Córas iarratais agus riachtanais iontrála coláistí

Eolas

Cuireann tú isteach ar beagnach gach cúrsa lánaimseartha fochéime tríd an Lár-Oifig Iontrála (LOI). Is iad na cúrsaí lánaimseartha fochéime sna hollscoileanna agus institiúidí teicneolaíochta, Ardteastais - Leibhéal 6, Gnáthchéimeanna Baitsiléirí - Leibhéal 7 agus céimeanna Onóracha Baitsiléirí - Leibhéal 8.Tá tuilleadh faisnéise faoi na cáilíochtaí seo ar fáil inár ndoiciméad faoi oideachas tríú leibhéal in Éirinn. Níl aon chomhlacht lárnach iontrála ann i gcomhair cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta. Ní mór do scoláirí iarratais a sheoladh go díreach chuig na coláistí aonair.

Cuireann an LOI pacáiste iarratais ar fáil le lámhleabhar a liostálann na cúrsaí ar fad a thairgítear agus a thugann eolas ar conas iarratas a dhéanamh. Sé an dáta deiridh i gcomhair iarratas le haghaidh 2019 ó náisiúnaigh na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh ná 5.15 i.n. ar an 1 Feabhra 2019. Ceadófar iarratais dheireanacha suas go dtí 5.15 i.n. ar an 1 Bealtaine 2019.

Is iondúil a dhéantar cinneadh ar thairiscintí ar áiteanna i mí Lúnasa agus mí Meán Fómhair, tar éis do thorthaí na hArdteistiméireachta teacht amach. Tá mionsonraí na mbabhtaí tairiscintí sa lámhleabhar.

Athrú intinne

Is féidir d'iarratas a sheiceáil, agus a athrú saor in aisce, suas go 5.15 i.n. ar an 1 Feabhra. Ina dhiaidh sin, is féidir leat athraithe a dhéanamh ón 5 Feabhra go dtí an 1 Márta. Táille €10 a chosnaíonn an tseirbhís seo.

Tá seans eile agat chun d'iarratas a athrú, saor in aisce, ón 6 Bealtaine go dtí 5.15 i.n. ar an 1 Iúil.

Cúrsaí leighis

Ní mór do iarratasóirí AE ar chúrsaí fochéime leighis (pdf) tabhairt faoin scrúdú Iontrála do Ghairmeacha Sláinte (HPAT). Tá tuilleadh eolais ar an láithréan gréasáin HPAT-Ireland. Is féidir leat eolas maidir le cláir iontrála iarchéime sa mhíochaine a fháil ar an suíomh gréasáin LOI.

Riachtanais iontrála

Pointí

Cuirtear pointí ar fáil do mhic léinn a bhfuil scrúdú na hArdteistiméireachta déanta acu ar son na dtorthaí a fhaigheann siad sa 6 ábhar is fearr a dhéanann siad, ag iarracht amháin den Ardteistiméireacht. Braitheann na pointí a bhronntar ar an leibhéal a ghnóthaíonn an mac léinn san ábhar. Is féidir an t-áireamhán ar qualifax.ie a úsáid chun na pointí a bhaineann le do thorthaí a ríomh.

Braitheann an méid pointí iontrála a theastaíonn d'aon chúrsa ar an méid áiteanna agus an líon iarrthóirí do na háiteanna sin agus mar sin athraíonn an leibhéal iontrála ó bhliain go bliain. Tugtar pointí níos airde do na páipéir a dhéantar ag an Ardleibhéal ná páipéir ag an nGnáthleibhéal.

Beidh treoirscéim i bhfeidhm ó Ardteistiméireacht na bliana 2012 sa chaoi go riarfaidh na 7 n-ollscoil, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn breis pointí do thorthaí Matamaitice ag an Ardleibhéal.

Foilsíonn an CAO íosmhéid na bpointí la haghaidh gach cúrsa chomh luath agus a dhéantar gach babhta tairiscintí. Is féidir seiceáil na bpointí riachtanacha i mblianta roimhe freisin.

Ní mór do scoláirí na riachtanais iontrála acadúla ar leith (ar a dtugtar riachtanais mháithreánacha freisin) a theastaíonn don chúrsa is mian leis nó léi a dhéanamh. Leigh tuilleadh eolais faoi na hollscoileanna, na hinstitiúid teicneolaíochta agus na coláistí oiliúna anseo.

Má tá tú faoi mhíchumas

D'fhéadfá cáiliú le haghaidh scéim Bhealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE), atá dírithe ar fheabhas a chur ar rochtain ar an ardoideachas do lucht fágála scoile faoi mhíchumas.

