Idirghabháil sa láthair oibre

Réamhrá

Soláthraíonn an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre Seirbhís Idirghabhála san Áit Oibre, leis an aidhm chun díospóidí agus easaontuithe sa láthair oibre a réiteach, go háirithe idir daoine aonair nó grúpaí beaga.

Is tríd an tseirbhís rúnda sin a thugtar deis d’fhostaithe agus d’fhostóirí atá i mbun díospóide lena chéile chun saothrú leis an idirghabháilaí chun teacht ar réiteach comhaontaithe le chéile don fhadhb. Is próiseas saorálach í an idirghabháil óna dteastaíonn an dá pháirtí bheith ag comhaontú chun rannpháirt a ghlacadh inti agus chun saothrú i dtreo réiteach na faidhbe.

Seirbhís Luath-Réitigh: Má rinne tú gearán faoi do chearta fostaíochta agus más mian leat téigh i ngleic le headráin, is amhlaidh i gcásanna áirithe a fhéadfar an tSeirbhís Luath-Réitigh a thairiscint duit atá cuid den tSeirbhís Idirghabhála. Má aontaíonn tá an bheirt páirtí, téann an tSeirbhís Luath-Réitigh i dteagmháil leo tríd an ghuthán chun an díospóid a réiteach tríd idirghabhála.

Mura dtagtar ar réiteach comhaontaithe, is amhlaidh a chaithfear leas a bhaint as bealaí eile chun saincheisteanna a réiteach. Tabharfaidh an idirghabhálaí cúnamh do na rannpháirtithe sa chúinse úd chun teacht ar chinneadh faoin gcaoi is fearr chun dul ar aghaidh. Is féidir leat a thuilleadh a léamh inár gcáipéis faoi fhorghníomhú na gceart fostaíochta.

Cén fáth a mbainfí leas as eadráin sa láthair oibre?

Is é an buntáiste a bhaineann le leas na idirghabhála sa láthair oibre ná go ligtear d’fhuascailt na faidhbe go neamhfhoirmiúil, trína chinntiú go n-éistear leis na taobhanna go léir. Is faoi na rannpháirtithe chun teacht ar réiteach de réir mar a shaothraíonn siad le chéile chun fuascailte na faidhbe. Is dócha go mbeidh réiteach comhaontaithe níos éifeachtaí agus go mairfidh sé níos faide mar a mbíonn siad tiomanta dó. Is amhlaidh freisin a bhaintear leas as an idirghabháil sa láthair oibre sula dtarchuirtear an tsaincheist faoi bhreithniúchán.

Áirítear leis na cineálacha cúinsí a bpléann an tSeirbhís Idirghabháil leo:

  • Mar a n-éiríonn idir daoine ina saolta pearsanta nó ag obair le chéile
  • Mar ar cliseadh ar chaidreamh oibre
  • Mar ar éirigh saincheisteanna aníos ó ghnás casaoide agus smachta
  • Mar a mbíonn saincheisteanna caidrimh thionsclaíoch ann nár tarchuireadh trí phróisis réitigh dhíospóide reachtúla.

Rialacha

Feidhmíonn an tSeirbhís Idirghabhála de réir na bprionsabal seo a leanas:

  • Is próiseas saorálach é, a gcaitheann gach páirtí chun rannpháirt a ghlacadh ann.
  • Is féidir le haon pháirtí ar mian leo tarraingt siar uaidh ag céim ar bith.
  • Bíonn an próiseas go léir rúnda mura gcomhaontaíonn na páirtithe a mhalairt
  • Is próiseas gasta é agus tosaíonn sé chomh luath agus a bhíonn gach duine ar fáil
  • Is neamhchlaonta é an idirghabhálaí
  • Díríonn sí ar réiteach don díospóid a fhuascailt ar féidir le gach páirtí aontú ina leith agus a oibreoidh go maith.

Is éard is aidhm leis an bpróiseas chun ligean do gach aon duine lena mbaineann sa díospóid chun an deis éisteachta a fháil agus chun saothrú leis an bpáirtí eile chun teacht ar réiteach éigin. Is próiseas solúbtha é ina bhféadann comhchruinnithe nó cruinnithe leis an eadránaí amháin tarlú, ag brath ar an gcúinse faoi leith.

Is féidir leat teacht ar a thuilleadh faisnéise sna ceisteanna coitianta seo maidir leis an idirghabháil sa láthair oibre.

Conas iarratas a dhéanamh

Is fearr má dhéanann an dá pháirtí comhiarratas don eadráin sa láthair oibre. Is éifeachtaí an idirghabháil mar a gcomhaontaíonn an dá pháirtí chun bheith rannpháirteach inti. Mura gcomhaontaíonn páirtí amháin is amhlaidh a oibreoidh an tSeirbhís Idirghabhála chun is go bhfreastalóidh an dá pháirtí uirthi, ach ní féidir an freastal a fhorghníomhú óir gur próiseas saorálach atá inti.

Ba cheart na hiarratais a dhéanamh i scríbhinn chuig an tSeirbhís Idirghabhála de chuid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre trí leas a bhaint as an bhfoirm tarchurtha eadrána ar líne nó trí phost ag baint leasa as an seoladh thíos. Ba cheart go n-áireofaí leis an iarratas ainm agus sonraí teagmhála an dá pháirtí, líon na ndaoine lena mbaineann agus tuairisc ghairid ar an bhfadhb.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre - Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála

Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála
Teach Lansdún
Bóthar Lansdún
Baile Átha Cliath 4
D04 A3A8

Teil:(01) 613 6700
Lóghlao:1890 22 02 27
Facs:(01) 613 6701
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 25 February 2016