An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre

Réamhrá

Bunaíodh An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC) an 1 Deireadh Fómhair 2015 faoin Acht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015. Ghabh sé chuige féin feidhmeanna an tÚdarás Náisiúnta Cearta Fostaíochta, an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais agus Stiúrthóir an Bhinse Comhionannais. Ghabh sé chuige féin freisin roinnt d’fheidhmeanna an Bhinse Achomhairc Fostaíochta (EAT). Is amhlaidh ámh a aistríodh feidhmeanna achomhairc an EAT chuig An Chúirt Oibreachais, arb í anois í an t-aon chomhlacht achomhairc i leith gach achomharc maidir le caidreamh sa láthair oibre.

Is iad príomhfheidhmeanna an WRC:

  • Chun feabhsú an caidreamh sa láthair oibre a chothú, agus chun dea-chaidreamh sa láthair oibre a chothabháil
  • Chun comhlíonadh leis na dlíthe ábhartha a chur chun cinn agus a spreagadh
  • Chun treoir a sholáthar maidir leis an gcomhlíonadh leis na cóid chleachtais
  • Chun athbhreithnithe a stiúradh, agus chun forbairtí a mhonatóireacht maidir le caidreamh sa láthair oibre
  • Chun taighde ábhartha a stiúradh nó a choimisiúnú agus chun comhairle, faisnéis agus torthaí an taighde a sholáthar do na Comhchoistí Oibre agus na Comhchomhairlí Tionsclaíocha
  • Chun comhairle a thabhairt don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta i ndáil le cur chun feidhme, agus le comhlíonadh na ndlíthe ábhartha
  • Chun eolas a sholáthar don phobal i ndáil le dlíthe fostaíochta seachas an tAcht um Chomhionannas Fostaíochta (tugtar faisnéis faoin Acht sin ó Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas)

Féadann an WRC comhairle a thabhairt freisin i leith aon ábhair a bhaineann le caidreamh san áit oibre d’fhostóirí, dá gcomhlachtaí ionadaíocha agus d’fhostaithe, do cheardchumainn nó do chomhlachtaí ionadaíocha na bhfostaithe. Bíonn feidhmeanna sonracha aige i ndáil le réiteach na ndíospóidí tionsclaíocha agus le forfheidhmiú na ndlíthe fostaíochta. Is eisean an comhlacht a gcuirfear gach díospóid caidreamh tionsclaíoch agus gach díospóid agus gearán faoi na dlíthe fostaíochta faoina bhráid. Tá a thuilleadh faisnéise ar fáil sa treoir seo don Choimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (pdf).

Oibríonn an WRC na seirbhísí seo a leanas:

Seirbhís Chomhairleach

Is í an tSeirbhís Chomhairleach a sholáthraíonn comhairle agus cúnamh i leith caidreamh tionsclaíoch san áit oibre d’fhostóirí, fostaithe agus dá n-ionadaithe. Cuidíonn sí le fostóirí agus le fostaithe chun caidreamh oibre dearfacha a fhorbairt agus meicníochtaí chun fadhbanna a réiteach Is í an idirghabháil choisctheach ceann dá cuid seirbhísí, ag tabhairt comhairle i leith gnásanna casaoide agus athrú struchtúrach. Is é an WRC freisin a d’fhoilsigh cóid chleachtais lenar áiríodh Nósanna Imeachta Casaoide agus Smachta agus Nósanna Imeachta chun aghaidh a thabhairt ar an Tromaíocht san Áit Oibre. Is féidir leat a thuilleadh a léamh sa liosta ceisteanna coitianta faoin tSeirbhís Chomhairleach.

Seirbhís Idir-Réitigh

Cuidíonn an tSeirbhís Idir-Réitigh le fostóirí agus lena bhfostaithe chun díospóidí a réiteach nuair a theip orthu chun teacht ar chomhaontú i rith a gcaibidlíochtaí féin roimhe sin. Is é Oifigeach Caidreamh Tionsclaíoch de chuid an Choimisiúin a fheidhmíonn mar chathaoirleach le linn cruinnithe chun comhaontú a idirbheartú. Tagtar ar shocraíocht i leith mhóramh na gcásanna a tharchuirtear chuig an idir-réiteach. Mura dtagtar ar aon chomhaontú is amhlaidh más mian leis na páirtithe ar féidir an díospóid a tharchur faoi bhráide na Cúirte Oibreachais.

Seirbhís Idirghabhála

Is próiseas saorálach í an idirghabháil óna dteastaíonn an dá pháirtí bheith ag comhaontú chun rannpháirt a ghlacadh inti agus chun saothrú i dtreo réiteach na faidhbe. Cinntíonn sí go n-éistear le gach taobh agus go mbíonn na rannpháirtithe bainteach ag teacht ar réiteach comhaontaithe.

