Anseo atá tú: Baile > Fostaíocht > Cur i bhfeidhm agus cúiteamh > An Binse Achomhairc Fostaíochta

An Binse Achomhairc Fostaíochta

Eolas

Is foras neamhspleách é an Binse Achomhairc Fostaíochta a thugann deis do dhaoine aonair an modh neamhfhoirmiúil agus neamhchostasach seo a úsáid chun sásamh a fháil nuair a sháraítear cearta fostaíochta áirithe. Bunaíodh é de réir Alt 39 den Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 agus é mar aidhm aige breithniú a dhéanamh ar dhíospóidí i leith iomarcaíochta nuair a bunaíodh é. Tá cumhachtaí an fhorais méadaithe ó shin i leith, a fhágann go ndéileálann sé le díospóidí i leith iliomad dlíthe fostaíochta anois - amharc ar 'Rialacha' thíos.

Tá triúr ar an mBinse; Cathaoirleach (le cáilíochtaí dlíthiúla) agus ionadaí ó gach aon cheann de na painéil atá foirmithe ag na ceardchumainn agus ag na heagraíochtaí fostóra. Tá cosc ar éinne ar an mBinse suim phearsanta a bheith acu sa chás. Is gnách go mbíonn éisteachtaí oscailte don phobal agus go mbíonn cead ag na meáin imeachtaí na cúirte a thuairisciú. Soláthraíonn an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta an rúnaíocht a chuidíonn le riarachán an Bhinse.

Athchóiriú chun cearta fostaíochta a chur i bhfeidhm

pointe teagmhála aonair agus foirm ghearáin ar líne nua a úsáid (á fáil trí ‘Déan iarratas maidir le cearta fostaíochta’ a roghnú ar workplacerelations.ie).

Tiocfaidh an tAcht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015 (pdf) i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2015 chun comhlachtaí chaidreamh san áit oibre a athchóiriú. Cuirfidh Coimisiúin um Chaidreamh san Ionad Oibre le chéile na seirbhísí reatha na gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais, Sheirbhís Choimisinéir um Chearta, an Bhinse Comhionannais, Údaráis Náisiúnta um Chearta Fostaíochta agus na feidhmeanna céadchéime an Bhinse Achomhairc Fhostaíochta agus an Chúirt Oibreachais. Is é an Chúirt Oibreachais an comhlacht achomhairc aonair a éistfear an uile achomhairc ionad oibre, achomhairc Bhinse Achomhairc Fhostaíochta san áireamh.


Rialacha

Éisteann an Binse le réimse leathan díospóidí mar gheall ar chúrsaí cearta fostaíochta agus déanann sé cinntí a bhfuil ceangal dlí ag gabháil leo. Éisteann sé le héilimh nó le hachomhairc, ag brath ar an reachtaíocht. Uaireanta déantar éileamh go díreach leis an mBinse, i gcásanna eile éistear le hachomhairc i gcoinne cinntí nó moltaí Coimisinéara um Chearta amháin - tuilleadh sonraí le fáil thíos.

Bunaíodh an Binse Achomhairc Fostaíochta chun déileáil le díospóidí faoin reachtaíocht seo:

Ionadaíocht

Ní gá go ndéanfar ionadaíocht ort ag an mBinse ach is féidir le duine ionadaíocht a dhéanamh ort más mian leat. D'fhoilsigh an Binse leabhrán in éineacht leat dár theideal Guidelines for Persons Representing Parties before the Employment Appeals Tribunal (pdf), a dhéanann cur síos mion ar na bearta.

Muna bhfuil ionadaí agat chun do chás a chur i láthair, déanfaidh an Binse cinnte nach mbíonn tú faoi mhíbhuntáiste mar thoradh ar seo. Ba chóir duit a dheimhniú go bhfuil na doiciméid ábharthacha uile agat ar nós P45 nó P60 agus ba chóir duit an treoirlínte faoi láithriú ag an mBinse Achomhairc Fostaíochta (pdf) a léamh freisin chun dearbhú go bhfuil tú ar an eolas i dtaobh bhearta an Bhinse.

Ag déanamh éilimh dhírigh

Is féidir leat éileamh díreach a dhéanamh leis an mBinse le haghaidh iomarcaíochta agus ba chóir duit é seo a dhéanamh laistigh de 12 mí ó dháta fhoirceannadh d'fhostaíochta. Is féidir leat éileamh díreach a dhéanamh mar thoradh ar dhífhostú éagórach i gcás go gcuireann tusa nó d'fhostóir in aghaidh éisteacht Coimisinéara um Chearta. Ba chóir duit é seo a dhéanamh laistigh de shé mhí ó dháta do dhífhostaithe. Amharc ar ‘Conas iarratas a dhéanamh’ thíos le haghaidh tuilleadh sonraí.

