Cúrsaí tríú-leibhéal do mhic léinn aibí

Eolas

Tá sé ag éirí níos furasta i gcónaí do dhaoine fásta theacht ar oideachas tríú-leibhéal ar bhonn páirtaimseartha agus ar bhonn lánaimseartha.

Áiteanna do mhic léinn aibí

Cuireann coláistí tríú leibhéal méid áirithe áiteanna ar leataobh do mhic léinn aibí atá ag iarraidh páirt a ghlacadh i gcláir lánaimseartha laethúil. Má tá tú thar aois 23* is féidir leat cur isteach ar cheann de na háiteanna seo. Ciallaíonn sé seo go mbeidh tú ag déanamh iomaíochta ar áit a fháil duit féin ar bhunús difríúil dóibh siúd atá ag fágáil na scoile. Tá teorainn ar an méid áit a chuirtear ar leataobh do mhic léinn aibí, áfach, agus mar sin d'fhéadfá a bheith san iomaíocht le do chomhaoisithe.

* De gnáth, tógtar gur mac léinn aibí thú má tá tú 23 bliain d'aois ar a laghad an 1 Eanáir don bhliain a thosnaíonn tú an cursa. Má tá suim agat i gcoláiste áirithe, caithfidh tú an sainmhíniú mhac léinn a aimsigh.

Má roghnaíonn tú cúrsa lánaimseartha a dhéanamh sa mbealach seo beidh ort freastal ar ranganna nó ar léachtaí chuile lá, agus measfar tú ar an mbealach céanna le na mic léinn eile ar do chúrsa.

Roghanna páirtaimseartha

Muna bhfeileann córas mar sin duit, áfach, tá fáil ar roghanna eile, cúrsaí páirtaimseartha, cláracha modúla agus cianoideachais san áireamh.

Má roghnaíonn tú staidéar a dhéanamh ar bhonn páirt-aimseartha nó modúla, is féidir leat a bheith ag staidéar thar tréimhse blianta níos faide. Tugann sé seo deis duit do chuid ama a eagrú agus diriú ar an staidéar nuair is fearr a fheileann duit féin. An mhíbhuntáiste is mó a bhaineann leis, ár ndóigh, ná go dtógfaidh sé achar níos faide ort an chúrsa a chríochnú, ach tá sé de bhuntáiste aige go dtugann sé cead duit a bheith ag obair ag do luas féin agus thú ag fáil do cháilíochtaí de réir a chéile.

Cláracha modúla

Tá clár modúla déanta suas de modúil difríochta, atá gach modúil neamhspleách ann féin taobh istigh den chúrsa. Is féidir leat staidéar a dhéanamh ar gach modúil agus iad a chríochnú iontu féin ag amanna difriúla tríd an gcúrsa. Is féidir cláranna modúla a rith i ghnáth sheomra ranga, nó mar chuid de chúrsa foghlama chianoideachais.

Cianoideachas

Tá réimse leathan chláracha foghlama atá dhá teagasc taobh amuigh den seomra ranga agus gan teagascóir i láthair clúdaithe faoin téarma cianoideachas. Má tá tú ag glacadh páirt i gclár chianoideachais, tá gach seans ann go mbainfidh tú úsaid as réimse leathain de pacáistí ábhair agus ilmheáin tríd an gcúrsa. D'fhéadfadh téipeanna, físeanna agus úsáid an idirlíne a bheith i gceist anseo

Eagraíonn cuid de na cúrsaí ranganna ó am go chéile nuair a thagann mic léinn le chéile ar feadh tréimhse lae, nó seachtaine le tréanstaidéar a dhéanamh.

Cláir rochtana ollscoile

Tá sé de chuspóir ag cláir rochtana ollscoile rannpháirtíocht grúpaí a ndéantar tearcionadaíocht dóibh ar thríú leibhéal a mhéadú. Déanann siad amhlaidh trí thacú le daoine fásta óga agus mic léinn aibí chun staidéar a dhéanamh ag coláistí tríú leibhéal. D’fhéadfadh mic léinn atá ag freastal ar chúrsaí rochtana nó bonnchúrsaí atá ar liosta cúrsaí iar-Ardteistiméireachta faofa na Roinne Oideachais a bheith incháilithe chun cistiú a fháil faoi Scéim um Dheontais do Mhic Léinn. B’fhéidir nach mbeadh mic léinn a fhreastalaíonn ar bhonnchúrsa nó cúrsa rochtana in aon choláiste nó ollscoil eile, áfach, i dteideal cistiú a fháil. Meastar gur cúrsa dara leibhéal é cúrsa rochtana nó bonnchúrsa i dtaobh an Liúntais um Fhilleadh ar Oideachas. Ba cheart duit do chuid roghanna a sheiceáil maidir le cláir rochtana le do rogha ollscoile nó Bord Oideachais agus Oiliúna.

