Scéim iontrála HEAR do mhic léinn a bhfuil cúlra faoi mhíbhuntáiste acu

Eolas

Is scéim iontrála atá sa Bhealach Rochtana ar Ardoideachas do mhic léinn a bhfuil cúlra faoi mhíbhuntáiste acu. Díríonn an scéim ar rochtain a fheabhsú do lucht fágála scoile ó chúlraí socheacnamaíochta ar beag ionadaíochta atá acu in oideachas tríú leibhéal. Dáiltear roinnt áiteanna tríú leibhéal faoin scéim BRA bunaithe ar phointí laghdaithe do lucht fágála scoile a bhfuil cúlra faoi mhíbhuntáiste acu. Chun a bheith incháilithe don scéim, caithfear critéir áirithe a chomhlíonadh i ndáil le cúinsí airgeadais, sóisialta, cultúrtha - féach ‘Táscairí’ thíos.

Conas a oibríonn an scéim

Tá roinnt áiteanna coinnithe ag gach coláiste tríú leibhéal atá rannpháirteach sa scéim do lucht fágála scoile atá incháilithe do BRA. Féadfaidh tú sonraí a fháil ar láithreáin ghréasáin na gcoláistí tríú leibhéal atá rannpháirteach.

Déantar iarratas ar BRA (HEAR) tríd an Lár-Ionad Iontrála (CAO) – féach ‘Conas iarratas a dhéanamh' thíos. Nuair a ghlactar leis go bhfuil tú incháilithe do BRA, bíonn comórtas ann don líon áiteanna ar phointí laghdaithe bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta. Ciallaíonn áit le ‘pointí laghdaithe’ go bhfeadfá áit a fháil ar chúrsa tríú leibhéal gan na pointí iomlána don CAO a bhaint amach. Mar shampla, má tá tú incháilithe do BRA agus má bhaineann tú 356 pointe amach san Ardteistiméireacht, d’fhéadfaí áit ar chúrsa 366 pointe a thairiscint duit tríd an CAO. Mar sin féin, caithfear máithreánach an choláiste agus riachtanais iontrála ar leith an chúrsa a chomhlíonadh.

Tacaíochtaí breise

Má fhaightear áit tríd an scéim BRA, tairgfear raon tacaíochtaí duit freisin nuair atá tú ag staidéar sa choláiste cosúil le teagasc breise, scileanna staidéir agus meantóireacht. Cuirfear tacaíochtaí difriúla ar fáil sna coláistí éagsúla.

An bhfuilim incháilithe?

Chun a bheith incháilithe don scéim BRA, caithfear táscairí nó critéir áirithe a chomhlíonadh i ndáil le cúinsí airgeadais, sóisialta agus eacnamaíochta.

Ní mór duit a bheith faoi bhun 23 bliana d'aois an 1 Eanáir 2019 freisin.

Táscairí

Airgeadas (ar iontráil i bhfómhar na bliana 2019):

  • 1. Ioncam: Ioncam iomlán an teaghlaigh don bhliain 2017 (sin ollioncam sular asbhaintear cáin agus ÁSPC) atá laistigh de theorainneacha ioncaim an BRA (féach tábla thíos)
  • 2. Cárta leighis: Cárta LeighisCárta Cuairte Dochtúra agat féin, do thuismitheoir nó caomhnóir an 31 Nollaig 2018
  • 3. Leas sóisialach: Do thuismitheoirí nó caomhnóir ag fáil íocaíochta cúnaimh shóisialaigh atá tástáilte ó thaobh acmhainne ar feadh 26 seachtain leanúnach ar a laghad in 2017

Sóisialta agus cultúrtha:

  • 4. Grúpa: Tagann tú ó ghrúpa socheacnamaíochta ar beag ionadaíochta atá acu sa réimse ardoideachais, mar shampla: oibrithe neamhláimhe; oibrithe láimhe leathoilte nó neamhoilte; oibrithe feirmeoireachta
  • 5. Scoil: 5 bliana d’oideachas dara leibhéal déanta agat ar scoil faoi DEIS (Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh)
  • 6. Limistéar: Tá cónaí ort i gceantar uirbeach nó tuaithe atá faoi mhórán míbhuntáiste agus eisiaimh shóisialta, mar shampla, le dífhostaíocht ard agus bochtanas agus beagán áiseanna poiblí.

Limistéir ioncaim BRA 2019

Líon na bpáistí cleithiúnaigh* i do theaghlach

Ioncaim na clainne 2017

Níos lú ná 4 €45,790
4-7 €50,325
Níos mó ná 8 €54,630
Cuir €4,670 leis an ioncam iomlán le haghaidh gach siblín/tuismitheoir atá cláraithe i gcúrsa lán-aimseartha in ollscoil nó i gcoláiste nó i gcúrsa Iar-Ardteistiméireachta.

