Anseo atá tú: Baile > Oideachas agus Oiliúint > Oideachas tríú leibhéil > Staidéar thar lear > Ag staidéar lasmuigh d'Éirinn

Ag staidéar lasmuigh d'Éirinn

Eolas

Clúdaíonn an cháipéis seo na roghanna atá ar fáil duit má tá suim agat i staidéar a dhéanamh i mballstát den Aontas Eorpach, i dtír Eorpach eile nó i dtír lasmuigh den Eoraip. Tá eolas ar staidéar san RA, Tuaisceart Éireann san áireamh le fáil in áit eile ar an láithreán gréasáin seo.

Roghnaíonn daoine staidéar a dhéanamh thar lear ar roinnt cúiseanna. D'fhéadfadh na riachtanais iontrála a bheith níos éasca, d'fhéadfadh go mbeadh rochtain agat ar chúrsaí nach bhfuil ar fáil in Éirinn nó d'fhéadfadh go dteastaíonn uait taithí a fháil ar staidéar lasmuigh d'Éirinn. Tá sé tábhachtach go mbeadh na difríochtaí idir staidéar in Éirinn agus staidéar thar lear ar eolas agat. Ba chóir modhanna iarratais, fad na gcúrsaí, táillí agus costais mhaireachtála a thabhairt faoi deara sula ndéanann tú cinneadh faoi chúrsa staidéir thar lear a bheith oiriúnach duitse.

Níos mó a fháil amach faoi chúrsaí agus staidéar thar lear

Más mac léinn tríú leibhéal in Éirinn tú d'fhéadfadh go mbeadh eolas ag d'ollscoil nó choláiste faoi dheiseanna chun staidéar a dhéanamh lasmuigh d'Éirinn. Is féidir leat eolas a fháil chomh maith trí iarraidh go díreach ar institiúid tríú leibhéal réamheolaire a sheoladh chugat. Mura bhfuil cúrsa nó institiúid ar leith ar intinn agat, tá roinnt foinsí eolais ar staidéar thar lear:

  • Tá faisnéis faoi na hinstitúidí ard-leibhéil i 32 dtíortha Eorpacha ar an láithreán gréasáin Study in Europe. Tá treoracha anseo maidir le cúrsa a róghnú, iarratas a dhéanamh agus conaí san Eoraip.
  • Is foinse eolais do dhaoine óga é an European Youth Portal faoi staidéar san Eoraip, san Aontas Eorpach agus i dtíortha neamh-AE araon. Tá eolas ann faoi raon leathan ábhar do dhaoine óga lena n-áirítear oibriú, taisteal, oibriú go deonach agus malairtí san Eoraip.
  • Táirgeann UNESCO treoir idirnáisiúnta ar staidéar thar lear. Áiríonn sé bunachar sonraí ar féidir a chuardach de dheiseanna staidéir ardoideachais agus de na scoláireachtaí arna dtairiscint ag institiúidí ardoideachais agus eagraíochtaí idirnáisiúnta i mbreis agus tír. Soláthraíonn sé sonraí teagmhála agus eolas ar riachtanais iontrála, spriocdhátaí iarratais, cúnamh airgeadais, táillí, costais mhaireachtála agus eolas ábhartha eile do na cúrsaí go léir chomh maith.
  • Is foinse eolais ar chúrsaí, sheirbhísí do mhic léinn agus eolas praiticiúil ar thíortha ar fud an domhain é WorldWide Classroom. Is féidir leat leas a bhaint as an aimsitheoir cláir idirnáisiúnta chun cuardach a dhéanamh ar chúrsa i do rogha de thír agus theanga.

Cláir mhalairte mac léinn

Tairgeann mórán institiúidí tríú leibhéal in Éirinn deis dá mic léinn taisteal trína gcúrsaí staidéir. Baintear é seo amach go minic trí leas a bhaint as cláir mhalairte mac léinn. Bunaíonn institiúidí Éireannacha conradh tosaigh le hinstitiúidí thar lear agus coimeádann siad caidreamh leanúnach leo. Bogann mic léinn idir an dá institiúid ar shocrúcháin staidéir agus oibre agus tairgtear seirbhísí dóibh ar nós ionduchtú do mhic léinn, oiliúint teanga, agus seirbhísí lóistín. Téigh i dteagmháil le do choláiste chun eolas a fháil faoi aon chláir mhalairte mac léinn a d'fhéadfadh a bheith acu.

