Díospóidí maidir le comhionannas agus idirdhealú

Réamhrá

Déileálann an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC) anois le gach gearán a bhaineann le hidirdhealú san fhostaíocht agus i rochtain ar earraí agus seirbhísí. Tagann na gearáin sin (arna láimhseáil ag an mBinse Comhionannais roimhe seo a aistríodh a chuid feidhmeanna chuig an WRC an 1 Deireadh Fómhair 2015) faoin reachtaíocht chomhionannais seo a leanas:

  • Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998–2015, a eisreachtaíonn idirdhealú ag an obair maidir le: earcaíocht agus ardú céime; pá comhionann; coinníollacha oibre; oiliúint agus taithí; dífhostú; agus ciapadh, lena n-áirítear gnéaschiapadh. Féadfaidh tú tuilleadh a fháil amach faoin reachtaíocht seo inár gcáipéis, Comhionannas san áit oibre.
  • Na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2015, a eisreachtaíonn idirdhealú lasmuigh den áit oibre, go háirithe maidir le soláthar earraí agus seirbhísí; maoin a dhíol, a chur ar cíos nó a léasú, lena n-áirítear an cúis le haghaidh cúnaimh tithíochta; agus i ngnéithe áirithe oideachais.

Tá faisnéis maidir le comhionannas fostaíochta agus stádas comhionann, chomh maith le liosta ceisteanna coitianta, ar workplacerelations.ie. Cuireann Coimisiún na hÉireann um Chearta agus Chomhionannas an Duine faisnéis ar fáil chomh maith don phobal maidir le reachtaíocht comhionannais.

Clúdaíonn reachtaíocht chomhionannais íospairt chomh maith. Tarlaíonn íospairt nuair nach gcaitear chomh fabhrach céanna le duine amháin agus a chaitear le duine eile toisc iad a bheith i gcoinne idirdhealú nó go raibh siad páirteach i ngearán maidir le hidirdhealú neamhdhleathach.

Déileálann an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre le gearáin idirdhealaithe ar fhorais inscne faoi na hAchtanna Pinsean 1990-2015 i ndáil le sochar ceirde nó scéimeanna pinsean. Ní féidir leis déileáil le gearáin maidir le háitribh cheadúnaithe agus cumainn chláraithe áfach. Chun coinneáil le gearán maidir le háitribh cheadúnaithe nó cumann cláraithe ní mór duit do chás a thabhairt chuig an gCúirt Dúiche.

Is iad an dá mhodh atá ann chun déileáil le díospóidí comhionannais nó idirdhealaithe ná idirghabháil agus breithniú.

Idirghabháil

Nuair a dhéanann tú gearán faoi reachtaíocht comhionannais, d’fhéadfaí go dtairgfí idirghabháil duit. Is próiseas deonach agus rúnda é. Is éard is idirghabháil ann ná iarracht teacht ar réiteach idir na páirtithe. Ag deireadh na hidirghabhála síníonn an dá thaobh comhaontú atá ina cheangal dlí le go gcaithfidh an dá thaobh cloí le téarmaí an chinnidh. Déantar idirghabháil go príobháideach agus ní fhoilsítear an comhaontú. Mura dtagann tú ar chomhaontú trí hidirghabháil féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go bhfiosrófar do chás.

Déantar idirghabháil go príobháideach agus ní fhoilsítear an comhaontú. Mura dtagann tú ar chomhaontú trí idirghabháil, déanfar do chás a tharchur chuig oifigeach breithnithe. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi idirghabháil ar workplacerelations.ie.

Breithniú

Mura n-úsáidtear idirghabháil nó mura n-éiríonn le hidirghabháil déantar an gearán nó díospóid a tharchur chuig oifigeach breithnithe a dhéanfaidh fiosrúchán agus a eiseoidh cinneadh atá ina cheangal dlí. Áireofar ar na leigheasanna ceann amháin nó níos mó den mhéid seo a leanas: cúiteamh, ordú maidir le pá comhionann nó caitheamh go cothrom le duine agus/nó ordú go ndéanfaidh duine éigin gníomh ar leith.

D’fhéadfadh comhairle a bheith ar fáil ó cheardchumann, grúpa tacaíochta, Ionad Faisnéise do ShaoránaighCoimisiún na hÉireann um Chearta agus Comhionannas an Duine.

Conas iarratas a dhéanamh

Go ginearálta, ní mór gearáin faoi na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998–2015 agus gearáin faoi idirdhealú i bpinsin a thabhairt laistigh de 6 mhí. Ba chóir duit do ghearáin ag úsáid foirm ghearáin ar líne atá ar fáil ar workplacerelations.ie. Is féidir an sprioc ama a shíneadh 6 mhí bhreise mar gheall ar "ghníomh réasúnach".

Chun gearán a dhéanamh faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000–2015 ní mór duit i dtosach báire an duine nó an eagraíocht a bhfuil tú ag déanamh gearán ina leith a chur ar an eolas laistigh de 2 mhí den ghníomh deireanach idirdhealaithe. Chun sin a dhéanamh ní mór duit ES.1 form (pdf) a chomhlánú agus a sheoladh chuig an duine nó an eagraíocht a bhfuil tú ag déanamh gearán ina leith. Is féidir le hArd-Stiúrthóir an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre an sprioc ama a shíneadh go dtí 4 mhí. Mura bhfuil tú sásta le freagra an soláthróra seirbhíse, nó mura bhfuil aon fhreagra tugtha acu laistigh de 1 mí ón dáta a chur tú ar an eolas iad, agus má theastaíonn uait an gearán a leanúint ba chóir duit an fhoirm ghearáin ar líne atá ar fáil ar workplacerelations.ie a úsáid.

Is féidir achomharc a dhéanamh ar gach cinneadh a dhéanann an t-oifigeach breithnithe, chuig an gCúirt Oibreachais maidir le cásanna fostaíochta agus pinsean agus chuig an gCúirt Chuarda maidir le cásanna stádais chomhionainn, laistigh de 42 lá ó eisiúint an chinnidh.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre - Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála

Seirbhísí Idir-réitigh agus Idirghabhála
Teach Lansdún
Bóthar Lansdún
Baile Átha Cliath 4
D04 A3A8

Teil:(01) 613 6700
Lóghlao:1890 22 02 27
Facs:(01) 613 6701
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/Page edited: 26 February 2016