Deontais chun an láthair-oibre a chuir in oiriúint agus a áisiú do fhoireann faoi mhíchumas

Réamhrá

Tá cabhair dheontais le fáil d'fhostóirí, fostaithe agus daoine féinfhostaithe faoi mhíchumas, a dteastaíonn uathu an láthair-oibre a chuir in oiriúint nó trealamh speisialta a cheannach d'fhoireann faoi mhíchumas. Tugtar Deontas um Oiriúnú Láthair-Oibre ar an deontas seo agus tá sé soláthartha faoin gCiste Freastal Réasúnta na Roinne Coimirce Sóisialaí. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an deontas má tá an duine faoi mhíchumas fostaithe cheana nó ar tí a bheith fostaithe agat. Ar bhealach eile, má tá tú faoi mhíchumas, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar dheontas tú féin má tá tú fostaithe cheana nó má tá chun fostaíocht a thosú.

Tá oibleagáid ar fhostóirí san earnáil phoiblí (mar shampla, ranna stáit, gníomhaireachtaí Stáit, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, údaráis áitiúla) éascaíocht a dhéanamh do riachtanais a bhfoireann faoi mhíchumas. Ciallaíonn sé seo go gcuirtear ar fáil teicneolaíocht chabhrach, trealamh oiriúnaitheach agus saoráidí, áiseanna agus fearais. Dá bharr sin níl fostóirí san earnáil phoiblí ná a bhfostaithe faoi mhíchumas i dteideal an deontais a éileamh leis an láthair-oibre a áisiú nó a chuir in oiriúint dá bhfoireann faoi mhíchumas. (Caithfidh fostóirí seirbhísí poiblí a gcuid foinsí a úsáid chun na seirbhísí seo a chur ar fáil.)

Tá samplaí de chuid de na hoiriúnuithe lena bhféadfaí deontas a thabhairt áirithe sna nithe seo a leanas:

  • Sinteiseoirí gutha do ríomhairí nó aimplitheoirí do theileafóin
  • Córais aláraim le soilse gealánacha
  • Mionathruithe ar fhoirgnimh (áirítear tógáil nó méadú ar rampa nó mionathruithe ar áiseanna leithris)
  • Tiontaire Braille
  • Ardaitheoirí staighre.

Rialacha

Tá réimse leathan trealamh agus oiriúnuithe atá clúdaithe ag an deontas seo. Ba chóir duit fios a bheith agat, áfach, nach bhfuil tú i dteideal iarratais a dhéanamh ar dheontas cabhrach gach bliain.

Ní féidir leat ach an oiread iarratas a dhéanamh le haghaidh trealaimh a cheannaíodh go siarghabhálach.

Rataí

Is é €6,350 an t-uasdeontas atá ar fáil le trealamh a cheannach nó a chur in oiriúint. Is féidir an deontas a úsáid freisin chun uasghrádú a dhéanamh ar threalamh a cuireadh in oiriúint cheana agus ar íocadh deontas lena aghaidh roimhe seo.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leatsa nó le d'fhostóir iarratas a dhéanamh má tá tú fostaithe nó chun tosú ar fhostaíocht. Caithfidh tú Cuid 1 (pdf) agus Cuid 2 (pdf) den fhoirm iarratais an Chiste Freastal Réasúnta a líonadh atá le fáil ar líne. Tá siad le fáil i d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo freisin.

Ba chóir duit an trealamh agus/nó an t-oiriúnú a theastaíonn a lua chomh maith leis an údar go bhfuil sé riachtanach agus meastacháin ar an gcostas a chur ar fáil. Má chosnaíonn an trealamh nó oiriúnú níos mó ná €700, beidh ort 2 mheastachán ar na costais a fháil ó sholáthraithe difriúla. Má chosnaíonn an trealamh nó oiriúnú níos mó ná €1,500 ansin caithfidh tú 3 mheastachán ar na costais a fháil ó 3 sholáthraí dhifriúil.

Nuair a bhíonn d'fhoirm iarratais líonta agus na meastacháin faighte, déanfar athbhreithniú ar d'iarratas. Is é an trealamh nó oiriúnú is cuí duitse an ceann a roghnófar (agus d'fhéadfadh sé nach é an meastachán is ísle a bheadh ann). Íocfar an deontas go díreach ansin leis an iarrthóir chun na costais a chlúdach.

Más oibrí san earnáil phoiblí tú agus go dteastaíonn nó go dteastódh teicneolaíocht chabhrach nó oiriúnach nó athruithe ar do láthair-oibre uait, ba chóir duit teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Oifigeach Idirchaidreamh Míchumas i d’Aonad Acmhainní Daonna.

Caithfidh tú foirmeacha iarratais maidir le deontas trealamh nó oiriúnú láthair oibre chomhlánaithe a sheoladh chuig d'oifig seirbhísí fostaíochta áitiúilionad Intreo. Ba chóir duit cóip den fháltas rud nó oiriúnaithe a bheith iniata le d'iarratas.

Page edited: 15 June 2016