Achomharc a dhéanamh chuig an gCúirt Oibreachais

Réamhrá

Faoin Acht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015 is í an Chúirt Oibreachais an t-aon fhoras achomhairc amháin maidir le hachomhairc caidrimh san ionad oibre, lena n-áirítear na cinn a chualathas roimhe seo ag an mBinse Achomhairc Fostaíochta. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh i gcoinne cinntí arna ndéanamh ag breithneoir de chuid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.

Leanann an Binse Achomhairc Fostaíochta ag éisteacht le hachomhairc arna gcur faoin a bhráid roimh thús an Acht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015 an 1 Deireadh Fómhair 2015.

Achomharc a dhéanamh

Faoin Acht um Chaidreamh san Áit Oibre 2015 is é an breithneoir a éisteann an cás ar dtús. Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar chinneadh an bhreithneora chuig an gCúirt Oibreachais.

Is éard í an teorainn ama chun achomharc a dhéanamh ná 42 lá i ndiaidh dáta chinneadh an bhreithneora. Is féidir an teorainn ama sin a leathnú má bhíonn an Chúirt Oibreachais sásta go raibh imthosca eisceachtúla mar chúis leis an moill.

Féadfaidh an Chúirt Oibreachais cinneadh a dhéanamh déileáil leis an ngearán nó an chonspóid trí aighneachtaí i scríbhinn agus sin amháin, mura gcuireann ceachtar páirtí in aghaidh sin laistigh de 42 lá ón bheith curtha ar an eolas.

Ní gá go mbeadh ionadaíocht agat ag an gCúirt Oibreachais, ach más mian leat is féidir duine a bheith leat agus ionadaíocht a bheith agat ag an éisteacht trí:

  • Oifigeach ó cheardchumann nó oifigeach ó chomhlacht a dhéanann ionadaíocht ar leasa fostóirí
  • Aturnae nó abhcóide atá ag cleachtadh a g(h)airme
  • I gcás gearánaí atá faoi 18 bliain d’aois, tuismitheoir nó caomhnóir (chomh maith leis na daoine liostaithe cheana)
  • Aon duine eile le cead ón gCúirt Oibreachais.

Mura bhfuil ionadaí i láthair ag do chás, cinnteoidh an Chúirt Oibreachais nach mbeidh tú faoi mhíbhuntáiste mar thoradh ar sin. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil na cáipéisí ábhartha go léir agat, mar shampla P45 nó P60.

Bíonn éisteachtaí na Cúirte Oibreachais maidir le hachomhairc poiblí ach amháin nuair a chineann an Chúirt Oibreachais gur chóir dóibh a bheith príobháideach (nó príobháideach i bpáirt) mar gheall ar imthosca speisialta. Tá cumhachtaí leathana ag an gCúirt Oibreachais a cheanglaíonn ar fhinnéithe freastal agus fianaise a thógáil faoi mhionn.

Féadfaidh an Chúirt Oibreachais ceist dlí a eascraíonn san achomharc a tharchur chuig an Ard-Chúirt. Is cinneadh críochnaitheach dochloíte é cinneadh na hArd-Chúirte.

Achomharc a dhéanamh i ndáil le Cinneadh ón gCúirt Oibreachais

I bhformhór cásanna, is féidir le ceachtar páirtí achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt ach ach is ar phonc dlí amháin a dhéanfar é. Arís, is cinneadh críochnaitheach dochloíte é cinneadh na hArd-Chúirte.

Cinneadh na Cúirte Oibreachais a chur i bhfeidhm

Tá 42 lá ag fostóir le cinneadh na Cúirte Oibreachais a chur i bhfeidhm. Má theipeann ar an bhfostóir sin a dhéanamh, féadfaidh an fostaí, an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, ceardchumann an fhostaí nó comhlacht eiscthe iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche ar ordú a thugann treoir don fhostóir amhlaidh a dhéanamh. (Is éard is comhlacht eiscthe ann ná comhlacht a dhéanann ionadaíocht ar leasa ghrúpa áirithe oibrithe.) Ní mór don Chúirt Dúiche an t-ordú a dheonú.

I gcásanna ina bhfuil cúiteamh le híoc, féadfaidh an Chúirt Dúiche ordú a thabhairt go n-íocfaí ús. Is coir é mainneachtain cloí le hordú a thugann treoir d’fhostóir cúiteamh den chineál sin a íoc le fostaí murar féidir leis an fostaí a léiriú, ar chothrom na dóchúlachta, nach raibh sé in ann cloí leis an ordú mar gheall ar imthosca airgeadais.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun achomharc a dhéanamh ar chinneadh bhreithneora chuig an Chúirt Oibreachais baintear úsáid as fhoirm achomharc na Cúirte Oibreachais (pdf). Ní mór duit achomharc a dhéanamh nach déanaí ná 42 lá ó dháta an chinnte.

Tá tuilleadh faisnéise maidir le hachomharc a dhéanamh le fáil ar workplacerelations.ie.

Page edited: 25 February 2016