Clár an Phas Shábháilte

Réamhrá

Is Pas Sábháilte é clár oiliúna maidir le feasacht sábháilteachta d’oibrithe fhoirgníochta. Is clár aon-lae é chun go mbeidh siad in ann obair a dhéanamh ar shuímh fhoirgníochta agus gan a bheith ina gcúis chontúirte dóibh féin ná do dhaoine eile a mbeadh tionchar ag a ngníomhartha orthu. Tá dualgas dlíthiúil ar fhostóirí déanamh cinnte go bhfuil cárta Pas Sábháilte ag gach fostaí ar shuímh fhoirgníochta. Mar sin, ní mór d’fhostóirí a chinntiú go bhfuil a gcuid fostaithe go léir traenáilte i gceart.

Tá an chlár um Phas Sábháilte á feidhmiu agus á bainistiú ag SOLAS agus tá sé mar aidhm:

 • Feabhas a chur ar chaighdeáin feasachta maidir le cúrsaí sábháilteachta sa tionscal foirgníochta;
 • A chinntiú go bhfaigheann oibrithe uilig ar shuímh fhoirgníochta bunoiliúint sláinte agus sábháilteachta chun seachaint timpistí agus contúirtí sláinte a chur chun cinn;
 • Clár a choinneáil d'oibrithe foirgníochta agus de na húdaráis áitiúla a bhfuil an oiliúint sláinte agus sábhailteachta sin faighte acu.
 • Cárta cláraithe a sholáthar do rannpháirtithe ar fad an chláir um Phas Shábháilte a thugann le fios go bhfuil cúrsa foirmeálta oiliúna sa tsláinte agus sábháilteachta curtha i gcrích ag na sealbhóirí.

Rialacha

Ní foláir d'oibrithe ar fad san earnáil fhoirgníochta, printisigh, daoine faoi oiliúint agus oibrithe slándála láithreáin, oiliúint feasachta sábhailteachta a fháil agus cárta cláraithe um Pas Sábháilte a bheith acu, sula dtosaíonn siad ag obair ar shuíomh foirgníochta.

De réir an dlí ní mór do gach conraitheoir (nó duine eile ag feidhmiú ar a s(h)on) a chinntiú go bhfuair gach duine faoina smacht díreach ar shuíomh foirgníochta traenáil don Phas Sábháilte agus gur eisíodh cárta cláraithe reatha dó/di mar a sonraíodh thuas. Faoin reachtaíocht sláinte agus sábháilte, ní mór d’fhostóirí a bhfostaithe saoire ón obair íoctha a cheadú chun oiliúint feasachta sábháilteachta a freastal.

liosta ceisteanna coitianta faoin gclár um Pas Sábháilte ar fáil ar shuíomh gréasáin an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta.

Cártaí cláraithe an Phas Shábháilte

Eiseofar cárta cláraithe an Phas Shábháilte duit nuair a éiríonn leat i gclár oiliúna aon-lae an Phas Shábháilte. Maireann an cárta seo ar feadh 4 bliana ó dháta an chúrsa traenála. Má fhágann tú an obair níos deireanaí, is féidir leat do chárta cláraithe a choinneáil, má tá sé fós reatha. Beidh ort cúrsa eile don Phas Sábháilte a dhéanamh nuair a théann do chárta in éag.

Tá sé in aghaidh an dlí cárta cláraithe a fhalsú nó a athrú nó cárta a dhéanamh atá cosúil le cárta cláraithe. Caithfidh na sonraí pearsanta uile ar do chárta cláraithe a bheith cruinn agus tá sé in aghaidh an dlí eolas bréige a sholáthar do SOLAS.

Ábhar an chláir um Pas Sábháilte

Is iad seo a leanas modúil oiliúna an chláir um Pas Sábháilte:

 • Cultúr sábháilteachta a chur chun cinn
 • Dualgais agus freagrachtaí ar obair
 • Timpiste a thuairisciú agus seachaint timpistí;
 • Sláinte agus sláintíocht
 • Láimhsiú sábháilte
 • Ag obair in airde;
 • Ag obair le leictreachas, seirbhísí faoin talamh agus lastuas;
 • Úsáid trealamh láimhe agus uirlisí;
 • Trealamh cosanta pearsanta;
 • Úsáid sábháilte feithiclí;
 • Torann agus creatha;
 • Tochailt agus áiteanna cúnga.

Creidiúnú mar theagascóir don Phas Sábháilte

Caithfidh teagascóirí-le-bheith cáilíocht oiliúna nó oideachais aitheanta a bheith acu agus ní mór dóibh critéir áirithe (pdf) a chomhlíonadh. Tabharfar tús áite d'iarrthóirí atá in ann a thaispeáint go mbeidh siad in ann Clár um Phas Sábháilte a sholáthar go rialta.

Íoc as an chúrsa

De ghnáth, is é an fostaitheoir a íocann táille an chúrsa. Faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005, ní mór don fhostóir saoire óna ndualgais a cheadú chun oiliúint feasachta réasúnta le haghaidh a sláinte agus sábháilteacht a fháil gan caillteanas pá.

Ní féidir le d'fhostóir iarraidh ort costas an chúrsa a aisíoc leis má éiríonn tú as do phost ina dhiaidh sin. Níl ach eisceacht amháin leis sin sa chás gur shínigh tú mír i do chonradh fostaíochta ag rá go n-aisíocfadh tú táillí traenála dá n-imeodh tú roimh tréimshe áirithe seirbhíse a bheith déanta agat.

Má tá tú dífhostaithe faoi láthair agus post faighte agat ar shuíomh tógála agus cárta an Pas Shábháilte de dhíth ort sula dtosaíonn tú ar an obair, b'fhéidir go mbeadh d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil in ann cúnamh a thabhairt duit leis an táille a íoc.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir le fostóirí, oiliúnaithe nó daoine aonair atá ag iarraidh bheith páirteach sa chlár Pas Shábháilte iarratas a dhéanamh ach teagmháil a dhéanamh le teagascóir Pas Shábháilte faofa ar an gclár de Theagascóirí Creidiúnaithe Pas Shábháilte.

Má tá tú ar lorg creidiúnachta mar theagascóir Pas Shábháilte ba cheart duit iarratas a dhéanamh cóip de na cáilíochtaí ábhartha tógála, sábháilteachta agus oiliúna go léir ar an bhfoirm iarratais le haghaidh teagascóra Pas Shábháilte (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo.

Page edited: 17 May 2016