Ag staidéar san AE agus lasmuigh de AE

Ag staidéar san AE

Tacaíonn an Clár um Fhoghlaim ar Feadh an tSaoil le tionscadail agus gníomhaíochtaí a chothaíonn idirmhalartú, comhoibriú agus soghluaisteacht idir chórais oideachais agus oiliúna laistigh den AE. Tá sé le fáil faoi láthair sna ballstát uile den AE, sa Tuirc agus sa 3 bhallstát eile den LEE (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin). Cuimsíonn an Clár:

  • Is clár oideachais Eorpach é an clár Erasmus a chothaíonn malairtí idir mhic léinn ollscoile, foirne teagaisc agus foirne riaracháin ar fud na dtíortha rannpháirteacha. Ligeann an clár do mhic léinn seimeastar nó bliain a chaitheamh thar lear ag institiúid ina páirtí san AE agus creidiúint acadúil iomlán a fháil as a leithéid a dhéanamh. Tá sé ar fáil do gach cineál institiúide ardoideachais, do na réimsí ábhair uile agus do gach leibhéal d'ardstaidéir suas le leibhéal dochtúra, agus é sin san áireamh. Is é an tÚdarás um Ard-Oideachas an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as deontais soghluaisteachta a riar do mhic léinn agus theagascóirí go dteastaíonn uathu staidéar/múineadh i dtír eile atá rannpháirteach - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos.
  • clár Leonardo da Vinci ann chun feabhas a chur ar cháilíocht na gairmoiliúna san Eoraip. Is é Léargas an ghníomhaireacht náisiúnta atá freagrach as deontais soghluaisteachta a riar do mhic léinn agus chéimithe nua a d'fhéadfadh a bheith ag tabhairt faoi shocrúcháin oibre thar lear mar chuid de chúrsa staidéir - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos.

Ag staidéar i dtíortha neamh-AE

cláir chomhoibrithe oideachais ag an AE le Stáit Aontaithe Mheiriceá, le Ceanada, leis an tSeapáin, leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn. Tá na cláir seo dírithe ar naisc oideachais a fhorbairt idir an AE agus an 5 thír ina pháirtí. Moltar soghluaisteacht mhic léinn agus theagascóirí trí chláir mhalairte mac léinn a chur chun cinn idir institiúidí rannpháirteacha.

Víosaí do mhic léinn: Má tá tú chun dul ag staidéar lasmuigh den AE agus i dtír lasmuigh den Eoraip, d'fhéadfadh go mbeadh víosa mac léinn ag teastáil uait. Beidh riachtanais ar leith do víosaí mac léinn a gach tír. Ba chóir duit dul i gcomhairle le ambasáid nó consalacht na tíre a bhfuil sé ar intinn agat dul ag staidéar chun tuilleadh sonraí a fháil.

Maoiniú

Soláthraíonn láithreán gréasáin International Education Financial Aid (IEFA) bunachar sonraí d'eolas ar chúnamh airgeadais do mhic léinn gur mian leo staidéar i dtír eachtrach. Cuimsíonn an láithreán gréasáin liosta cuimsitheach de dheontais, scoláireachtaí, chláir iasachta agus eolas eile a d'fhéadfadh a bheith ina chabhair dóibh siúd a bhfuil suim acu i staidéar thar lear.

Deontais AE

Tugann an clár Erasmus deontas soghluaisteachta do mhic léinn. De ghnáth ní chlúdaíonn sé seo ach costais iompair amháin. Tairgeann clár Leonardo da Vinci socrúchán oibre do mhic léinn i gcuideachtaí thar lear mar chuid de chúrsa staidéir. Má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta, gheobhaidh tú maoiniú ón AE i leith chostais do shocrúcháin oibre

Deontais chothabhála Éireannacha

In Éirinn tá deontais chothabhála faoin Scéim singil um Dheontais do Mhic Léinn le fáil do chúrsaí fochéime atá 2 bhliain ar a laghad i bhfad in institiúid tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí i mballstát AE eile. Ag brath ar d'ioncam d'fhéadfá a bheith incháilithe do dheontas cothabhála chomh fada is a chomhlíonann tú na coinníollacha maidir le cónaí, aois, éachtaí acadúla agus náisiúntacht. Tá faisnéis mionsonraithe faoi dheontais agus chistí do mhic léinn san ardoideachas agus breisoideachas ar an suíomh gréasáin www.studentfinance.ie.

