Taifid Ama Oibre

Réamhrá

Ciallaíonn tabhairt isteach na Rialacháin um Eagrú Ama Oibre (Taifid) (Foirm Cheaptha agus Díolúintí) 2001 go bhfuil ar fhostóirí taifid mhionsonraithe a choinneáil ar an am a dtosaíonn agus a gcríochnaíonn obair, chomh maith leis na huaireanta a oibrítear gach lá agus gach seachtain agus an saoire a thugtar do fhostaithe. Is cuid den Acht um Eagrú Ama Oibre 1997 í an reachtaíocht seo. Caithfidh an fostóír na taifid a choimeád ar feadh 3 bhliain.

Sa chás nach bhfuil modh leictreonach ar fáil chun na huaireanta a oibríonn fostaithe a thaifeadadh (mar shampla, córas clogála) ní mór don fhostóir Foirm OWT1 nó foirm an-chosúil léi a úsáid chun na laethanta agus na huaireanta a oibrítear gach seachtain a thaifeadadh.

Faoin Alt 8 den Acht, tá cumhacht ag cigire an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre chun rochtain ar na dtaifid seo.

Tá fostóirí a dteipeann orthu taifid a choinneáil faoi na Rialacha seo ciontach i gcion agus beidh dliteanas orthu ag ciontú achomair fíneáil nach sáraíonn €1,900 a íoc.

Taifid a choinnítear

Ní mór an t-eolas seo a leanas a bheith sna taifid a choinnítear:

 • Ainm agus seoladh gach fostaí, a (h)uimhir PSP agus ráiteas gearr ag leagan amach na dualgais atá aige/aice mar fhostaí
 • Cóip den ráiteas curtha ar fáil do gach fostaí faoin Acht um Théarmaí Fostaíochta (Eolas) 1994 go 2001
 • Laethanta agus uaireanta ar fad a d'oibrigh gach fostaí i rith gach seachtaine
 • Aon laethanta nó uaireanta maidir le scor bliantúil nó lá saoire poiblí tugtha gach seachtain do gach fostaí agus an íocaíocht faighte ag gach fostaí a bhaineann leis an scor sin
 • Aon íocaíocht lae bhreise tugtha do gach fostaí gach seachtain, agus
 • Cóip de thaifead scríofa d’fhógra amanna eisithe d’fhostaí faoin Alt 17 den Acht um Eagrú Ama Oibre 1997.

Ní mór go ndéanfaí na taifid coinnithe ag fostóir a chur ar fáil i bhfoirm ar féidir le cigire iad a thuiscint go héasca.

I dteannta leis an oibleagáid seo, sa chás go n-aontaíonn an fostóir agus an fostaí é a dhéanamh, is féidir le fostaí Foirm OWT1 nó foirm an-chosúil léi a líonadh isteach gach seachtain agus an fhoirm líonta a chur faoi bhráid an fhostóra chun a chomhshíniú a fháil. Ní mór don fhostóir an fostóir an fhoirm líonta a choinneáil le haghaidh cigireachta. Ní mór go mbeadh an fhoirm ar fáil ag amanna réasúnta le go mbeadh cigire in ann iad a scrúdú.

Díolúintí

Faoi na Rialacháin, tá díolúine ag na fostóirí thíos luaite maidir le sosanna a thaifeadadh:

 • Fostóirí a bhfuil saoráidí leictreonach acu maidir le taifid a choinneáil (fleisc-chlog nó córas clogála, mar shampla) agus
 • Fostóirí a bhfuil saoráidí láimhe seachas leictreonacha acu maidir le taifid a choinneáil agus a bhfuil sé d'oibleagáid orthu taifid a choinneáil (ag baint úsáide as Foirm OWT1 nó foirm an-chosúil léi).

Ní bheidh ar fhostóirí sosanna a thaifeadadh má ghéilleann siad do na coinníollacha seo a leanas:

 • Faigheann gach fostaí fógra scríofa ón bhfostóir a leagann amach na sosanna agus na tréimhsí a dtagraítear dóibh i Míreanna 11, 12 agus 13 den Acht nó,
 • Mura mbaineann Mír 11, 12 agus 13 den Acht leat (i.e. tá tú páirteach i gcomhaontas, comhaontas fostaíochta cláraithe nó ordú rialaithe fostaíochta ina leagtar amach sosanna agus tréimhsí scíthe sonracha ) tá ar do fhostóir téarmaí do chomhaontais, comhaontais fostaíochta cláraithe nó ordaithe rialaithe fostaíochta a chur in iúl duit, agus ní bheidh air sosanna agus tréimhsí scíthe a thaifeadadh.
 • Déanann an fostóir nósanna imeachta a eagrú agus a chur in iúl do gach fostaí (trí scríobh dó nó di) a ligeann don fhostaí sos nó tréimhse scíthe a raibh sé i dteideal dó ach raibh sé in ann a ghlacadh ar ócáid ar leith, mar a dtagraítear dóibh i Mír 11, 12 agus 13 den Acht, a chur in iúl don fhostóir trí scríobh dó. Ní mór don fhostaí chomh maith a chur in iúl cén fáth nach raibh sé in ann a leithéid de sos nó tréimhse scíthe a ghlacadh.

Caithfidh iad seo a bheith ag do fhostóir:

 • Fianaise gur chuir sé gach fostaí ar an eolas(i scríbhinn) faoi sosanna
 • Fianaise gur chuir sé gach fostaí ar an eolas (i scríbhinn) gur gá sosanna nach dtógtar a chur in iúl don fhostóir
 • Taifid de gach fógra a thug an fostaí don fhostóir faoi Eagrú Ama Oibre.

Mura bhfuil tú in ann sos a thógáil i do phost, ní mór duit scríobh chuig do fhostóir (laistigh de sheachtain amháin) nach raibh tí in ann an sos seo a thógáil. Nuair a chuireann tú in iúl do d'fhostóir nach raibh tú in ann an sos a thógáil, ní mór don fhostóir an fáth nach raibh tú in ann na sos a thógáil a chur san áireamh chomh maith le haon ceisteanna sláinte a tháinig nó a d'fhéadfadh a theacht chun solais nó sábháilteachta maidir leat agus do phost. Caithfidh do fhostóir ligean duit a luaithe agus is féidir an sos a bhfuil i dteideal dó a thógáil. Mura dtógann tú an sos nuair a thairiscítear duit é, is ort atá an locht agus níl sé d'oibleagáid ar do fhostóir sos eile a thairiscint duit.

Conas iarratas a dhéanamh

Íoschóipeáil cóip den bhfoirm OWT1. Mura mian leat an fhoirm OWT1 a chomhlíonadh, caithfidh d’fhoirm a chomhlíonann tú bheith cosúil leis agus caithfidh d’fhoirm an t-eolas céanna a chlárú. Ba chóir d’fhostóirí taifid ar bhun laethúil nó seachtainiúil a chomhlíonadh agus iad a choinneáil le haghaidh cigireachta.

Má tá aon cheist agat maidir leis na Rialacháin um Eagrú Ama Oibre (Taifid) (Foirm Cheaptha agus Díolúintí) 2001, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/Page edited: 12 May 2016