Bealach Rochtana ar Ardoideachas (BRA)

Dáileann scéim iontrála BRA roinnt áiteanna tríú leibhéal bunaithe ar phointí laghdaithe ar fhágálaithe scoile a bhfuil cúlra faoi mhíbhuntáiste acu. Chun a bheith incháilithe don scéim, caithfear critéir áirithe a chomhlíonadh i ndáil le cúinsí airgeadais, sóisialta agus cultúrtha. Léigh tuilleadh inár gcáipéis ar an scéim BRA.

Ollscoileanna

Ollscoil Náisiúnta na hÉireann: 6 ábhar, Béarla, Gaeilge, agus teanga eile, san áireamh iad na bunriachtanais iontrála do na hollscoileanna atá mar pháirt d'Ollscoil Náisiúnta na hÉireann (ONÉ). Ní mór go mbeadh ar a laghad grád C ag an Ardleibhéal ag mac léinn i ndá ábhar acu seo ar a laghad. Teastaíonn tríú teanga ón gcuid is mó de chúrsaí freisin. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe, mar shampla matamaitic.

Ollscoil Luimní: 6 ábhar, Béarla, Gaeilge, agus teanga eile, san áireamh iad na bunriachtanais iontrála d'Ollscoil Luimní. Ní mór go mbeadh ar a laghad grád C ag an Ardleibhéal ag mac léinn i ndá ábhar acu seo ar a laghad. Caithfidh tú pas i matamaitic a bheith agat (glacfar Bonnleibhéal do chúrsaí áirithe ach ní ghlacfar do chúrsaí eile). D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe.

Coláiste na Tríonóide: teastaíonn ar a laghad, 6 ábhar ó mhac léinn le grád C ar 3 pháipéar ag an Ardleibhéal agus pas sa Bhéarla, sa mhatamaitic agus i dteanga eile. Is féidir le mic léinn teaglaim 6 ábhar le grád C ar 3 pháipéar ag an Ardleibhéal agus pas sa Bhéarla Laidin agus ábhar eile nach teanga é, a bheith acu. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe.eastaíonn ar a laghad, 6 ábhar ó mhac léinn le grád C ar 3 pháipéar ag an Ardleibhéal agus pás sa Bhéarla, sa mhatamaitic agus i dteanga eile.

Ollscoil Chathair Átha Cliath: ní mór go mbeadh 6 ábhar Ardteistiméireachta ag na mic léinn ar fad a dhéanann iarratas ar áit in Ollscoil Chathair Átha Cliath le grád C ar dhá pháipéar Ardleibhéal agus pás sa mhatamaitic agus sa Bhéarla nó sa Ghaeilge. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe.

Institiúidí teicneolaíochta

Is féidir gach institiúid teicneolaíochta a chuid riachtanais iontrála a shocrú. Áfach, tá na riachtanais ginearálta do chúrsaí leibhéal 6, 7 agus 8 leagtha síos seo leanas:

Cúrsaí leibhéal 8 (Céim Onórach): is iondúil go dteastaíonn íosmhéid de 6 ábhar Ardteistiméireachta, le grád C in 2 ábhar ag an Ardleibhéal agus grád D i 4 ábhar eile, ina measc mata agus Gaeilge nó Béarla. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe.

Cúrsaí leibhéal 6 agus 7 (Ardteastas agus Bunchéim): 5 ábhar ghrád D san áireamh iad na bunriachtanais iontrála, ina measc mata agus Gaeilge nó Béarla. D’fhéadfadh go bhfuil riachtanais cúrsaí breise do chúrsaí áirithe.

Coláistí oideachais

Soláthraíonn coláistí oideachais sainoiliúint do mhúinteoirí bunscoile. Teastaíonn ar a laghad 3 ghrád C ar pháipéir ag an Ardleibhéal, Gaeilge san áireamh agus 3 ghrád D. Tá bunghráid áirithe do mhatamaitic agus do Bhéarla.

Cúrsaí IarArdteistiméireachta

Ní chuirtear na háiteanna ar chúrsaí IarArdteistiméireachta ar fáil ar bhonn pointí ach ní mór go mbeadh na hiarrathóirí de chaighdeán na hArdteistiméireachta. Cuireann an chuid is mó coláistí agallamh ar na hiarrthóirí le fáil amach an bhfuil siad feiliúnach don chúrsa.

Rataí

Tá ráta lascainithe €30 ann i leith iarratais ar líne roimh 20 Eanáir 2019.

Iarratas Ráta
Iarratas ar líne ráta lascainithe faoi 20 Eanáir €30
Iarratas ar pháipéar agus ar líne faoi 1 Feabhra €45
Iarratas déanach ar líne faoi 1 Bealtaine €60

Is féidir do roghanna cúrsaí a athrú ar líne saor in aisce suas go 31 Feabhra. Gearrtar táille €10 ar athrúcháin a dhéantar idir 5 Feabhra agus 1 Márta.

