Orduithe Rialaithe Fostaíochta agus comhaontuithe fostaíochta cláraithe

Réamhrá

Anuas ar shocruithe ar nós an phá íosta náisiúnta, tá roinnt fostaithe cumhdaithe ag comhaontuithe ar leith a dhéileálann le pá agus coinníollacha oibre na bhfostaithe a bhíonn i gceist agus is féidir iad a chur san áireamh i gconradh fostaíochta fostaí.

Is féidir roinnt téarmaí agus coinníollacha fostaíochta fostaithe a chumhdach ag na hionstraimí ceangailteacha seo a leanas:

  • Leagtar amach in Ordú Rialaithe Fostaíochta (ORF) na rátaí íosta pá agus na coinníollacha d’oibrithe in earnáil ghnó ar leith. Comhaontú atá ann a chuireann Comhchoiste Oibreachais (CCO) le chéile agus déanann an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta é a shíniú isteach sa reachtaíocht.
  • Is ionann Comhaontú Fostaíochta Cláraithe (CFC) agus comhaontú comhchoiteann idir ceardchumann nó ceardchumainn oibrithe agus fostóir nó fostóirí maidir le pá nó coinníollacha oibrithe sonraithe, a chláraítear leis an gCúirt Oibreachais agus nach bhfuil ceangailteach ach ar na páirtithe a shínigh leis.
  • Déantar Ordú Fostaíochta Earnála (OFE) i ndiaidh go molann an Chúirt Oibreachais amhlaidh maidir le ceisteanna pá, pinsin nó scéim pá breoiteachta d’oibrithe in earnáil gheilleagrach. Nuair a shíníonn an tAire ORF, leagann seo bonn reachtúil faoi fhorálacha an mholta.

Orduithe Rialaithe Fostaíochta

Leagtar amach in Ordú Rialaithe Fostaíochta (ORF) na rátaí íosta pá agus na coinníollacha fostaíochta d’oibrithe in earnáil ghnó ar leith. Tá oibleagáid ar fhostóirí rátaí pá a íoc agus coinníollacha fostaíochta a sholáthar nach bhfuil níos mífhabhraí ná iad siúd a leagtar amach.

Déanann Comhchoiste Oibreachais (CCO) é a chur le chéile. Is féidir CCO a shocrú chun comhaontú a dhéanamh ar rátaí pá agus coinníollacha fostaíochta d’oibrithe leochaileacha in earnálacha nach ndéantar ionadaíocht dóibh ar bhealach eile.

Le ORF a dhéanamh, caithfidh an Chúirt Oibreachais glacadh leis na tograí a chuir an CCO le chéile agus caithfidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta Ordú a dhéanamh a bhronn éifeacht reachtúil orthu.

Caithfear fógra a chur in airde san áit fostaíochta atá rialaithe ag ORF ina leagtar amach na rátaí reachtúla pá agus na coinníollacha fostaíochta. Féadtar aon sáruithe ar ORF a chur faoi bhráid an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre (an CCÁO).

Tá dhá Ordú Rialaithe Fostaíochta i bhfeidhm faoi láthair:

Comhaontuithe Cláraithe Fostaíochta

Is ionann Comhaontú Cláraithe Fostaíochta (CCF) agus comhaontú comhchoiteann a dhéantar idir ceardchumann nó ceardchumainn agus fostóir aonair, grúpa fostóirí nó eagraíocht fostóirí. Féadfaidh CFC pá agus coinníollacha fostaíochta na n-oibrithe a shocrú a shonraítear sa chomhaontú. Caithfidh CFC a bheith cláraithe leis an gCúirt Oibreachais. Mar gheall ar éifeacht an chláraithe, bíonn an CFC ceangailteach ar na páirtithe a gcuireann a n-ainmneacha leis.

Caithfear a chuimsiú in CFC nós imeachta díospóidí atá ceangailteach ar na páirtithe leis an gcomhaontú. Féadtar aon sáruithe ar ORF a chur faoi bhráid an CCÁO.

Déantar foráil san Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015 do chóras comhaontuithe cláraithe fostaíochta. Ceanglaítear in Alt 8 den Acht go gcoimeádann an Chúirt Oibreachais clár comhaontuithe fostaíochta.

Orduithe Fostaíochta Earnála

Soláthraítear san Acht Caidrimh Thionscail (Leasú), 2015, chomh maith, an bunús dlí atá le hOrduithe Fostaíochta Earnála (OFEanna). Féadfaidh OFE an pá, an pinsean nó an scéim pá breoiteachta a shocrú d’oibrithe in earnáil gheilleagrach. Tá sé ceangailteach ar fud na hearnála lena mbaineann sé. Cuirtear tús le OFE mar iarraidh a dhéantar leis an gCúirt Oibreachais chun athbhreithniú a dhéanamh ar cheisteanna ar nós an phá, an phinsin nó na scéime pá breoiteachta d’oibrithe in earnáil gheilleagrach.

Is féidir le heagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht shubstainteach d’fhostóirí nó oibrithe, ar nós ceardchumainn, an iarraidh a dhéanamh leis an gCúirt Oibreachais ar bhonn aonair nó le chéile.

Is féidir leis an gCúirt Oibreachais an cinneadh a dhéanamh ansin go ndéanann an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta OFE. Nuair a dhéanann an tAire makes an OFE, bronnann seo éifeacht reachtúil ar mholtaí na Cúirte Oibreachais agus déanann sé iad ceangailteach i measc na hearnála.

Cuimsítear san OFE nós imeachta maidir le réiteach díospóide. Ceanglaíonn sé ar fhostaithe díospóidí aonair a thabhairt chun solais lena bhfostóir ar leibhéal áitiúil ar dtús.

Tá 2 OFE i bhfeidhm faoi láthair:

An tOrdú Fostaíochta Earnála (an Earnáil Tógála), 2017 - socraítear san ordú seo an pá íocaíocht reachtúil, pinsean, íocaíocht as uaireanta míshóisialta agus teidlíochtaí pá breoiteachta do cheardaithe, oibrithe agus printísigh thógála atá fostaithe san earnáil tógála.

An tOrdú Fostaíochta Earnála (an Earnáil Chonraitheoireachta Seirbhísí Foirgníochta Innealtóireachta Meicniúla), 2018 - socraítear san ordú seo na rátaí íosta reachtúla pá agus coinníollacha eile fostaíochta d’oibrithe áirithe atá fostaithe san earnáil Chonraitheoireachta Seirbhísí Foirgníochta Innealtóireachta Meicniúla.

Tuilleadh faisnéise

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

ORF roimh 2011 agus CFC roimh 2013

Ag leanúint ó chinneadh na hArd-Chúirte, stad Orduithe Rialaithe Fostaíochta d’aon tionchar reachtúla ón 7 Iúil 2011. Ag leanúint ó chinneadh na Cúirte Uachtaraí stad Comhaontuithe Fostaíochta Cláraithe d’aon tionchar reachtúla ón 9 Bealtaine 2013.

Tá conarthaí fostaíochta reatha ag fostaithe a bhí clúdaithe ag ORF a rialaíonn a bpá agus a gcoinníollacha oibre. Má laghdaíonn fostóir ráta pá an fhostaí is athrú ar a gconradh fostaíochta a bheadh anseo agus de ghnáth teastaíonn cead an fhostaí chun é seo a dhéanamh.

Tá na rátaí pá agus coinníollacha oibre sa CFCanna suas go dtí 9 Bealtaine 2013 do na hearnálacha seo leanas:

Page edited: 19 October 2018