Faireachas sa láthair oibre

Eolas

Ardaítear saincheisteanna tábhachtacha maidir le príobháideacht sonraí, áfach, ón úsáid a bhaintear as agus ón bhfaireachán a chuirtear ar chumarsáidí leictreonacha agus TCI sa láthair oibre don fhostóir agus don fhostaí araon.

Príobháideacht sonraí

Imríonn na saincheisteanna príobháideachta sin tionchar faoi leith ar an bhfaireachán ar úsáid na gcumarsáidí leictreonacha agus TCI sa láthair oibre. Tugtar forbhreathnú sa cháipéis seo ar na rialacha reatha atá i bhfeidhm maidir le príobháideacht sonraí agus maidir le faireachán, agus mínítear ann na cearta agus na teidlíochtaí an fhostóra agus an fhostaí araon.

Cé go leagtar amach leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 (pdf) na cearta agus na teidil de chuid saoránaigh maidir le ceist phríobháideacht sonraí, níl aon reachtaíocht shainiúil ann i gcomhar ceist an faireachán ar chumarsáidí leictreonacha sa láthair oibre. Tugann Rialacháin na gComhphobal Eorpach 2003 (Líonraí agus Seirbhísí na gCumarsáidi Leictreonaí) (Cosaint Sonraí agus an Phríobháideacht) (SI 535/2003) forálacha isteach a bhaineann le rúndacht cumarsáidí.

Faoi Airteagal 29 de Threoir Eorpach 95/46/EC, ámh, chuir grúpa oibre de Choimisinéirí Príobháideachta Sonraí le chéile Cáipéis Oibre WP55 (pdf) ar shaincheist an fhaireacháin ar chumarsáidí leictreonacha sa láthair oibre, Tá an dearcadh a chuirtear in iúl sa cáipéis oibre an-chosúil le tuairimí an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Príobháideacht sa láthair oibre

Cé go mbíonn fostaithe ag dúil go dlisteanach le príobháideacht sa láthair oibre, ní mór an ceart sin a chur i gcóimheá le cearta agus le leasa an fhostóra. (Go háirithe ceart an fhostóra a ngnó a reachtáil go heifeachtúil, agus thar aon rud eile, iad féin a chosaint ó aon dliteanas nó ó aon dochar a chruthódh gníomhartha fostaí). Is éard atá sna cearta agus sa leas seo bunúis dhlisteanacha a d’fhéadfadh údar a thabhairt le bearta cuí a chun srian a chur ar cheart an oibrí i leith príobháideachais. D’fhéadfaí a áireamh le samplaí díobh seo:

  • Sa chás gurb íospartach de chion coiriúil oibrí an fostóir
  • Sa chás go ndéanann an úsáid a bhaineann na fostaithe as láithreáin líonraithe shóisialta díobháil don cháil atá ar ghnó an fhostóra nó go scaoileann an úsáid sin le faisnéis rúnda
  • Déileáil le cibearbhulaíocht san ionad oibre, is é sin, bulaíocht a dhéantar ar an idirlíon agus ar ghutháin phóca, trí láithreáin líonraithe shóisialta, ríomhphoist agus teachtaireachtaí téacs. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi bhulaíocht san ionad oibre anseo.

Ní foláir go dtógfaí roinnt prionsabal i gceist, ámh, nuair a bhítear ag cothromú cearta agus leasa éagsúla; agus ar an gceann is suntasaí díobh sin is í an chomhréireacht. Ba chóir gurbh shoiléir é nach údar léi féin amháin d'aon chur isteach ar phríobháideacht oibrí í an lomfhíric go meastar gníomhaíocht mhonatóireachta nó faireachán a bheith caoithiúil chun críche leas an fhostóra.

Dualgais na bhfostóirí - ráiteas ar bheartais

Ní foláir d'fhostóirí ráiteas beartais a sholáthar d’ oibrithe soiléir agus cruinn agus furasta teacht air maidir le ríomhphost agus úsáid an idirlín, úsáid na meáin shóisialta san áireamh, sa láthair oibre. Ba cheart go gcuirfí síos go soiléir ann ar an méid leasa a fhéadfaidh fostaithe a bhaint as áiseanna cumarsáide, ar leis an gcomhlacht iad, nó ciangaireas pearsanta, mar shampla, fón cliste, ar mhaithe le cumarsáidí pearsanta nó príobháideacha. Mar shampla, d'fhéadfadh an beartas fad agus trátha leasa an chórais a theorannú.