*Is é 'leanbh cleithiúnach' leanbh faoi aois 16 an 1 Deireadh Fómhair 2018 nó tuismitheoir nó leanbh os cionn 16 atá ag freastal institiúid oideachais lánaimseartha nó atá deimhnithe de réir míochaine neamhábalta lena oibre go buan

Riachtanas maidir leis an táscaire a chomhlíonadh

As na 6 tháscaire thuasluaite, caithfear an táscaire ísealioncaim a shásamh mar aon le meascán de 2 tháscaire eile. Tá ceithre mheascán éagsúla ann mar seo a leanas:

A Táscaire 1 Móide 2 Móide 4 nó 5 nó 6
B Táscaire 1 Móide 3 Móide 4 nó 5 nó 6
C Táscaire 1 Móide 4 Móide 5 nó 6
D Táscaire 1 Móide 5 móide 6

Doiciméadúchán riachtanach

Caithfear doiciméid a sholáthar mar chuid den iarratas a léiríonn gur chomhlíon tú na táscairí riachtanacha. Seo a leanas samplaí de dhoiciméid riachtanacha:

  • P21 nó Fógra Measúnaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim i leith na bliana 2017 (is féidir iarratas ar p21 chuig Revenue a dhéanamh)
  • Ráiteas de shochair leasa shóisialaigh atá faighte ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta Coimirce Sóisialaí sa bhliain 2017 (is féidir an leathanach seo a íoslódáil ó d'fhoirm BRA)
  • Dearbhú maidir le Cárta Leighis nó Cárta Cuairte LG, atá bailí ar 31 Nollaig 2018, ón Oifig Sláinte Áitiúil a bhaineann leat (is féidir an leathanach seo a íoslódáil ó d'fhoirm BRA)

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar áit sa choláiste faoin scéim BRA, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar líne tríd an LIO. Caithfear gach iarratas CAO an Lár Oifig Iontrála a shroicheadh roimh 5.15pm an 1 Feabhra 2019. Ní ghlacfar le haon iarratas déanach don scéim HEAR.

Nuair atá an fhoirm LIO ar líne á líonadh isteach agat, caithfidh tú an chuid den fhoirm a chomhlánú a shonraíonn gur mian leat iarratas a dhéanamh ar an scéim BRA. Ina dhiaidh sin, déanfar thú a threorú chuig foirm iarratais BRA ar leith. Caithfidh tú an pháirt seo na foirme roimh 1 Márta 2019 a chomhlánú.

Ansin ar an bhfoirm iarratais BRA caithfidh tú ceisteanna a fhreagairt maidir le hioncam do theaghlaigh, stádas fostaíochta do thuismitheoirí agus na scoileanna a raibh tú mar mhac léinn iontu.

Faoi 1 Aibreán 2019 ní mór do do cháipéisí tacaíochta an LIO a bhaint amach, ag soláthar fianaise de do chúinsí. Ní ghlacfar le haon iarratais tar éis na spriocdhátaí. Tá na dátaí deireanacha an-dian de bhrí go bhfuil nós imeachta iarratais breise ar BRA a bhfuil am próiseála breise ag teastáil uaidh.

Gheobhaidh tú litir i mí an Mheithimh dhéanaigh 2019 (tar éis scrúdú na hArdteistiméireachta) ag insint duit cibé an bhfuil tú incháilithe don scéim. Má dheirtear leat nach bhfuil tú incháilithe is féidir leat iarradh ar athbhreithniú. Ní chuireann d’iarratas BRA isteach ar d'iarratas LIO, a phróiseálfar ar an ngnáthbhealach i ndiaidh duit do chuid torthaí Ardteistiméireachta a fháil.

Is féidir le líne cabhrach an LIO ag (091) 509 800 cabhrú le lucht fágála scoile maidir lena n-iarratas BRA. Is féidir tuilleadh eolais a fháil sa liosta ceisteanna coitianta seo ar láithreán gréasáin an Choláiste Rochtana. Is féidir teagmháil a dhéanamh freisin le seirbhísí rochtana na gcoláistí atá rannpháirteach sa scéim BRA.

Cuireann an clár BRA seisiúin eolais ar fáil ar fud na tíre chun ceisteanna a d’fhéadfadh mic léinn (nó a dtuismitheoirí/a gcaomhnóirí) a bheith acu a fhreagairt maidir leis an iarratas a ullmhú do BRA.

Is féidir leat treoir iarratais mhionsonraithe a íoslódáil chun cabhrú le d'iarratas.

Is féidir leat teacht ar eolas freisin faoi BRA ar Facebook.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An LárOifig Iontrála

Teach an Túir
Sráid Eglinton
Gaillimh
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9:30-17:00
Teil:(091) 509 800
Facs:(091) 562 344
Láithreán Gréasáin: http://www.cao.ie

Page edited: 11 October 2018