Springboard

Réamhrá

Má tá tú dífhostaithe, d’fhéadfadh go bhfuil tú ag iarraidh leanúint ar aghaidh le d’oideachas nó páirt a ghlacadh i gcúrsa oiliúna chun do scileanna a fhorbairt agus cur le do dheiseanna filleadh ar an obair.

Cuireann Springboard cúrsaí ardoideachais ar fáil saor in aisce do dhaoine atá dífhostaithe. Cúrsaí páirtaimseartha is ea formhór na gcúrsaí a sholáthraíonn Springboard, ach tá méadú ag teacht ar líon na gcúrsaí lánaimseartha atá ar fáil do rannpháirtithe áirithe.

Cuireann tionscnamh Lingchláir (‘Springboard’) cúrsaí saor in aisce, páirtaimseartha ardoideachais ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe – féach thíos.

Ta go leor bealaí ann inar féidir leat filleadh ar an oideachas.

Rialacha

Cuireann Lingchlár áiteanna ar fáil do dhaoine dífhostaithe ar réimse cúrsaí páirtaimseartha, ó leibhéil teastais go dtí leibhéil na céime máistreachta – Leibhéil 6-9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Maireann an chuid is mó de na cúrsaí bliain amháin nó níos giorra.

Tá cúrsaí ar tairiscint i dteicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC), an geilleagar glas, cógaisíocht agus seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta. Anuas air sin, tá fáil ar chláir i scileanna trasfhiontair agus díol idirnáisiúnta.

Cuirtear tús le formhór na gcúrsaí i mí Mheán Fómhair. Tá fáil ar shonraí ar na cúrsaí atá ar fáil agus ar incháilitheacht ar springboardcourses.ie.

Cé atá incháilithe?

Rialacha ginearálta

Go ginearálta, d’fhonn cáiliú do Lingchlár, ní mór duit bheith dífhostaithe, stair fostaíochta roimhe seo a bheith agat, agus ní mór duit bheith sa tóir go gníomhach ar obair agus fáil bheith ort chun tabhairt faoi obair.

Tá critéir chónaithe ann freisin i gcás rannpháirtithe áirithe nach bhfaigheann íocaíocht leasa sóisialaigh.

Nuair a chuireann tús le cúrsaí Lingchláir, ní mór duit íocaíocht cháilitheach leasa shóisialaigh a bheith á fáil agat nó bheith i gceann de na catagóirí incháilitheachta a liostaítear thíos. Is iad na híocaíochtaí cáilitheacha leasa shóisialaigh:

 • Sochar Cuardaitheora Poist
 • Liúntas Cuardaitheora Poist
 • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
 • Liúntas Míchumais
 • Liúntas Cúramóra
 • Cúnamh Feirme/Cúnaimh Iascaigh
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach)
 • Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Neamh-Ranníocach)
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas Bhean Chéile Tréigthe

Catagóirí incháilithe eile

Ina theannta sin, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Lingchlár, má:

 • Bhí tú féinfhostaithe roimhe seo, ach anois tá tú dífhostaithe agus ag dul sa tóir go gníomhach ar obair, fiú mura bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat.
 • Is duine fásta cáilithe thú atá in aois oibre (faoi 66) ar íocaíocht leasa shóisialaigh dhuine eile
 • Tá síniú á dhéanamh agat le haghaidh creidmheasanna árachais shóisialta
 • Is cúramaí baile tú a bhfuil stair fostaíochta agat.
 • Tá tú fostaithe agus teastaíonn uait cúrsa san earnáil déantúsaíochta nó cúrsa tiontaithe TFC nó uas-sciliú ó do cháilíocht TF Leibhéal 7 (Gnáthchéim) go cáilíocht TF Leibhéal 8 a dhéanamh.
 • Tá tú dífhostaithe nó bhí tú féinfhostaithe roimhe seo (tá gach cúrsa ar fáil don chatagóir iarratasóra seo, seachas na cúrsaí tiontaithe TFE dhá bhliain nach bhfuil ar fáil dóibh siúd a fhaigheann íocaíocht chuardaitheora poist)

Sa mhullach air sin, tá tú i dteideal cur isteach ar Lingchlár (le cead ó Éascaitheoir na Roinne Coimirce Sóisialaí) má tá ceann de na híocaíochtaí a leanas á fáil agat nó má tá tú rannpháirteach i gceann de na scéimeanna a leanas:

 • Fostaíocht Pobail
 • Scéim Shóisialta Tuaithe
 • Tús
 • An Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
 • Liúntas Fiontraíochta Gearrthréimhseach

Rátái

Má ghlacann tú le cúrsa Lingchláir, coimeádann tú d’íocaíocht leasa shóisialaigh má leanann tú le coinníollacha na híocaíochta a chomhlíonadh.

Níl ort aon táillí ná muirir chúrsa a íoc fad atá tú dífhostaithe. Má ghlacann tú le post fad atá cúrsa á dhéanamh agat, cuirfidh Lingchlár cistiú ar fáil do na táillí don bhliain acadúil iomlán. Má shíneann do chúrsa isteach i mbliain/mblianta eile, déanfaidh do choláiste an cinneadh faoin méid táillí a bheidh le híoc.

Más rud é go bhfuil tú ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist agus go bhfuil páirt á glacadh agat i gcúrsa páirtaimseartha Springboard, leanfaidh tú le híocaíocht cuardaitheora poist a fháil faoi Rogha an Oideachais Pháirtaimseartha. Má tá tú páirteach i scéim lánaimseartha Springboard, aistreofar thú chuig Liúntas chun Filleadh ar an Oideachas (BTEA) - ní mór duit na critéir cháilitheacha don BTEA a chomhlíonadh.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh ar chúrsa Lingchláir, roghnaíonn tú an cúrsa/na cúrsaí ar spéis leat iad ar springboardcourses.ie agus déanann tú an t-iarratas ar líne, agus na treoracha ar an láithreán gréasáin a leanúint.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, ba cheart duit d’oifig áitiúil leasa shóisialaigh a chur ar an eolas faoi seo agus seiceáil cén bearta breise atá le glacadh agat (más ann dóibh).

Tuilleadh eolais

Tá fáil ar Cheisteanna Coitianta ar springboardcourses.ie. Is féidir glao a chur ar Springboard ar Saorghlao 1800 303 523.

Page edited: 24 January 2018