Liúntais Bhreisoideachais agus Oiliúna (BOO)

Eolas

cúrsaí oiliúna Breisoideachais agus Oiliúna (BOO) a sholáthraítear in ionaid oiliúna Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) saor in aisce (seachas i gcás cúrsaí tráthnóna) agus b’fhéidir go n-íocfar liúntas oiliúna leat d’fhad do chúrsa. Is féidir leat cur isteach arliúntas lóistín freisin má chaitheann tú maireachtáil as baile i rith an chúrsa agus liúntas taistil má mhaireann tú 3 mhíle nó níos mó ó láthair an chúrsa. D’fhéadfá cáiliú d’áit chúraim leanaí in aisce dod’ leanbh. Níl liúntais FET incháinithe.

Chun liúntas oiliúna BOO a fháil, caithfidh tú a bheith i dteideal íocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh a fháil, ar nós Liúntas Cuardaitheora PoistSochar Cuardaitheora Poist. Ach má tá tú faoi 18 mbliana d’aois agus má tá tú ag freastal ar Ionad Oiliúna Pobail, gheobhaidh tú liúntas oiliúna bunaithe ar aois – féach ‘Rátaí’ thíos.

FÁS, SOLAS agus Boird Oideachais agus Oiliúna

Rinneadh FÁS a dhíscaoileadh agus aistríodh cuid dá fheidhmeanna go dtí SOLAS – an t-údarás nua breisoideachais agus oiliúna.

In 2014, aistríodh rannóg oiliúna FÁS chuig na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a tháinig in ionad Coistí Gairmoideachais.

Íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus liúntais oiliúna FET liúntais

Beidh d’íocaíocht agus tú ar chúrsa FET ag brath ar an íocaíocht leasa shóisialaigh atá á fáil agat. Níl aon tréimhse cháilitheach, rud a chiallaíonn nach bhfuil ort a bheith ag fáil Íocaíocht Leasa Shóisialaigh ar feadh tréimhse ar leith.

Cleithiúnaí fásta cáilithe: Má tá Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe á fháil agat do do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir mar chuid de d’íocaíocht leasa shóisialaigh, féadfaidh tú leanúint leis seo a fháil fad a ghlacann do chleithiúnaí fásta páirt ar chúrsa BOO. Ní bhfaighidh do chleithiúnaí fásta liúntas oiliúna BOO. B’fhéidir go gcáileoidh siad do liúntais taistil agus do liúntais eile, áfach. Seiceáil le soláthraí an chúrsa má tá na liúntais seo ar fáil lena gcúrsa.

Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach

Más rud é gur rannpháirtí nua atá 26 bliain d’aois nó níos sine thú agus go bhfuil tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist (JA) nó Liúntas Leasa Forlíontach (SWA), cuirfear d’íocaíocht ar ceal ón 1 Eanáir 2014 agus gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET den mhéid céanna.

Má tá tú ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist aoischoibhneasa laghdaithe, cuirfear d’íocaíocht ar ceal agus gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET is fiú €198. Aon acmhainní a baineadh as do Liúntas Cuardaitheora Poist, bainfear iad freisin as do liúntas oiliúna FET. Baineann sé sin freisin le daoine atá ag fáil Liúntas Leasa Forlíontach aoischoibhneasa bunúsach laghdaithe.

Má scoireann tú de bheith i dteideal Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach le linn an chúrsa FET, cuirfear deireadh le do liúntas oiliúna FET.

Sochar Cuardaitheora Poist

Má tá tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist, cuirfear deireadh le d’íocaíocht leasa shóisialaigh agus gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET den mhéid céanna. Mura bhfaigheann tú post agus do chúrsa thart, is féidir leat iarratas a dhéanamh arís ar Shochar Cuardaitheora Poist. D’fhéadfadh d’éileamh ar Shochar Cuardaitheora Poist bheith nasctha le d’éileamh roimhe ar Shochar Cuardaitheora Poist – d’fhágfadh sé sin nach gcaithfí le d’éileamh mar éileamh nua.