Tá treoirnotaí maidir le monatóireacht an fhoirne lena n-áirítear beartas an oifig ar ríomhphoist agus úsáid an idirlín ar an suiomh gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Beartais ar úsáid an idirlín

Moltar i gcáipéis oibre an ghrúpa oibre de chuid na gCoimisinéirí Príobhaideachta Sonraí go mba cheart do na gnéithe seo a leanas, ar a laghad, a bheith arna n-áireamh in aon bheartas ar úsáid an idirlín:

  • Ní mór don fhostóir na coinníollacha faoina gceadaítear do úsáid príobháideach as an idirlíon a leagan amach go soiléir d'fhostaithe, agus ní mór dóibh an t-ábhar nach féidir breathnú air ná nach féidir a chóipeáil a shonrú chomh maith. Ní mór na coinníollacha agus na teorainneacha seo a mhíniú d'fhostaithe.
  • Ba chóir go gcuirfí fostaithe ar an eolas faoi na córais a fheidhmíonn chun rochtain ar láithreáin lín áirithe a chosc agus chun mí-úsáid a bhrath. Ba chóir go sonrófaí méid na monatóireachta sin; cuir i gcás an mbaineann an mhonatóireacht sin le daoine aonair nó le rannóga faoi leith den chomhlacht? nó an ndéanan an fostóir taifead ar ábhar na láithreán lín nó an mbreathnaíonn siad ar an ábhar sin in imthosca faoi leith? Ina theannta sin, ba cheart go sonrófaí an cineál úsáide, más ann dó, a bhainfear as aon sonraí a bhaileofar i dtaobh na bhfostaithe agus na láithreáin lín ar thug siad cuairt orthu.
  • Ba chóir go gcuirfí fostaithe ar an eolas faoin mbaint a bhíonn ag a gcuid ionadaithe (mar shampla, ionadaithe ceardchumann) le cur i ngníomh an bheartais agus i bhfiosrú na sáruithe a líomhnaítear.

Dá mba rud é go mbítear chun faireachán nó monatóireacht ar úsáid na gcumarsáidí a chur i gcrích, ní mór go ndéanfaí a shoiléiriú d'fhostaithe na cúiseanna agus na cuspóirí faoina mbítear ag dul ina bhun sin. Sa chás ina mbíonn cead tugtha ag fostóir dá fhostaithe úsáid príobháideach a bhaint as áiseanna cumarsáide an chomhlachta, féadfaidh an chumarsáid phríobháideach sin teacht faoi roinnt faireacháin, chun a chinntiú, mar shampla, go mbíonn dóthain seiceála ar bun chun víreasanna a sheachaint. Ní foláir sonraí ar bhearta faireacháin a mbeifear ag dul ina mbun a aithint go soiléir, mar shampla: cén cineál faireacháin agus cén chaoi agus cathair a dhéanfar é.

Ba cheart go bpleifí na ceisteanna go léir seo agus go n-áireofaí iad i mbeartas an fhostóra.

Sa chás go mbíonn sárú ar úsáid inmheánach na cumarsáide leictreonaí, ní mór nósanna imeachta a bheith leagtha amach ag an bhfostóir i mbeartas an chomhlachta. Ina cheann ar sin, ní mór na deiseanna a thabharfaí d'fhostaí freagra a thabhairt ar sháruithe beartais a bheith leagtha síos go soiléir ag an bhfostóir. Ón taobh praicticiúil de, moltar go tréan é go gcuireann an fostóir an t-oibrí ar an eolas go láithreach i leith aon mhí-úsáide a bhraitear ar chumarsáidí leictreonacha, mura mbíonn cúiseanna tábhachtacha ina n-údar le coinneáil ar an bhfaireachán. Féadfar fostaithe a chur ar an eolas trí bhogearraí ar nós fuinneoga aníos le foláirimh iontu.

Monatóireacht

Ríomhphoist

Sula gcuireann siad i bhfeidhm aon bheartas maidir le monatóireacht ríomhphoist sa láthair oibre, ní mór d'fhostóirí na ceisteanna seo a chur orthu féin:

  • An mbeidh a fhios ag na hoibrithe go ndéanfar monatóireacht ar an ríomhphost?
  • An riachtanach í an mhonatóireacht? An bhféadfaí na torthaí céanna a bhaint amach le modhanna traidisiúnta maoirseachta?
  • An dtugann an phróiseáil ar shonraí pearsanta atá molta cothrom na féinne do na fostaithe?
  • An mbíonn an mhonatóireacht i gcomhréir leis na hábhair bhuartha a dtugann sí fúthu?