Tá an áis Athrú Intinne saor in aisce idir 4 Bealtaine agus 1 Iúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Iarratas tríd an LOI: i gcomhair institiúidí ardoideachais rannpháirteacha, is féidir iarratas a dhéanamh ar líne tríd an CAO. 'Sé 6 Samhain 2018 an dáta tosaigh i leith na bliana 2019.

Iarratais eile: ba chóir duit iarratas a dhéanamh chuig an institiúid ardoideachais chuí (ní tríd an CAO) sna cásanna seo a leanas:

  • Cúrsaí iarchéime.
  • Iontráil do chúrsaí ag leibhéal níos airde ná an chéad bhliain.
  • Cúrsaí gairide, téarma amháin, páirtaimseartha agus cúrsaí ócáideacha.
  • Ath-iontráil do Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Coláiste Mhuire Gan Smál, Coláiste na Tríonóide agus Ollscoil Luimní.
  • Cúrsaí leantacha ag na hinstitiúidí teicneolaíochta.
  • Aon chúrsa nach luaitear i lámhleabhar an LOI.
  • Iarrthóirí lánfhásta áirithe .
  • Céimithe/Iarrthóirí lánfhásta chuig Coláiste Ríoga na Máinlia.

Cónaí lasmuigh den AE

Má tá tú nó má bhí tú do i do chónaí lasmuigh den AE b’fhéidir go mbeidh ort iarratas a dhéanamh go díreach chuig roinnt institiúidí ard-oideachais (IAO). Tá sé an-tábhachtach na nósanna imeachta chun iarratais a dhéanamh ar chúrsaí a sheiceáil mar d’fhéadfadh sé a bheith deacair nó dodhéanta earráidí a chur ina gceart.

Ba chóir duit do chuid fiosrúchán a dhéanamh i bhfad roimh dháta deiridh an 1 Feabhra, agus tráth nach déanaí ná an 15 Nollaig roimhe sin is fearr.

Dátaí tábhachtacha i gcomhair iarratas CAO i leith 2019/2020

5 Samhain 2018: Osclaíonn an córas iarratais ar líne ag 12.00

20 Eanáir 2019: Dáta deiridh i gcomhair iarratas ar líne le ráta lascainithe €30

1 Feabhra – Dáta deiridh i gcomhair ghnáth-iarratas ar líne nó ar pháipéar

Aibreán – Agallaimh agus cur i láthair fillteán oibre i gcomhair cúrsaí teoranta*

1 Bealtaine – Dáta deiridh i gcomhair iarratas déanach

6 Bealtaine – Tús leis an áis athrú intinne ar líne

1 Iúil– Dáta deiridh i gcomhair athrú intinne faoi roghnú cúrsaí ar d'fhoirm CAO atá seolta isteach roimhe seo

Go luath i mí Iúil Iúil – Déanann an LOI tairiscintí Bhabhta A (d'iarrthóirí lánfhásta, iarrthóirí a chuir áiteanna siar, srl)

Go luath i mí Iúil Lúnasa – Déanann an LOI tairiscintí Bhabhta a Neamhní (d'iarrthóirí iarchéime sa mhíochaine agus roinnt iarrthóirí eile)

13 Lúnasa – Tagann torthaí na hArdteistiméireachta amach

16 Lúnasa (sealadach) - Déanann an CAO tairiscintí Bhabhta a hAon

Lúnasa (sealadach) - Dáta deiridh i gcomhair glacadh le tairiscintí Bhabhta a hAon

Lúnasa (sealadach) - Déanann an CAO tairiscintí Bhabhta a Dó

Meán Fómhair (sealadach) - Dáta deiridh i gcomhair glacadh le tairiscintí Bhabhta a Dó

Suas go 16 Deireadh Fómhair - Eiseofar tairiscintí mar is riachtanach chun folúntais a líonadh

*Is cúrsaí iarratas teoranta iad roinnt cúrsaí. Tá próisis luathmheasúnaithe (amanna chomh luath le Feabhra) ag a leithéid seo de chúrsaí agus ní mór iad a lua i d' iarratas CAO in am chun go mbeidh an institiúid ard-oideachais in ann an próiseas a eagrú. Ciallaíonn sé seo nach féidir leat iarratas a dhéanamh ar a leithéid seo de chúrsaí in iarratas deireanach. Foilsíonn an CAO caileandar scrúdaithe agus agallamh anseo (pdf).

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An LárOifig Iontrála

Teach an Túir
Sráid Eglinton
Gaillimh
Éire

Uaireanta Oscailte:Lu-hAo 9:30-17:00
Teil:(091) 509 800
Facs:(091) 562 344
Láithreán Gréasáin: http://www.cao.ie

Page edited: 7 November 2018