Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist

Eolas

Má tá tú ag freastal ar agallamh agus tú bodhar nó lag ar éisteacht nó máchail chainte agat, d'fhéadfá buntáiste a bhaint as seirbhísí ateangaireachta ag an agallamh. Soláthraíonn an Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist deontas a cheadaíonn do dhaoine atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta nó máchail chainte shuntasach acu, ateangaire gairmiúil a fháil a sholáthróidh seirbhísí dó/di ag an agallamh le haghaidh poist. Má thosaíonn tú ag obair, d’fhéadfá an deontas seo a fháil freisin chun costais ateangaire ar feadh tréimhse ionduchtúcháin a íoc. Tá an deontas soláthartha ag an gCiste Freastal Réasúnta na Roinne Coimirce Sóisialaí.

Déanann daoine atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta acu cumarsáid ar mhórán bealaí, ag brath ar roinnt cúinsí. Samplaí de chuid de na cúinsí seo ná: an méid éisteachta iarmharaigh, an cineál lagéisteachta, scileanna teanga, aois inar thosnaigh an lagú, cumais urlabhra, scileanna urlabhra-léitheoireachta, pearsantacht, intleacht, timpeallacht teaghlaigh, agus cúlra oideachais.

Le linn agallaimh, is féidir le hateangaire cuidiú leat do chuid smaointe a chur in iúl go soiléir agus gonta. Ní ceadmhach d'ateangairí a úsáidtear le linn agallaimh le haghaidh poist páirt a ghlacadh sa chomhrá agus glactar leis go bhfuil an fhaisnéis ar fad a mhalartaítear rúnda. Ní chuirtear ná ní bhaintear aon ní ón idirghabháil a thiteann amach idir tú féin agus an bord agallaimh.

Cuireann an doiciméad seo síos ar an Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist agus soláthraíonn sé treoirlínte ginearálta d'fhostóirí agus d'fhostaithe roimh agus le linn an agallaimh.

Comhairle d'fhostaithe ag an agallamh

Moltar duit seirbhísí ateangaireachta a eagrú tamall maith roimh dháta féidearthach an agallaimh. Ceadóidh sé seo don bheirt agaibh teagmháil agus plé a dhéanamh ar riachtanais ar leith (.i., cuir i láthair, srl.) go bhféadfaí a bheith mar riachtanas de chuid an phróisis agallaimh.

Cinntigh go bhfuil cóip de do CV ag an ateangaire roimh an agallaimh agus go bhfuil taithí ag an an bheirt agaibh ar théarmaíocht nó foclaíocht ar leith ar bith go bhféadfaí a úsáid le linn an chomhrá, agus sibh compordach leo.

Déan teagmháil leis an bhfostóir roimh an agallaimh chun ainm an ateangaire a chur in iúl dóibh agus na socruithe ar fad a chur i gcrích.

Comhairle d'fhostóirí ag an agallamh

Caithfidh ateangairí a bheith ábalta aistriú sa dhá threo ar an bpointe. Tá dhá chineál ateangaireachta ann: iaruaineach agus comhuaineach.

Le linn ateangaireachta iaruaineach, ba chóir don gcainteoir stopadh gach 1-5 nóiméad (go hiondúil ag deireadh gach "ailt" nó smaoineamh iomlán) agus soláthraíonn an ateangaire an méid a bhí ráite sa sprioctheanga (.i., labhartha nó teanga chomharthaíochta).

Le linn ateangaireachta comhuaineach, tosóidh an ateangaire ag aistriú cúpla soicind tar éis don gcainteoir tosú ag caint. Beidh an cineál ateangaireachta úsáidte le linn an agallaimh ag brath ar roinnt ceisteanna (mar shampla, deacracht an ábhair idir láimhe, srl.). Tá ateangaireacht iaruaineach úsáidte níos minice le linn agallaimh agus seisiúin ceisteanna agus freagraí, ach d'fhéadfaí meascán d'iaruaineach agus comhuaineach a úsáid (ag brath ar oiriúnacht).
Ba chóir duit labhairt go díreach leis an duine atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta acu (an t-agallaí), agus ní leis an ateangaire. Ba chóir duit amharc sna súile leis an agallaí a choinneáil chun mothú cumarsáide díreach a chur in iúl.

Ba chóir don ateangaire seasamh nó suí in aice leis an gcainteoir, agus an duine atá bodhar nó lag ar éisteacht a bheith in aice leis an ateangaire agus ábalta feiceáil go soiléir. Má tá sé i gceist ag an agallóir bogadh thart laistigh den limistéar nó má bhíonn ilagallóirí i gceist, ba chóir don agallaí iarraidh ar an ateangaire agus ar an agallóir cén áit is fearr le suí.

Cuimhnigh go bhfuil an ateangaire cúpla focail taobh thiar den gcainteoir. Tabhair go leor ama le críochnú roimh leanacht ar aghaidh ionas gur féidir leis an duine atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta aige ceisteanna a iarraidh nó teacht isteach ar an gcomhrá.

D'fhéadfadh an ateangaire nó an duine atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta acu iarraidh ort moilliú síos nó focal nó abairt a athrá chun soiléiriú a fháil. Mar an gcéanna, bí cinnte iarraidh maidir le rud a athrá mura bhfuil sé soiléir.