Rialacha

Go ginearálta, beidh ort an scrúdú Ardteisteiméireachta a bheith déanta agat. Má tá tú ag cur isteach ar áit mar mhac léinn aibí, ar ndóigh, ní iarrfar ort ghnáthchoinníollacha iontrála a chomhlíonadh. Tá riachtanais éagsúla ag na cúrsaí éagsúla, ach, go ginearálta tógfaidh na coláistí do chúlra oideachais, taithí oibre, obair don phobail agus na rudaí eile atá bainte amach agat, chomh maith lena hábhair a chuireann tú spéis iontu san áireamh. Tugtar cáilíocht de réir iarthaithí saoil agus foghlama ar seo. Tugtar Creidiúnú Réamhfhoghlama ó Thaithí (APEL) nó Aitheantas Réamhfhoghlama (RPL) ar an gcóras seo. Bheadh sé úsáideach a fhios a bheith agat an bhfuil an córas seo in úsáid ag an gcoláiste atá roghnaithe agat sula ndéanann tú iarratas a chur isteach. Tá eolas faoi riachtanais iontrála do mhic léinn aibí ar shuíomh gréasáin Qualifax.

I gcásanna áirithe d'fhéadfaí iarraidh ort scrúdú iontrála a dhéanamh.

Rataí

Staidéar lánaimseartha

Ní bheidh ort táillí a íoc i gcoláistí atá á gcistiú go poiblí má cháilíonn tú don Tionscnamh Saortháillí. Beidh ort an ranníocaíocht mhac léinn a íoc, áfach, murar féidir leat cáiliú don deontas mac léinn. Ba cheart duit a dheimhniú, chomh maith, an gcáilíonn tú don Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas.

Má tá sé i gceist agat staidéar a dhéanamh ag coláiste príobháideach tríú leibhéal, ar ndóigh, beidh táillí le n-íoc agat. Tá éagsúlacht idir choláistí maidir lena gcuid táillí. Is féidir leat iarratas a dhéanmah ar faoiseamh chánach má tá tú ag íoc ar an gcúrsa as d'ioncam féin, nó is féidir le do chéile éileamh a dhéanamh má tá sé/sí ag íoc thar do cheann.

Oideachas páirtaimseartha, modúla agus cianoideachais

Beidh ort táillí a íoc ar gach cúrsa páirtaimseartha, cúrsa modúla nó cúrsa cianoideachais. Tá costais éagsúla ar na cúrsaí éagsúla.

Is féidir iarratas a dhéanamh, áfach, ar faoiseamh chánach a fháil má tá tú ag glacadh páirte i gcúrsa aitheanta ar feadh 2 bliana ar a laghad agus tú ag íoc as d'ioncam féin.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh díreach leis an gcoláiste atá roghnaithe agat, agus Curriculum Vitae (C.V.) suas chun dáta a chur chucu, chun iarratas a dhéanamh ar áit mar mac léinn aibí. I gcás coláistí áirithe bíonn ort iarratas a dhéanamh tríd an gcóras CAO. Beidh tú san iomaíocht le mic léinn aibí eile agus mar sin bí cinnte go bhfuil do chúlra oideachais, taithí oibre agus na rudaí eile a chuireann tú suim iontu luaite go sonrach ann. Má théann do C.V. tríd an gcéad chuid den chóras cuirfear glaoch ort chuig agallamh. Ag an bpointe seo d'fhéadfaí iarraidh ort sampla de do chuid oibre a thaispeánann do chumas i leith an chúrsa áirithe a thabhairt leat nó d'fhéadfaí iarraidh ort dul faoi scrúdú chumais.

Tá faisnéis faoi riachtanais agus tacaíocht do mhic léinn aibí sa Mature Students Directory of Irish Third-Level Institutions (pdf).

Cá hait a ndéanfaidh mé iarratas

An LárOifig Iontrála

Teach an Túir
Sráid Eglinton
Gaillimh
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9:30-17:00
Teil:(091) 509 800
Facs:(091) 562 344
Láithreán Gréasáin: http://www.cao.ie


Page edited: 19 March 2015