Printíseacht

Réamhrá

Is é is printíseacht ann ná an bealach aitheanta ina n-oiltear daoine le bheith ina gceardaithe. Tá na príomhcheirdeanna sainithe ag FÁS agus tagann siad laistigh de scóip an chórais Phrintíseachta Reachtúil, a eagraíonn SOLAS i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, le fostóirí agus le ceardchumainn. Tá Comhairle Printíseachta curtha ar bun freisin.

Cuireann printíseacht oiliúint ar an láthair oibre le fostóir. De ghnáth, athraíonn printíseacht idir oiliúint as an láthair oibre in ionad oideachais agus oiliúint ar an láthair oibre ag ionad oibre d’fhostóra. Maireann printíseacht 4 bliana de ghnáth a gcaithfear 3 thréimhse ar leith in oiliúint as an láthair oibre lena linn.

Go ginearálta, beidh an chéad chéim d’oiliúint as an láthair oibre ar siúl in Ionad Oideachais de chuid Bord Oideachais agus Oiliúna (BOO) agus beidh na céimeanna d’oiliúint as an láthair oibre ina dhiaidh sin ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta.

Déanfar na scileanna a fhorbraíonn tú a mheas trí thástáil inniúlachta ar an láthair oibre agus trí mheasúnú modúlach agus scrúduithe as an láthair oibre. Má chuireann tú na measúnuithe sin i gcrích go rathúil, bronnfar Ardteastas - ceird (leibhéal 6) ort.

Rialacha

Le bheith incháilithe le haghaidh printíseachta, caithfidh tú bheith 16 bliana d’aois ar a laghad agus táthar ag súil go bhfuil grád D ar a laghad agat i 5 ábhar sa Teastas Sóisearach nó i scrúdú coibhéiseach. Sa chás nach bhfuil na cáilíochtaí sin agat, áfach, féadfaidh tú clárú mar phrintíseacht le fostóir más rud é:

  • Go gcuireann tú cúrsa oiliúna ullmhúcháin faofa i gcrích agus go ndéanann tú agallamh measúnachta ina dhiaidh sin.
  • Go bhfuil tú os cionn 18 bliana d’aois agus go bhfuil taithí oibre iomchuí 3 bliana ar a laghad agat. Sa chás sin, iarrfar ort dul faoi agallamh measúnachta freisin.

Iarrfar ort pas a fháil i dtástáil dathamhairc atá faofa le haghaidh printíseachtaí áirithe.

Rataí

Táillí printíseachta

Go ginearálta, ní íocann printíseach táillí. Gearrtar ranníocaíocht mhac léinn ar phrintísigh, áfach, a fhreastalaíonn ar Institiúidí Teicneolaíochta – is gnách gurb é seo an ceathrú agus cúigiú céim de phrintíseacht. Níl printísigh incháilithe an deontas mac léinn a fháil.

Is é an ráta uasta den ranníocaíocht mhac léinn do bhliain acadúil 2017-2018 €3,000 sa bhliain - €1000 do phrintísigh a fhreastalaíonn ar chéimeanna nach faide ná na 10-11 sheachtain a bhíonn i gceist de ghnáth. Déantar an ranníocaíocht mhac léinn a chionroinnt don am a chaitheann printíseach san Institiúid Teicneolaíochta.

Pá printíseachta/liúntais phrintíseachta

Le linn duit bheith ag dul faoi oiliúint ar an láthair oibre, íocfaidh an fostóir pá molta printíseachta leat. Má tá tú ag dul faoi oiliúint in earnálacha áirithe, íocfaidh SOLAS liúntas seachtainiúil atá coibhéiseach leis an bpá sin agus tú ag dul faoi oiliúint as an láthair oibre. I ngach earnáil tionsclaíochta eile, is é d’fhostóir a bheidh freagrach as íocaíochtaí as an láthair oibre, ach déanfaidh SOLAS ranníocaíocht as aon taisteal riachtanach agus as aon chostais chóiríochta.

Saoire bhliantúil: Leanfaidh do theidlíocht reachtúil maidir le saoire bhliantúil a fhabhrú le linn na tréimhsí as an láthair oibre, ach caithfidh tú na laethanta saoire seo a ghlacadh le linn na tréimhsí ins an láthair oibre, agus caithfidh tú comhaontú le d'fhostóir maidir le cathain a ghlacann tú na laethanta saoire seo.

Conas iarratas a dhéanamh

Má bhíonn suim agat i bprintíseacht, téigh i dteagmháil le rannóg na bprintíseachtaí i do BOO áitiúil. Cuirfear faoi agallamh tú chun an cúrsa is oiriúnaí duit a shainaithint.

Page edited: 12 February 2018