Níor chóir duit iarraidh ar an ateangaire riamh "abair léi/leis..." mar breathnaítear ar seo mar easpa ómóis agus dhrochbhéasa.

Nuair atá tú ag labhairt le duine atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta nó a bhfuil máchail chainte acu, ba chóir duit labhairt mar is gnáth leat. Ní chuidíonn sé labhairt os ard, go háirithe má tá ateangaire i láthair. Cuimhnigh i gcónaí labhairt go díreach leis (agus os comhair) an agallaí - ní leis an ateangaire.

Ceadaigh don agallaí a c(h)uid abairtí a chríochnú. Tá sé tábhachtach a mheabhrú go bhfuil patrúin cainte difriúla ag daoine le máchail chainte nó theanga - dá bhrí seo is gá duit éisteacht go géar. Mura dtuigeann tú céard a bhí ráite, iarr ceisteanna agus déan iad a athrá chun cinntiú go bhfuil tú soiléir.

Rialacha

Má tá tú ag freastal ar agallamh, beidh gá agat ateangaire a fhoinsiú agus a roghnú a bheidh mar thionlacan agat le linn an agallaimh. Cé gur féidir leis an ateangaire a bheith ina c(h)ara, ina c(h)omhleacaí, nó ball teaghlaigh, moltar duit ateangaire cáilithe gairmiúil a lorg.

Más amhlaidh go mbeidh tú ag freastal ar níos mó ná agallamh amháin, is féidir leat iarratas a dhéanamh go mbeidh ateangaire i láthair ag gach agallamh. Tá líon na n-agallamh gur féidir leat freastal orthu le hateangaire neamhtheoranta.

Mura bhfuil tú ábalta teacht ar ateangaire, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar sheirbhísí ateangaireachta trí Seirbhís Teangaireachta Teanga Comharthaíochta - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos.

Fostaithe na hearnála phoiblí

Tá dualgas ar fhostóirí na hearnála poiblí (ranna rialtais, gníomhaireachtaí Stáit, Limistéir Fheidhmeannacht na Seirbhíse (FSS), údaráis áitiúla, srl.) riachtanais a gcuid baill fhoirne atá faoi mhíchumas a éascú. Ciallaíonn sé seo teicneolaíocht cúnta, trealamh agus áiseanna oiriúnaitheacha, gléasanna agus seirbhísí eile a chur ar fáil dá bhfostaithe atá faoi mhíchumas.

Más fostaí den earnáil phoiblí tú agus má bhíonn tú ag freastal ar agallamh laistigh den earnáil phoiblí, ba chóir duit a bheith ar an airdeall go bhfuil dualgas ar fhostóirí na hearnála poiblí a chinntiú go gcuirtear seirbhísí ateangaireachta ar fáil duit má dhéanann tú iarratas orthu. Ní bheifeá i dteideal mar sin éileamh a dhéanamh ar Dheontas Ateangaire Scéim Deontais um Ateangaire ag Agallamh Poist.

Má tá tú ag freastal ar agallamh nó líon agallaimh le bheith i d'fhostaí de chuid na hearnála phoiblí, tá tú i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas um Ateangaire ag Agallamh Poist. Cibé ar bith, ba chóir duit a bheith airdeall go bhfuil seans maith go ndéanfaidh d'fhostóir ionchais de chuid na hearnála phoiblí teagmháil leat roimh an agallaimh, chun iarraidh ort faoi riachtanais speisialta ar bith atá agat. Ag an staid seo, is féidir leat iarratas a dhéanamh go gcuirfí seirbhísí ateangaireachta ar fáil duit nó is féidir leat iarratas ar dheontas agus ateangaire a eagrú duit féin.

Rataí

Íocfaidh an Roinn Coimirce Sóisialaí táille de réir an ghnathráta do thréimhse trí uair a' chloig ag baint úsáide as ateangaire cáilithe gairmiúil. Íoctar costais taistil an ateangaire ag ráta socraithe atá leagtha síos. D’fhéadfadh rátaí idirdhealú ateangairí athrú. Déantar na rátaí idirdhealú idir ateangairí cáilithe gairmiúil agus ateangairí eile.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá tú ag freastal ar agallamh le haghaidh poist, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil chun Cuid 1 (pdf) agus Cuid 2 (pdf) den fhoirm iarratais an Chiste Freastal Réasúnta atá le fáil ar líne, a aimsiú. Comhlánaigh an fhoirm iarratais (má tá aon deacrachtaí agat an fhoirm iarratais a chomhlánú, cuideoidh baill fhoirne ó d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil leat).

Tabhair d'fhoirm iarratais chuig an agallamh, áit a dhéanfaidh d'fhostóir agus d'ateangaire í a shíniú agus a stampáil. Nuair a sheolann tú an fhoirm iarratais sínithe agus stampáilte ar ais ag d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúil, déanfar íocaíocht go díreach leis an ateangaire.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo.

Seirbhís Teangaireachta Teanga Comharthaíochta

Baile Bodhar Éireann
Bóthar Ráth Tó
An Chabrach
Baile Átha Cliath
Éire

Teil:0761 07 8440 or 087 9806996
Facs:(01) 838 0243
Láithreán Gréasáin: http://slis.ie/index.php/home/
R-phost: bookings@slis.ie

Page edited: 11 February 2014