Saincheisteanna maidir le cearta fostaíochta: Féadann an WRC seirbhís idirghabhála a thairiscint chun réiteach na ngearán nó na ndíospóidí i leith ceart fostaíochta a éascú, gan dul i muinín an bhreithniúcháin. Ní féidir iad a tharchur d’idirghabháil ach amháin le comhaontú an dá pháirtí leis an ngearán nó leis an díospóid. Tarchuirfear gearán/díospóid faoi bhreithniúchán sa chás nach réitítear iad. Faigh a thuilleadh eolais inár gcáipéis faoin idirghabháil sa láthair oibre.

Má rinne tú gearán faoi do chearta fostaíochta agus gur aontaigh tú chun rannpháirt a ghlacadh san idirghabháil is amhlaidh a fhéadfar Seirbhís Luath-Réitigh (ERS) a thairiscint duit, ar cuid den tSeirbhís Idirghabhála í. Is í an ERS a dhéanann teagmháil leis na páirtithe do dhíospóid thar an nguthán leis an aidhm chun réiteach a idirghabháil. Mura réitíonn an tseirbhís an díospóid, is amhlaidh a sheolfar do ghearán gan mhoill chuig an tseirbhís breithniúcháin.

Saincheisteanna laistigh den ionad oibre: Is éard is aidhm leis an tSeirbhís Idirghabhála san Áit Oibre ná chun díospóidí agus easaontuithe sa láthair oibre a réiteach, go háirithe idir daoine aonair nó grúpaí beaga. Is tríd an tseirbhís rúnda sin, arb iad oifigigh Sheirbhísí Idir-Réitigh agus Comhairleacha an WRC a sholáthraíonn í, a thugtar deis d’fhostaithe agus d’fhostóirí atá i mbun díospóide lena chéile chun saothrú leis an idirghabhálaí chun teacht ar réiteach comhaontaithe le chéile, cuir i gcás clis i gcaidreamh oibre nó saincheisteanna a bhaineann le gnás casaoide agus smachta.

Seirbhís Breithniúcháin

Is í an tSeirbhís Breithniúcháin (Seirbhís an Choimisinéara um Chearta roimhe seo) a fhiosraíonn díospóidí, casaoidí agus éilimh a dhéanann daoine aonair nó grúpaí beaga faoi reachtaíocht na fostaíochta faoi mar a liostaítear i Sceideal 5 den Acht um Chaidreamh Oibreachais. Is neamhspleách iad na bhreithneoirí i gcleachtadh a ndualgas, agus bíonn réimse leathan feidhmeanna acu faoin reachtaíocht fostaíochta seo. Is féidir leat teacht ar a thuilleadh faisnéise inár gcáipéis faoi bhreithniúchán na gceart agus na ndíospóidí fostaíochta.

Seirbhís Chigireachta

Is í an tSeirbhís Chigireachta (arna hoibriú ag NERA roimhe seo) a dhéanann monatóireacht ar choinníollacha fostaíocht chun comhlíonadh agus forghníomhú na reachtaíochta faoi chearta fostaíochta a chinntiú. Is í an tseirbhís freisin a dhéanann imscrúduithe agus a bhailíonn faisnéis i ndáil le dlíthe fostaíochta eile nach iad. Cuir i gcás, féadann fostaithe nó páirtithe leasmhara imscrúdú a iarraidh i ndáil le cosaint daoine óga san fhostaíocht. Is féidir leat a thuilleadh a léamh inár gcáipéis faoi imscrúdú agus comhlíonadh reachtaíocht na gceart fostaíochta.

Faisnéis faoi chearta fostaíochta

Soláthraítear faisnéis i leith ceart agus teidlíochtaí faoi reachtaíocht na fostaíochta ag Seirbhís Faisnéise agus Custaiméirí an WRC.

Conas iarratas a dhéanamh

Gearáin faoi chearta fostaíochta: Más mian leat éileamh faoi chearta fostaíochta a thabhairt is ar líne a dhéanann tú iarratais ag baint leasa as an fhoirm iarratais atá ar fáil ar workplacerelations.ie.

An Eadráin: Is féidir leat iarratas a dhéanamh don eadráin trí leas a bhaint as an bhfoirm tarchurtha ar líne atá ar fáil ar workplacerelations.ie.

Seirbhís Chomhairleach: Chun teacht ar a thuilleadh faisnéise nó ar chúnamh is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Chomhairleach den Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais ag an seoladh thíos nó trí ríomhphost chuig advisory@workplacerelations.ie.

Seirbhís Idir-Réitigh: Ba cheart na hiarratais ar chúnamh agus fiosruithe a sheoladh i scríbhinn chuig an tSeirbhís Idir-Réitigh de chuid an Choimisiúin um Chaidreamh Oibreachais ag an seoladh thíos nó trí leas a bhaint as an bhfoirm tarchurtha idir-réitigh atá ar fáil ar workplacerelations.ie.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre - Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála

Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála
Teach Lansdún
Bóthar Lansdún
Baile Átha Cliath 4
D04 A3A8

Teil:(01) 613 6700
Lóghlao:1890 22 02 27
Facs:(01) 613 6701
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 7 September 2017