Neamhthipiciúla
Faoin Scéim Oibre Neamhthipiciúla, féadfaidh náisiúnaigh neamh-LEE obair ghearrthéarmach chonartha áirithe a dhéanamh nach bhfuil cumhdaithe ag na hAchtanna um Cheadanna Fostaíochta.