Faoiseamh cánach ar tháillí don tríú leibhéal

Eolas

Beidh tú in ann faoiseamh cánach a éileamh ar tháillí teagaisc a íoctar le haghaidh:

 • Cúrsaí fochéimithe
 • Cúrsaí iarchéime
 • Teicneolaíocht an eolais (IT) agus cúrsaí teangacha eachtrannacha

liosta de na coláistí agus cúrsaí formheasta foilsithe ar shuíomh gréasáin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Má íocann tú an táillí iarbhír, is féidir leat faoiseamh cánach a fháil, thar do cheann féin nó thar cheann duine eile.

Ní féidir leat faoiseamh cánach a fháil:

 • Ar tháillí scrúdaithe, nó riaracháin
 • Ar aon chuid de na táillí teagaisc a íoctar go díreach nó go hindíreach le deontas, scoláireacht nó ar aon bhealach eile, m.sh. má dhéanann fostóir na táillí a chúiteamh

Féadfaidh tú tuilleadh a léamh faoi tháillí teagaisc agus an Ranníocaíocht Mhic Léinn.

Íocaíochtaí a cháilíonn d’fhaoiseamh cánach

Bliain chánach ó 2011 amach

Is ionann an méid uasta táillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) is féidir cáiliú d’fhaoiseamh cánach agus €7,000 in aghaidh an duine in aghaidh an chúrsa.

Mac Léinn lánaimseartha: Ní thugtar aon fhaoiseamh cánach ar an gcéad €3,000 a chaitear ar tháillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) do bhliain acadúil 2017/2018.

Mac Léinn páirtaimseartha: Ní thugtar aon fhaoiseamh cánach ar an gcéad €1,500 a chaitear ar tháillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) do bhliain acadúil 2017/2018.

Breis agus mac léinn amháin: Má tá éileamh á dhéanamh agat ar bhreis agus mac léinn amháin, gheobhaidh tú faoiseamh cánach ar tháillí teagaisc (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) don dara mac léinn nó níos mó.

Tá samplaí éifeachta na hathruithe seo ar fhaoiseamh cánach ar tháillí teagaisc ar fáil sa láithreán gréasáin Revenue.

Cúrsaí fochéime

Tá faoiseamh cánach ar fáil ar tháillí teagaisc a íoctar i leith:

 • Cúrsaí formheasta fochéime idir lánaimsire agus pháirtaimsire i gcoláistí tríú léibhéil sa stát, bídís príobháideach nó státmhaoinithe.
 • Cúrsaí formheasta fochéime idir lánaimsire agus pháirtaimsire i gcoláistí tríú leibhéil, bídís príobháideach nó státmhaoinithe, i mBallstát ar bith den AE. Airítear cúrsaí míochaine, cúrsaí míochaine tréidliachta, fiaclóireachta agus oiliúint múinteoirí i measc na gcúrsaí fochéime anois.
 • Cúrsaí fochéime idir lánaimsire agus pháirtaimsire a reáchtálann coláistí i mBallstát ar bith den AE is a sholáthraíonn cianoideachas sa Stát seo.

Coinníollacha maidir le faoiseamh cánach a dheonú.

 • Caithfidh fad dhá bhliain ar a laghad a bheith sna cúrsaí.
 • Ní mór go mbeadh na coláistí agus na cúrsaí seo formheasta ag an Aire Oideachais agus Scileanna.

Cúrsaí iarchéime

Tá faoiseamh cánach ar fáil do tháillí teagaisc a íoctar i leith:

 • Cúrsaí formheasta iarchéime i gcoláistí tríú leibhéil sa Stát, bídís príobháideach nó státmhaoinithe.
 • Cúrsaí iarchéime in ollscoil nó i gcoláiste státmhaoinithe eile i mBallstát de chuid an AE, ina measc, na coláistí sin a chuireann cianoideachas ar fáil sa Stát seo.
 • Cúrsaí iarchéime in ollscoil nó i gcoláiste státmhaoinithe eile i dtír lasmuigh den AE.

Coinníollacha maidir le faoiseamh cánach a dheonú do chúrsaí iarchéime.

 • Caithfidh na cúrsaí seo maireachtáil ar feadh bliain acadúil amháin ar a laghad, ach gan dul thar ceithre bliana acadúla, agus ní foláir go mbeadh dámhachtain iarchéime le teacht astu a bheidh bunaithe ar thráchtas nó ar scrúdú.
 • Caithfidh bunchéim a bheith ag an té atá i mbun an chúrsa nó cáilíocht choibhéiseach.

Cúrsaí i dteicneolaíocht an eolais agus i dteangacha eachtrannacha.

Is féidir faoiseamh cánach a fháil i gcás táillí a íoctar i gcúrsaí i dteicneolaíocht an eolais agus i dteangacha eachtrannacha ar choinníollacha áirithe.

 • Caithfidh fad níos lú ná dhá bhliain a bheith sa chúrsa.
 • Ní mór go mbeadh teastas inniúlachta (agus ní teastas freastail) le fáil mar dhámhachtain ag deireadh an chúrsa.
 • Caithfidh an cúrsa a bheith formheasta ag SOLAS.

Sonraí scéimeanna

Tá bileoga sonraithe maidir le faoiseamh cánach ar tháillí teagaisc foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim.Cuimsíonn bileog IT31 faoiseamh cánach ar chúrsaí fochéime agus iarchéime. Cuimsíonn bileog IT31A faoiseamh cánach ar chúrsaí i dteicneolaíocht an eolais agus i dteangacha eachtrannacha.


Rátaí faoisimh cánach

Tugtar an faoiseamh cánach ar ráta caighdeánach 20%.

Tugtar faoiseamh cánach ar an ngnáthráta. Is féidir faoiseamh cánach a fháil thar ceann líon neamhtheoranta na daoine.

Cúrsaí fochéime agus iarchéime

Bliain chánach 2011 agus ina dhiaidh sin: Is ionann an méid uasta táillí (lena n-áirítear an Ranníocaíocht Mhic Léinn) is féidir cáiliú d’fhaoiseamh cánach agus €7,000 in aghaidh an duine in aghaidh an chúrsa.

Blianta cánach roimh 2011: Tá uasmhéid na dtáillí incháilithe faoin scéim faoisimh cánach €5,000.

Cúrsaí i dteicneolaíocht an eolais agus i dteangacha eachtrannacha

Níor cheart go mbeadh táillí an chúrsa a íocadh níos lú ná €315 agus níos mó ná €1,270 (tagraíonn iad seo do tháille an chúrsa agus ní hionann iad agus suim in aghaidh na bliana).

Conas iarratas a dhéanamh

Chun faoiseamh ar chúrsaí fochéime nó iarchéime a fháil, íoslódáíl an fhoirm iarratais ábhartha (pdf) agus seol ar ais í chuig d'oifig chánach áitiúil.

Chun faoiseamh ar chúrsaí i dteicneolaíocht an eolais agus i dteangacha eachtrannacha a fháil, íoslódáíl an fhoirm iarratais ábhartha (pdf) agus seol ar ais í chuig d'oifig chánach áitiúil.

Ba chóir duit an uile fháltas na táillí íoctha a choimeád, mar b'fhéidir gur mian leis na Coimisinéirí Ioncaim iad a fheiceáil, chun d'éileamh a dheimhniú.

Page edited: 27 July 2017