Liúntas Míchumais nó Pinsean na nDall

Cuirtear do Liúntas MíchumaisPinsean na nDall ar fionraí ach gheobhaidh tú liúntas oiliúna FET den mhéid céanna. Na rialacha a bhfuil feidhm acu maidir le d’íocaíocht bhunaidh leasa shóisialaigh, tá feidhm acu freisin maidir le do liúntas oiliúna FET. Mar sin, má thagann athrú ar do chúinsí, mar shampla, má fhaigheann do chleithiúnaí post, cuirfear ioncam an chleithiúnaí faoi réir tástáil acmhainne agus d’fhéadfadh go laghdófaí do liúntas oiliúna FET dá bharr. Má tá aon athrú ar do chúinsí féin, ní mór duit cuir in iúl d’oifig leasa shóisialaigh.

Chomh maith leis sin, coimeádfaidh tú aon sochair thánaisteacha, ar nós do chárta leighis nó do phas taistil.

Má tá tú faoi mhíchumas, cuirfidh an Bord Oideachais agus Oiliúna socruithe solúbtha saoire breoiteachta i bhfeidhm más gá.

Sochar Breoiteachta agus Pinsean Easláinte

Coimeádfaidh tú do Shochar Breoiteachta nó do Phinsean Easláine (ach caithfidh tú díolúine a fháil ón Roinn Coimirce Sóisialaí a údaraíonn tú chun an cúrsa BOO a dhéanamh). Beidh na rialacha a bhaineann le d’íocaíocht leasa shóisialaigh i gceist go fóill fad a ghlacann tú páirt ar an gcúrsa BOO. Coimeádfaidh tú do shochair thánaisteacha.

Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora

Chomh maith leis sin, coimeádfaidh tú d’Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora.

Rátaí

Is iad seo a leanas na liúntais oiliúna sheachtainiúla:

Liúntas oiliúna FET Ráta in aghaidh na seachtaine (lánaimseartha)
Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach (26 bliain agus níos sine) is ionann an ráta seo agus ráta d’íocaíochta leasa shóisialaigh
Liúntas Cuardaitheora Poist nó Liúntas Leasa Forlíontach (níos óige ná 26 bliain d’aois) €198*
Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora nó Sochar Breoiteachta nó Pinsean Easláine nó Cúnamh Feirme nó Cúnamh Iascaireachta is ionann an ráta seo agus ráta d’íocaíochta leasa shóisialaigh
Liúntas Míchumais is ionann an ráta seo agus ráta d’íocaíochta leasa shóisialaigh
Gan íocaíocht leasa shóisialaigh (16-17 bliain d’aois) €40

*Más mó d’íocaíocht leasa shóisialaigh ná an méid seo, beidh an ráta seo comhionann le ráta d’íocaíochta leasa shóisialaigh.

Ón 1 Eanáir 2014 ar aghaidh, ní thabharfar liúntas oiliúna BOO do dhaoine a fhaigheann ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh a liostaítear thíos. Leanfaidh siad lena n-íocaíocht leasa shóisialaigh a fháil, áfach.

  • Pinsean Easláine
  • Sochar Breoiteachta
  • Íocaíocht Teaghlaigh Aon-Tuismitheora
  • Cúnamh Feirme
  • Cúnamh Iascaireachta

Bónas na Nollag

Íocfar Bónas na Nollag le gach oiliúnaí a bhí dífhostaithe ar feadh breis agus 15 mhí (caithfidh go raibh d’íocaíocht chuardaitheora poist agus/nó do liúntas oiliúna á bhfáil agat ar feadh 15 mhí). Ina theannta sin, gheobhaidh tú Bónas na Nollag má bhí íocaíocht fhadtéarmach leasa shóisialaigh á fáil agat agus má tá liúntas oiliúna á fháil anois agat.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar áit ar chúrsa FET, caithfidh tú clárú ar dtús le d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh nó le hIonad Intreo. Cuirfear agallamh ort chun an cúrsa a oireann is fearr do do riachtanais a shainaithint. De bharr an bhrú ar roinnt cúrsaí, d’fhéadfadh nach bhfaighfeá áit ar an gcúrsa is mian leat lom láithreach.

Chun teacht ar bhreis faisnéise faoi chúrsaí oiliúna atá ar fáil, déan teagmháil le d’Ionad Oiliúna BOO.

Page edited: 26 March 2018