Deontais traenála le bheith ar an eolas maidir le míchumas

Réamhrá

D'fhéadfadh sé go mbeadh fostóirí a chuireann traenáil ar fáil dá bhfoireann oibre maidir le míchumas in ann iarratas a dhéanamh ar dheontas le costais na traenála sin a chlúdach. Is í an aidhm atá le foireann a chur ar an eolas maidir le míchumas ná seirbhís custaiméara den scoth a sholáthar do chliaint agus custaiméirí agus fostaíocht do dhaoine faoi mhíchumas a chur chun cinn trí thimpeallacht oibre atá oscailte agus fáilteach a chruthú don fhoireann uile.

scéim deontais traenála le bheith ar an eolas maidir le míchumas dírithe ar fhostóirí a sholáthraíonn traenáil agus a chuidíonn le daoine a chur ar an eolas faoi cheisteanna a bhaineann le míchumas san ionad oibre. Má chuirtear daoine ar an eolas maidir le míchumas is féidir dul i ngleic le himní nó míthuiscintí atá ag fostóirí agus ag fostaithe maidir le bheith ag obair le daoine atá faoi mhíchumas. Tá an scéim maoinithe ag an gCiste Freastal Réasúnta na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Sna hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 agus sna hAchtanna um Chomhionannas Stádais 2000-2015 mar atá sé spreagtar fostóirí i dtreo traenála don "ghníomhaíocht dhearfach" a thosú a dhíríonn ar chothromaíocht a bhaint amach agus leatrom a sheachaint.

Rialacha

Tá deontais ar fáil le haghaidh traenála maidir le heolas ar mhíchumas dóibh seo a leanas:

 • Fostóirí a bhfuil suim acu fostaíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas nó fostaithe faoi mhíchumas a fhostú
 • Fostóirí a bhfuil suim acu fostaíocht do dhaoine faoi mhíchumas a chur chun cinn
 • An fhoireann ag gach leibhéal de d'eagraíocht

Caithfidh aon traenáil maidir le heolas ar mhíchumas a reachtáiltear a bheith mar pháirt de pholasaí Achmhainní Daonna nó Comhionannais Deiseanna na heagraíochta agus caithfidh an clár a bheith ceadaithe ag Bainisteoir Stiúrtha na heagraíochta. Ní chuirfear deontais ar fáil faoin scéim seo do chláracha traenála (inmhéanacha nó seachtracha) atá curtha ar fáil ag máthairchomhlacht nó ag fo-eagraíocht nó do chlár a bhfuil ball foirne den eagraíocht ag cur ar fáil.

Soláthraithe Traenála maidir le Míchumas

Caithfidh traenálaithe a sholáthraíonn traenáil maidir le míchumas a bheith ceadaithe agus cláraithe leis an Roinn ó thaobh a gcuid saineolais traenála. Déanfaidh coiste náisiúnta athbhreithniú ar iarratais a thagann isteach ó thraenálaithe le cúrsaí eolais maidir le míchumas a chur ar fáil agus déanfar monatóireacht rialta ar a gcuid oibre lena chinntiú go bhfuil ardchaighdeán traenála i bhfeidhm.

Ní chuirfear deontais ar fáil faoin scéim seo do chláracha traenála (inmhéanacha nó seachtracha) atá curtha ar fáil ag máthaireagraíocht nó ag fo-eagraíocht nó do chlár a bhfuil ball foirne den eagraíocht ag cur ar fáil.

Rátaí

Tá deontas de 90% de chostais incháilithe an chláir traenála ar fáil d'eagraíocht (suas go dtí uasmhéid de €20,000 in aon bhliain fhéilire) don chéad bhliain traenála.

Tá 80% de chostais incháilithe traenála an chláir clúdaithe i ndiaidh na céad bliana (suas go dtí uasmhéid de €20,000 in aon bhliain fhéilire).

Is féidir costais an chláir dóibh seo a leanas a fháil:

 • Táillí an traenálaí do thraenáil foirne taobh istigh den chomhlacht
 • Ábhair fhoghlamtha (suas go dtí uasmhéid €650), sin ábhair a bhfuil baint díreach acu leis an gclár traenála (mar shampla, físeáin, lámh-leabhair, leabhair).
 • Táillí do chláracha ríomhaireachta / bunaithe ar an idirlíon nó do chláracha cian-fhoghlamtha.
 • Táillí a íocadh le cláracha lasmuigh den chomhlacht.

Gníomhaíochtaí nach bhfuil i dteideal deontais

Ní thugtar cúnamh airgid dóibh seo a leanas:

 • Ceannacht trealamh crua earraí nó córais bhog earraí le haghaidh traenála
 • Traenáil Phrintíseachta
 • Tionscnaimh Chomhairleacha a bhaineann le trealamh
 • Caiteachas Caipitil a bhaineann le traenáil
 • Comhdhálacha, taispeántais trádála, seimineáir nó ceardlanna
 • Ceannacht caiséid fhuaime, ceirníní nó fístéipeanna.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar an scéim seo, déan teagmháil le do thoil leis an oifig seirbhísí fostaiochta áitiúil, a bheidh in ann freisin liosta de Thraenálaithe um Chláracha Eolais maidir le Míchumas atá cláraithe leis an Roinn i gcomhar leis an scéim seo a chur ar fáil duit.

Caithfear do iarratas ar dheontas faoin scéim seo a bheith curtha ar aghaidh ar a laghad 3 seachtainí (ach gan a bheith níos luaithe ná 2 mhí) roimh dáta tosnaithe an chláir. Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo (pdf).

Sula n-íocfar aon deontas, caithfidh d'eagraíocht an fhoirm éilimh chuí a líonadh isteach agus í a sheoladh ar ais taobh istigh de 2 mhí ó dheireadh an chláir. Caithfear teastais tinrimh le heolas áirithe curtha ar fáil ag an eagraíocht traenála a bheith iniata leis an bhfoirm. Is féidir foirm éilimh a íoslódáil anseo (pdf).

Ní féidir leat deontais a tharraingt anuas ó aon fhoinse eile do thraenáil a bhaineann le heolas maidir le míchumas má tá tú ag déanamh iarratais faoin scéim seo.

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas

Tá tuilleadh eolais maidir le iarratais ar chúnamh deontais faoin scéim (pdf) seo ar fáil ó d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo.
Page edited: 14 January 2016