Forléargas ar chóras oideachais na hÉireann

Eolas

Tá oideachas éigeantach do leanaí in Éirinn ó aoiseanna a 6 go 16 nó go dtí go bhfuil trí bliana d'oideachas dara leibhéal comhlánaithe ag mic léinn.

Tá córas oideachais na hÉireann déanta suas den bhunscolaíocht, dara leibhéal, tríú leibhéal agus breisoideachas. Tá oideachas atá maoinithe ag an Stát ar fáil ag gach leibhéal, mura roghnaíonn tú do leanbh a chur chuig institiúid phríobháideach.

Is gnách gur áiseanna nó soláthraithe cúram leanaí atá maoinithe go príobháideach a sholáthraíonn oideachas réamhscolaíochta. Tá oideachas réamhscoile ar fáil do leanaí faoin Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige (ECCE). Tá tionscnaimh áirithe a dhíríonn ar leanaí i bpriacal atá maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Bunoideachas (an chéad leibhéal)

Ní gá do leanaí freastal a dhéanamh ar an scoil go dtí aois a sé, ach is iondúil do leanaí an scoil a thosú i Meán Fómhair tar éis dóibh an ceathrú lá breithe a shlánú.

curaclam bunscoileanna na hÉireann dírithe ar an bpáiste.

Is féidir le leanaí áirithe ag teacht go hÉirinn díolúine on nGaeilge a fháil.

bunscoileanna faoi úinéireacht phríobháideach go ginearálta ag pobail eaglasta (nó boird ghobharnóirí) ach tá siad maoinithe ag an Stát.

Oideachas dara leibhéal

Tá oideachas dara leibhéal soláthraithe ag cineálacha éagsúla iarbhunscoileanna.

Cuimsíonn oideachas dara leibhéal sraith shóisearach 3 bliana agus sraith shinsearach 2 bhliain nó trí bliana ag brath ar cibé an dtógtar nó nach dtógtar an Idirbhliain roghnach tar éis scrúdú an Teastais Shóisearaigh

Tosaíonn mic léinn ar an tsraith shóisearach ag aois 12 de ghnáth. Suítear an Teastas Sóisearach tar éis 3bliana.

Leanann an Idirbhliain scrúdú an Teastais Shóisearaigh. Tá an bhliain seo saor ó scrúduithe foirmeálta agus ceadaítear do mhic léinn taithí a fháil ar réimse leathan d'ionchuir oideachasúla, taithí oibre san áireamh.

Le linn an dá bhliain deiridh den tsraith shinsearach, tógann mic léinn ceann amháin de 3 chlár, gach ceann acu a chríochnaíonn le scrúdú Stáit - an Ardteistiméireacht bhunaithe, Gairmchlár na hArdteistiméireachta nó an Ardteistiméireacht Fheidhmeach.

Is í an Ard-Teistiméireacht bhunaithe an príomhbhunús ar a ndáiltear áiteanna in ollscoileanna, institiúidí teicneolaíochta agus coláistí oideachais.

Gairmchlár na hArdteistiméireachta difriúil ón Ardteistiméireacht bhunaithe sa mhéid agus go ndírítear ar ábhair theicniúla agus modúil bhreise le fócas gairme acu.

Tá sé mar phríomhchuspóir ag an Ardteistiméireacht Fheidhmeach na rannpháirtithe a ullmhú don saol oibre agus saol an aosaigh trí thaithí foghlama ábhartha. Tá sé mar chuspóir acu seo na réimsí a leanas i gcomhdhéanamh an duine a fhorbairt: spioradálta, intleachtúil, sóisialta, mothúchánach, aeistéitiúil agus fisiciúil.

Níl an Ardteistiméireacht Fheidhmeach aitheanta d'iontráil dhíreach go dtí cúrsaí tríú leibhéal, ach is féidir a chur ar chumas mic léinn cúrsaí iar-Ardteistiméireachta a thógáil.

Oideachas tríú leibhéal

oideachas tríú leibhéal déanta suas de roinnt rannóg. Tá maoiniú substaintiúil ón Stát ag rannóg na n-ollscoileanna, rannóg na teicneolaíochta agus ag na coláistí oideachais. Ina theannta sin, tá líon áirithe coláistí neamhspleácha atá príobháideach.

Tá ollscoil ann agus tá siad uathrialach agus féinrialaitheach. Déanann siad cláir chéime a thairiscint ag leibhéal baitsiléara, máistreachta agus dochtúireachta.

Cuimsíonn rannóg na teicneolaíochta institiúidí teicneolaíochta a sholáthraíonn cláir oideachais agus oiliúna i réimsí cosúil le gnó, eolaíocht, innealtóireacht, teangeolaíocht agus ceol go leibhéal teastais, dioplóma agus céime. Tá freagracht fhoriomlán ar an Roinn Oideachais agus Scileanna don rannóg.

Déanann coláistí oideachais speisialú in oiliúint do mhúinteoirí céadleibhéil. Déanann siad céim trí bliana don Bhaitsiléir san Oideachas agus dioplóma iarchéime 18 mí a thairiscint.

Go hiondúil, maidir le hoiliúint na múinteoirí dara leibhéal, caithfidh bunchéim a bheith comhlánaithe acu in ollscoil nó institiúid tríú leibhéal eile, agus ard-dioplóma bliana san oideachas ina dhiaidh sin. Ina theannta sin, tá coláistí oideachais ann a dhéanann speisialú in oiliúint do mhúinteoirí dara leibhéal san eacnamaíocht bhaile, sa reiligiún agus sa chorpoideachas.

Breisoideachas agus oideachas aosach

Cuimsíonn breisoideachas oideachas agus oiliúint a tharlaíonn tar éis na scolaíochta dara leibhéal, ach nach bhfuil mar chuid den chóras tríú leibhéal. Cuimsíonn sé cláir cosúil le cúrsaí iar-Ardteistiméireachta; an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (oideachas athdheise do dhaoine dífhostaithe); cláir in Ógtheagmháil do luathfhágálaithe scoile; oideachas bunúsach agus litearthachta; agus cláir um thráthnóna d'aosaigh i scoileanna dara leibhéal.

Oideachas riachtanais speisialta do mhic léinn atá faoi mhíchumas

Réimsíonn soláthar oideachasúil do mhic léinn le riachtanais speisialta oideachais ó thacaíocht bhreise sna scoileanna príomhshrutha go tacaíocht speisialaithe sna scoileanna speisialta. Is féidir mac léinn atá faoi mhíchumas a chlárú i:

  • Rang príomhshrutha le tacaíocht bhreise
  • Rang speisialta i scoil príomhshrutha nó
  • Scoil speisialta a fhreastalaíonn ar mhic léinn lena c(h)atagóir mhíchumais.
Page edited: 30 July 2018