Maoiniú do staidéar iarchéime

Tá foinsí éagsúla de mhaoiniú do mhic léinn iarchéime. Fógraítear roinnt cúrsaí sna nuachtáin agus bíonn maoiniú san áireamh. Bíonn tacaíocht airgeadais ar fáil uaireanta ón ollscoil a ritheann an cúrsa iarchéime; uaireanta bíonn ort iarratas a chur chuig comhlacht seachtrach. Tá dámhachtainí le fáil do raon ábhar, do chúrsaí múinte agus chláir thaighde araon. Bíonn siad éagsúil ó thaobh méide, faid agus cibé an gclúdaíonn siad táillí amháin nó an gcuimsíonn siad cothabháil de chomh maith. Tá rialacha incháilitheachta diana ann agus spriocdhátaí d'iarratais. Chomh maith leis sin, tá roinnt mhaith iarchéimithe in iomaíocht do mhaoiniú teoranta.

Scoláireachtaí staidéir/taighde iarchéime: Deonaíonn rialachais eachtracha roinnt scoláireachtaí chun staidéar thar lear gach bliain do mhic léinn Éireannacha atá i mbun chúrsa oideachais tríú leibhéal, nó a bhfuil sé curtha i gcrích acu. Scaiptear sonraí na scoláireachtai seo chuig ollscoileanna agus institiúidí oideachais tríú leibhéal ábhartha eile agus foilsítear ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna iad. Má tá suim agat iarratas a chur isteach ar na scoláireachtaí seo, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Idirnáisiúnta den Roinn Oideachais agus Scileanna agus iarraidh orthu tú a chur ar liosta poist do na tairiscintí scoláireachta. Seolfar foirmeacha iarratais agus sonraí ábhartha chugat ansin nuair a bheidh na tairiscintí oscailte chun iarratais a fháil.

Faoiseamh cánach ar tháillí teagaisc

Mura bhfuil tú incháilithe do dheontas cothabhála d'fhéadfá, nó d'fhéadfadh do thuismitheoir, faoiseamh cánach ar tháillí tríú leibhéal a éileamh mar seo a leanas:

Cúrsaí fochéime Tá faoiseamh cánach le fáil do theagasc íoctha ar chúrsaí formheasta fochéime lánaimseartha/páirtaimseartha i gcoláistí tríú leibhéal arna maoiniú go poiblí agus go príobháideach araon i mballstát ar bith den AE. Tá sé le fáil chomh maith ar chúrsaí fochéime lánaimseartha/páirtaimseartha arna reáchtáil ag coláistí mballstát ar bith den AE a sholáthraíonn cianoideachas sa Stát.

Cúrsaí iarchéime: Is féidir leat faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí tríú leibhéal do chúrsaí iarchéime in ollscoil nó i gcoláiste a fhaigheann maoiniú poiblí nó i mballstát AE eile, lena n-áirítear coláistí a sholáthraíonn cianoideachas sa stát. Tá faoiseamh cánach le fáil do chúrsaí iarchéime in ollscoil nó i gcoláiste tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí i dtíortha lasmuigh den AE chomh maith.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá foirmeacha iarratais ar dheontais do mhic léinn ar fáil ó Thacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn, Éire (SUSI).


Is féidir leat foirm iarratais ar fhaoiseamh cánach ar tháillí teagaisc a fháil ó d'oifig chánach áitiúil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Rannóg Eolas don Ógra
Bloc 2
Urlár 2
Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.youthinformation.ie/

An tÚdarás um Ard-Oideachas

Teach Phlásóg an tSrutháin
Ascaill Crampton
Bóthar Shíol Bhroin
Baile Átha Cliath 4
Éire

Teil:(01) 231 7100
Lóghlao:1890 200 637
Facs:(01) 231 7172
Láithreán Gréasáin: http://www.hea.ie

Léargas

189-193 Sráid Parnell
Baile Átha Cliath 1
Éire

Facs:(01) 8731316
Láithreán Gréasáin: http://www.leargas.ie/
R-phost: info@leargas.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 10 July 2013

Teanga

English

Ábhar Gaolmhar

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.