Traenáil agus oideachas leanúnach

Eolas

Tá go leor bealaí ann chun leanúint le do chuid oideachais, cur le d’oiliúint agus scileanna nua a fhoghlaim.

Má tá tú ag fágáil na scoile, dífhostaithe nó ag cuardach do chéad phost, nó má theastaíonn uait an treo a athrú i do ghairm bheatha, féadfaidh tú rogha a dhéanamh ó líon mór cláir oideachais agus oiliúna a chistíonn SOLAS, na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), agus ranna rialtais agus gníomhaireachtaí éagsúla. Cuireann iad seo réimse fairsing de roghanna lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil d’fhonn gur féidir leat an ceann a roghnú is mó a oireann do do chuid cúinsí.

Is mór an difríocht a bhíonn idir coinníollacha cáilitheachta agus liúntais oiliúna ó chúrsa go cúrsa, mar sin, ba cheart duit sonraí gach cúrsa a sheiceáil go cúramach.

Anuas ar na roghanna a liostaítear thíos, b’fhéidir go mbeidh teacht agat ar oideachas agus oiliúint má bhíonn tú bainteach i ngrúpa óige, grúpa pobail nó foirm eile de ghníomhaíocht dheonach. Iarr ar chomhordaitheoir an ghrúpa ina bhfuil tú gníomhach chun faisnéis a thabhairt maidir le deiseanna oideachais agus oiliúna laistigh den eagraíocht sin.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS): soláthraíonn an scéim seo deis chun filleadh ar oideachas lánaimseartha más duine fásta dífhostaithe thú nó má tá íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe á bhfáil agat. Tá cúrsaí in ainm is freastal ar riachtanais oideachais agus oiliúna daoine dífhostaithe agus bíonn siad an-oiriúnach má bhí tú as láthair ón scoil ar feadh tamaill.

An Clár um Fhilleadh ar Oideachas: soláthraíonn an clár seo an deis chun filleadh ar oideachas páirtaimseartha nó lánaimseartha agus leanúint le tacaíochtaí ioncaim a fháil, ar nós an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas nó d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád. Caithfidh íocaíocht leasa shóisialaigh a bheith á fáil agat agus caithfidh tú critéir eile a chomhlíonadh.

Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (PLC): Tá cúrsaí PLC ar fáil d’fhágóirí scoile agus rannpháirtithe fásta, agus cuireann siad meascán d’obair phraiticiúil, obair acadúil agus taithí oibre ar fáil.

Cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (BOO): soláthraíonn siad an deis chun do scileanna a fhorbairt nó a uasghrádú sna hearnálacha tráchtála agus tionsclaíochta má tá tú dífhostaithe nó má rinneadh iomarcach thú. Tá formhór na gcúrsaí saor in aisce agus féadfaidh tú liúntas oiliúna Breisoideachais agus Oiliúna (BOO) a fháil, ag brath ar do chúinsí. Má tá tú ar chúrsa lánaimseartha agus má theastaíonn cúram leanaí uait, féadfaidh tú cáiliú d’áit chúram leanaí saor in aisce faoin Scéim Tacaíochta Cúram Leanaí agus Oiliúna (TTOC).

Clár socrúchán oibre: cuireann seo taithí oibre ar fáil agus b’fhéidir go mbeidh tú in ann d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád.

Springboard: cuireann seo áiteanna ardoideachais saor in aisce ar fáil do dhaoine dífhostaithe. Is féidir leat d’íocaíocht leasa shóisialaigh a choimeád don tréimhse sin dá bhfuil tú i dteideal í a fháil fad a ghlacann tú páirt ar chúrsa Springboard.

Scileanna don Obair: cuireann seo deiseanna oiliúna agus oideachais ar fáil dóibh siúd atá i bhfostaíocht pháirtaimseartha nó lánaimseartha. Cabhraíonn sé leat feabhas a chur ar na bunscileanna a theastaíonn uait san ionad oibre, ar nós scileanna litearthachta, uimhearthachta agus TF. Cuireann na Boird Oideachais agus Oiliúna Scileanna don Obair ar fáil.

Skillnet Ireland: cuireann seo ar chumas cuideachtaí earnála príobháidí chun líonraí oiliúna a bhunú chun réimse cláir chreidiúnaithe agus/nó clár a aithníonn an tionscal a sholáthar. Cuireann líonraí Skillnet Ireland roinnt oiliúna ar fáil do dhaoine dífhostaithe incháilithe. Má tá tú dífhostaithe, ní íocfaidh tú as an oiliúint seo.

Ógtheagmháil: Má tá tú idir 15 agus 20 bliain d’aois agus má d’fhág tú an scoil gan aon cháilíochtaí foirmiúla, soláthróidh an clár Ógtheagmháil deiseanna duit chun oideachas bunúsach, forbairt phearsanta, gairmoiliúint agus taithí oibre a fháil.

FIT (An Bealach Tapa chuig TF): cuireann seo oiliúint teicneolaíocht faisnéise ar fáil do dhaoine a bhfuil íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe á bhfáil acu nó atá ag síniú do chreidmheaseanna. I measc na gcúrsaí, tá riarachán oifige, dearadh gréasáin agus ríomhchlárú, cumarsáid leathanbhanda agus cothabháil ríomhaire phearsanta.

Oiliúint scileanna le gníomhaireachtaí Stáit: Cuireann roinnt gníomhaireachtaí Stáit réimse sainchúrsaí ar fáil ina n-earnálacha tráchtála nó tionsclaíocha. Tá roinnt de na cúrsaí oiliúna seo ar thríú leibhéal agus bíonn ort cáilíochtaí foirmiúla a bheith agat agus bíonn ort iarratas a dhéanamh tríd an Lár-Oifig Iontrála, faoi mar a dhéanfá i gcás aon chúrsa tríú leibhéal eile.

Ceardlanna na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais: Má tá tú ag tabhairt faoi oideachas agus oiliúint ón gcóras príosúin nó mar rogha eile ar an gcóras príosúin, féadfaidh tú cúrsa oideachas a aimsiú faoin scéim seo a oibríonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

Ranganna oíche: Tá deiseanna féinchistithe oideachais ar fáil duit trí réimse cúrsaí oíche a eagraíonn do BOO áitiúil agus go leor coláistí agus ollscoileanna.

FÁS, SOLAS agus BOOanna

In 2014, díscaoileadh FÁS agus aistríodh roinnt dá fheidhmeanna chuig an údarás breisoideachais agus oiliúna, SOLAS.

Aistríodh rannóg oiliúna FÁS chuig na 16 Bord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) a tháinig in ionad Coistí Gairmoideachais (VECanna).

Page edited: 21 February 2018