Achomharc a dhéanamh leis an mBinse

Éisteann an Coimisinéir um Chearta cásanna i dtosach, de réir na reachtaíochta seo a leanas. Ansin, féadfar achomharc a dhéanamh leis an mBinse Achomhairc Fostaíochta, i gcoinne chinneadh nó mholadh an Choimisinéara um Chearta.
An tAcht um Dhífhostú Éagórach 1977 go 2007, An tAcht um Íocaíocht Pá 1991, An tAcht um Théarmaí Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus 2001, An tAcht um Chosaint Máithreachais 1994 agus 2004, An tAcht um Shaoire Uchtála 1995 agus 2005, An tAcht um Chosaint Dhaoine Óga (Fostaíocht) 1996, An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí 1998 agus 2006, An tAcht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí 1998, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Chearta Fostaithe ar Aistriú Gnóthas) (Leasú) 2000, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Cosaint Fostaíochta) 2000 agus An tAcht um Shaoire Cúramóra 2001.

Idir ceithre agus sé sheachtain ó chinneadh nó moladh an Choimisinéara um Chearta atá an teorainn ama le haghaidh achomharc a dhéanamh (ag brath ar an Acht faoi leith).

Má dhéantar d'éileamh faoi Scéim um Dhócmhainneacht Fostóirí a dhiúltú is féidir leat achomharc a dhéanamh leis an mBinse.

Cur i bhfeidhm chinneadh an Choimisinéara um Chearta

Má tá moladh nó cinneadh déanta ag an gCoimisinéir um Chearta nach bhfuil curtha i bhfeidhm ná curtha chun achomhairc ag d'fhostóir, is féidir leat iarratas a dhéanamh leis an mBinse ionas go gcuirfear an cinneadh nó an moladh i bhfeidhm - amharc ar 'Conas iarratas a dhéanamh' thíos.

Agaí feithimh le haghaidh éisteachtaí ag an mBinse

Tá riaráiste cásanna ag feitheamh éisteachta ón mBinse Achomhairc Fostaíochta i láthair na huaire. Beidh ort fanacht tuairim os cionn bliana sula n-éistfear do chás. Féadfar agaí feithimh beachta a fháil ón mBinse Achomhairc Fostaíochta - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Achomharc a dhéanamh ar bhreith

Is gnách go dtugtar 'breith' ar chinneadh an Bhinse agus tá ceangail dlí ag gabháil leis. Ná déan dearmad ar na pointí seo a leanas i leith achomhairc fostaíochta;

 • I bhformhór cásanna, féadfaidh ceachtar páirtí achomharc a dhéanamh i leith breithe chuig na hArd-Chúirte chomh fada agus go bhfuil sé ar phonc dlí.
 • Tá cumhacht ag an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta cás a tharchur chun na hArd-Chúirte ar iarratas ón mBinse, chomh maith.

Féadfaidh ceachtar páirtí achomharc a dhéanamh leis an gCúirt Chuarda laistigh de sé seachtaine ón mbreith, de réir na nAchtanna um Dhífhostú Éagórach 1977-2001 agus an Achta um Chosaint Mháithreachais d'Fhostaithe 1981 (níl an t-achomharc teoranta do phonc dlí) I gcás nach dtugtar aon achomharc chun na Cúirte Cuarda agus nach gcuireann an fostóir an bhreith i bhfeidhm, féadfaidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta imeachtaí a thabhairt chun na Cúirte Cuarda ar son an fhostaithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Ó 4 Eanáir 2012 má tá tú iomarcach, dífhostaithe go héagórach nó mura bhfaigheann tú fógra íosta, déan iarratas tríd an fhoirm ghearáin ar líne nua a úsáid (á fáil trí ‘Déan iarratas maidir le cearta fostaíochta’ a roghnú ar workplacerelations.ie)

I gcásanna eile déan iarratas tríd an ríomh-fhoirm (pdf) a úsáid mar a leanas:

 • Más mian leat achomharc a dhéanamh ar mholadh an Choimisinéara um Chearta, roghnaíonn tú Foirm T1-B
 • Más mian leat achomharc a dhéanamh ar chinneadh an Aire Coimirce Sóisialaí le haghaidh fostóra dócmhainneach roghnaíonn tú Foirm T1-C
 • Más mian leat iarratas a dhéanamh chun go gcuirfear moladh nó cinneadh an Choimisinéara um Chearta i bhfeidhm, roghnaíonn tú Foirm T1-D

Nuair tá an fhoirm chomhlánaithe, priontáil agus sín í sula seolfá í chuig an mBinse.

Tá tuilleadh faisnéise ann maidir le hachomharc a dhéanamh ar láithreán gréasáin an Bhinse.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Binse Achomhairc Fostaíochta

Teach Davitt
65a Bóthar Adelaide
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 631 3006
Lóghlao:1890 220 222
Facs:(01) 631 3266
Láithreán Gréasáin: http://www.workplacerelations.ie/en/
R-phost: eat@djei.ie

Page edited: 8 June 2015

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

 • Seirbhís na gCoimisinéirí um Chearta
  Déanann Seirbhís na gComisinéirí Cearta imscrúdú ar aighnis, ar ghearáin agus ar éilimh a dhéanann daoine aonair nó grúpaí beaga.
 • Dífhostú éagórach
  Cuirtear síos conas atá fostaithe cosanta faoin reachtaíocht um dhífhostú éagórach: cé atá clúdaithe, cé atá eisiata agus conas éileamh a dhéanamh ar dhífhostú éagórach.
 • Cur i bhfeidhm do chearta fostaíochta
  Achoimre na comhlachtaí éagsúla a gcabhraíonn le fostaí a gcearta fostaíochta a chur i bhfeidhm.

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.