Ba cheart go mbeadh an mhonatóireacht ar ríomhphoist, más féidir é, teoranta do shonraí tráchta ar na rannpháirtithe agus ar thráth cumarsáide seachas ábhair na cumarsáide féin dá mba leordhóthanach é sin chun amhras an fhostóra a mhaolú.Ní cheadaítear d'fhostóirí aon mhonatóireacht ríomhphoist a dhéanamh faoi cheilt, seachas sna cásanna inar aithníodh gníomaíocht choiriúil a bheith ag tarlú agus bíonn faireachán de dhíth chun fianaise a fháil, agus go dtugtar an meas ceart do rialacha dlíthiúla agus rialacha a bhaineann le nósanna imeachta. Mar shampla, más rud é go mbíonn an fostóir nó na póiliní amhrastúil faoi fhostaí a bheith ag baint úsáide as an ríomhphost nó as an idirlíon sa láthair oibre i gcoinne fhorálacha na hAchta um Gháinneáil ar Leanaí agus Pornagrafaíocht Leanaí 1998.

Más bunriachtanas é rochtain a fháil ar ábhar an ríomhphoist, ba cheart go smaoineodh an fostóir faoi phríobháideacht daoine lasmuigh den eagras a fhaigheann ríomhphoist chomh maith leo siúd laistigh den eagras. Ní féidir leis an bhfostóir toiliú a fháil ó dhaoine lasmuigh den eagras, cuir i gcás, a sheolann ríomhphoist chuig a oibrithe. Ba cheart don fhostóir iarracht réasúnta a dhéanamh daoine a chur ar an eolas lasmuigh den eagras faoi ghníomhaíochtaí monatóireachta a bheith ann sa mhéid is gcuirfidís seo isteach ar na daoine sin. Is sampla í an chaoi go bhféadfaí fógraí foláirimh a chur isteach i ngach ríomhphost a théann amach ón eagras, fógraí a thabharfadh le fios córais mhonatóireachta a bheith ar siúl ag an eagras.

Aon sonraí pearsanta a thagann ó chuntas ríomhphoist fhostaí nó óna úsáid idirlín, nó a bhaineann leis an gcuntas ríomhphoist sin nó leis an úsáid sin, agus a stórálann fostóir ar bhonn dlisteanach iad, ní mór dóibh a bheith cruinn agus suas chun dáta agus nach gcoinneofaí iad d'achar níos faide ná mar is riachtanach. Ba chóir d'fhostóirí tréimhse choimeádta a shonrú do ríomhphoist ina bhfreastalaithe lárnacha, tréimhse a bheadh bunaithe ar a gcuid riachtanas gnó; agus ba cheart go mbeadh nósanna imeachta socraithe acu lena gcinnteofaí nach rachfaí thar an tréimhse choimeádta sin. Ní mór don fhostóir bearta iomchuí teicniúla agus eagraíochta a shocrú a chinnteodh go mbeadh aon sonraí pearsanta a bheadh ina seilbh acu daingnithe agus slánaithe ó aon ní a chuirfeadh isteach ón taobh amuigh orthu.

CCTV

Ní mór go gcomhlíonfaidh gach úsáid a bhaintear as CCTV ceanglais na reachtaíochta um chosaint sonraí, seachas i gcomhthéacs iomlán baile. Mar gheall go sáraíonn CCTV príobháideachas daoine a ghlactar sna híomhánna, ní mór go mbeidh údar dílis ann leis an gcóras sin a shuiteáil. Má tá córas den sórt sin á shuiteáil agat, ceanglaítear go léirítear cuspóir a úsáide in áit fheiceálach.

Féadfaidh fostóirí CCTV a úsáid chun faireachas a dhéanamh ar an ionad oibre ar mhaithe le cúiseanna éagsúla. Má tá CCTV suiteáilte in ionad oibre, ba cheart don fhostóir comharthaíocht a úsáid chun fostaithe a chur ar an eolas ar láthair na gceamaraí agus chun míniú dóibh céard dó ar suiteáladh iad. Faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, má chuir d’fhostóir ar an eolas thú gur suiteáladh ceamaraí CCTV chun gadaíocht ón ionad oibre a chosc, mar shampla, ní féidir na píosaí scannáin CCTV a úsáid ar mhaithe le cúiseanna eile, ar nós iontráil agus fágáil fostaithe ón ionad oibre a thaifeadadh.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Má cheapann tú go ndéanann faireachas agus monatóireacht d’fhostóir sárú reachtaíochta cosanta sonraí, is féidir gearáin a dhéanamh leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí – féach seoladh thíos.

An Coimisiún Cosanta Sonraí

Teach na Canála
Bóthar an Stáisiúin
Cúil an tSúdaire
Laois
Éire

Uaireanta Oscailte:09:15-17:30
Teil:+353 57 868 4800
Lóghlao:1890 252231
Facs:+353 57 868 4757
Láithreán Gréasáin: http://www.dataprotection.ie
R-phost: info@dataprotection.ie

Page edited: 28 January 2014