Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Cothroime i gcúrsaí oibre > An tÚdarás Comhionannais

An tÚdarás Comhionannais

Eolas

Is comhlacht Stáit neamhspleách é an tÚdarás Comhionannais arna bhunú chun a chinntiú go gcaitear go cothrom le gach duine sa tír agus chun a chinntiú nach dtarlaíonn idirdhealú ar fhorais áirithe. Bunaíodh an tÚdarás Comhionannais ar an 18 Deireadh Fómhair 1999 agus tháinig sé san áit ar an nGníomhaireacht Comhionannais Fostaíochta. Soláthraíonn an tÚdarás Comhionannais eolas don phobal ar an reachtaíocht comhionannais. Ag a dhiscréid féin, is féidir leis cúnamh dlíthiúil a sholáthar do dhaoine gur mian leo éilimh a thabhairt chuig an mBinse Comhionannais.

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

An 24 Márta 2014, d’fhoilsíodh an Bille um Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas a bhunú trí chumasc na hÚdaráis Chomhionannais agus an Choimisiúin um Chearta an Duine.

Tá 2 phíosa reachtaíochta ar leith a leagann síos cearta tábhachtacha do dhaoine agus a dhéanann eisreachtú ar idirdhealú áit ar bith a dtarlaíonn sé. Déanann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998–2011 agus na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2012 eisreachtú ar idirdhealú i bhfostaíocht, oiliúint ghairmiúil, fógraíocht, comhaontais, soláthar earraí agus seirbhísí. Áiríonn earraí agus seirbhísí, mar shampla, seirbhísí gairmiúla agus trádála; seirbhísí sláinte; rochtain ar chóiríocht agus oideachas; áiseanna baincéireachta, iompair agus gníomhaireachtaí cúlturtha.

Faoin reachtaíocht comhionannais tá idirdhealú neamhdhleathach mar a thoradh ar 9 bhforas ar leith. Is iad sin:

 • Inscne
 • Stádas sibhialta
 • Stádas teaghlaigh
 • Claonadh gnéasach
 • Creideamh
 • Aois (ní bhaineann sé seo le duine faoi 16 bliana d'aois)
 • Míchumas
 • Cine
 • Ballraíocht den Lucht Siúil.

Céard is idirdhealú ann?

Sainítear idirdhealú mar chaitheamh le duine ar bhealach níos mífhabhraí ná duine eile. Deirtear go bhfuil idirdhealú á dhéanamh ar dhuine má táthar ag caitheamh leis/léi ar bhealach níos measa ná mar a chaitear le duine eile nó mar a chaithfí le duine eile i gcás cosúil mar gheall ar aon cheann de na naoi bhforas. Chun idirdhealú díreach a chruthú, ní mór comparáid dhíreach a dhéanamh, mar shampla, i gcás idirdhealú míchumais ní mór an chomparáid a bheith idir an duine a bhfuil míchumas aige/aici agus duine eile nach bhfuil nó idir dhaoine le míchumais éagsúla.

Tarlaíonn idirdhealú indíreach nuair a bhíonn tionchar idirdhealaithe ag cleachtais nó beartais nach bhfuil an chuma orthu go ndéanann siad idirdhealú i gcoinne grúpa amháin níos mó ná i gcoinne grúpa eile. Is féidir leis tarlú freisin go mbeadh drochthionchar ag riachtanas nach bhfuil cuma idirdhealaithe air ar ghrúpa nó aicme áirithe daoine.

Céard é an difríocht idir an Binse Comhionannais agus an tÚdarás Comhionannais?

Is dhá eagraíocht ar leith iad an Binse Comhionannais agus an tÚdarás Comhionannais.

Is comhlacht reachtúil é an tÚdarás Comhionannais arna bhunú chun deireadh a chur le idirdhealú mídhleathúil, chun comhdheiseanna a chur chun cinn agus chun eolas a sholáthar don phobal ar an reachtaíocht comhionannais. Is féidir leis comhairle a chur ort agus tacaíocht a thabhairt duit agus tú ag tabhairt éilimh chuig an mBinse ach níl aon chumhacht aige cinneadh a dhéanamh ar chás.

Is chuig an mBinse Comhionannais a thugann tú éileamh idirdhealaithe. Déanann sé fiosrú nó idirghabháil ar éilithe idirdhealaithe mhídhleathúil faoin reachtaíocht comhionannais. Cabhróidh eadránaí ón mBinse leis na páirtithe a theacht ar chomhaontas a bheidh ina cheangal dlí. Nuair a dhéanann páirtithe gearán maidir le hidirghabháil, éistfidh Oifigeach Comhionannais ón mBinse an cás, agus cloisfidh sé/sí fianaise ón dá pháirtí roimh dó nó di Cinneadh a bheidh ina cheangal dlí a thabhairt.

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór gearáin faoi na hAchtanna Comhionannais Fostaíochta 1998-2011 a dhéanamh taobh istigh de 6 mhí tar éis an ghnímh leatroim dheiridh. Is féidir leat do ghearán a dhéanamh tríd anfhoirm ghearáin ar líne nua a úsáid (á fáil trí ‘Déan iarratas maidir le comhionannais’ a roghnú ar workplacerelations.ie).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An tÚdarás Comhionannais

Teach Jervis
Sráid Jervis
Baile Átha Cliath 1
Éire

Lóghlao:1890 245 545
Láithreán Gréasáin: http://www.equality.ie
R-phost: info@equality.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 26 March 2014

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Comhionannas san ionad oibre
  Cuireann an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta cosc ar idirdhealú i réimse leathan fostaíochta agus cúrsaí a bhaineann le fostaíocht.
 • Comhionannas aoise san fhostaíocht
  Cuireann na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2011 cosc ar leatrom a dhéanamh i gcúrsaí fostaíochta ar chúinsí faoi leith, aois san áireamh. Faigh amach tuilleadh faoi na coinníollacha agus rialacha atá i bhfeidhm.
 • An Binse Comhionannais
  Is é an Binse Chomhionnais an comhlacht stáit neamhspléach arna bhunú chun fiosrúcháin nó idirghabháil a dhéanamh chun ghearáin maidir le leatrom.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.