Cúram Leanaí le linn cúrsaí gairmoiliúna

Eolas

Má rud é go bhfuil iarratas déanta agat ar chúrsa gairmoiliúna, féadfar go mbeidh cúram leanaí ag teastáil uait. Faoin Scéim Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Cúram Leanaí (CETS), féadfaidh tú cáiliú le haghaidh áit chúram leanaí in aisce do do leanbh. Is féidir leis an scéim CETS áiteanna cúram leanaí lánaimseartha, páirtaimseartha nó iarscoile in aisce a chur ar fáil. Is í an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) a bhainistíonn an scéim CETS trí na Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí.

Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil cúram leanaí ag teastáil uathu chun áit a ghlacadh ar scéim fostaíocht pobail.

Tá clár nua aonair cúram leanaí inacmhainne chun teacht in ionad roinnt cláir chúraim leanaí, CETS ina measc.

Leathnú ar CETS

Fógraíodh ar 27 Márta 2017 go mbeadh tuismitheoirí atá ar scoil dara leibhéil i dteideal maoiniú a fháil faoi CETS.

Cúrsaí a cháilíonn le haghaidh CETS

Ní cháilíonn na cúrsaí gairmoiliúna go léir de chuid na mBord Oideachais agus Oiliúna le haghaidh CETS ach áirítear na cúrsaí seo a leanas leis na cúrsaí a cháilíonn: Ógtheagmháil, Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG), gus oiliúint agus cúrsaí oiliúna scileanna sonracha Breisoideachais agus Oiliúna (BOO).

Cáilíonn na cúrsaí seo do CETS freisin: cúrsaí do dhaltaí dara-leibhéil, a bhfuil sraith na hÁrdteistiméireachta nó an Teastais Shóisearaigh á críochnú acu, agus cúrsaí faoin Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI).

Cúrsaí nach gcáilíonn le haghaidh CETS

Ní cháileoidh tú le haghaidh CETS más rud é go bhfuil tú i mbun ceann amháin de na nithe seo a leanas: Tionscnamh Jabanna, printíseacht SOLAS, cúrsa oíche, fostaíocht faoi thacaíocht, Club Jabanna nó an clár um Shocrúchán Oibre.

FÁS, SOLAS agus BOOanna

Tá FÁS díscaoilte agus aistríodh roinnt dá fheidhmeanna chuig SOLAS, an t-údarás nua breisoideachais agus oiliúna. Aistríodh rannóg oiliúna FÁS ar bhonn céimnithe chuig na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) a tháinig isteach in ionad Coistí Gairmoideachais.

Rialacha

Tá teorainn leis an líon áiteanna atá ar fáil faoi CETS. Leithdháiltear áiteanna ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce.

Féadfaidh tú cáiliú le haghaidh áit chúram leanaí in aisce agus tú i mbun cúrsa gairmoiliúna más rud é:

  • Go bhfuil tú dífhostaithe faoi láthair agus gur mian leat tabhairt faoi chúrsa gairmoiliúna de chuid SOLAS nó ETB. Ní cháilíonn gach cúrsa de chuid SOLAS nó ETB le haghaidh CETS.
  • Gur tusa an príomhchúramóir linbh nó leanaí
  • Go dteastaíonn cabhair uait le cúram leanaí chun glacadh le deis oiliúna

Tá tuismitheoirí atá ar scoil dara leibhéil i dteideal maoiniú a fháil faoi CETS freisin.

Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí ar fáil do thuismitheoirí a bhfuil cúram leanaí ag teastáil uathu chun áit a ghlacadh ar scéim fostaíocht pobail.

Mura féidir leat áit a fháil do do leanbh ba cheart duit dul i dteagmháil leis an gCoiste Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí atá áitiúil duit agus cur in iúl dóibh cé acu ceantar ina dteastaíonn áit chúram leanaí uait. Cuirfidh sé ceist ar an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, a dhéanfaidh iarracht áiteanna breise cúram leanaí a chur ar fáil i do cheantar.

Rátaí

Is é an t-uasmhéid a fhéadfaidh soláthraithe cúram leanaí a ghearradh ar thuismitheoirí sa tseachtain ná:

  • Lánaimseartha: €25 sa tseachtain
  • Páirtaimseartha: €15 sa tseachtain
  • Tar éis na scoile: €5 sa tseachtain
  • Tar éis na scoile mar aon le seirbhís bhailiúcháin: €15

Ní fhéadfaidh seirbhísí táille a ghearradh le haghaidh seachtainí nach bhfuil an tseirbhís ar oscailt.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit cur in iúl do sholáthraí an chúrsa go bhfuil riachtanais chúram leanaí agat agus gur mian leat go ndéanfar breithniú ort le haghaidh CETS.

Nuair a fhaigheann tú litir lena dtairgtear áit ar chúrsa duit, tabharfar liosta de sholáthraithe áitiúla cúram leanaí duit freisin. Ba cheart duit an litir sin a úsáid chun áit a chur in áirithe do do leanbh nó do leanaí le soláthraí cúram leanaí.

Nuair a thosaíonn d’oiliúint, gheobhaidh tú litir lena ndeimhnítear gur thosaigh tú an cúrsa agus lena dtugtar dátaí tosaigh agus dátaí críochnaithe. Ba cheart duit an litir sin a thaispeáint don soláthraí cúram leanaí chun fad d’áite cúram leanaí a dheimhniú.

Page edited: 18 September 2017