Bearta le dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil

Eolas

Tagraíonn míbhuntáiste oideachasúil don chás ina bhfaigheann daoine áirithe buntáiste níos lú ón gcóras oideachais ná a gcomhpháirtithe. Sainmhíníonn an tAcht Oideachais 1998 mhíbhuntáiste oideachasúil mar "na baic ar an oideachas de dhroim míbhuntáiste shóisialta nó eacnamaíoch a choisceann mic léinn ar thairbhe chuí a bhaint as an oideachas i scoileanna". Léirítear míbhuntáiste oideachasúil ar go leor bealaí, go príomha i leibhéil ísle rannpháirtíochta agus baint amach éachta sa chóras oideachais fhoirmiúil.

Tá bealaí eile ann do pháistí a bheith thíos leis, mar shampla, mar gheall ar mhíchumas, deacrachtaí litearthachta, drochshláinte, bochtaineacht etc. Léigh faoi na tacaíochtaí dá n-oideachas i riachtanais speisialta oideachais, seirbhísí síceolaíochta do scoileanna agus cabhair airgeadais le dul ar scoil.

Ag soláthar Comhdheiseanna i Scoileanna (SCS)

Tá réimse de chláir náisiúnta i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais agus Scileanna chun dul i ngleic le míbhuntáiste oideachasúil sa chóras scoile phoiblí. I 2005, tar éis athbhreithnithe na gclár seo, d'fhoilsigh an Roinn, DEIS - Delivering Equality of Opportunity in Schools: an action plan for social inclusion (pdf). Tugann an plean cuid de na cláir le chéile faoi chreatlach Ag Soláthar Comhdheiseanna i Scoileanna (SCS). Is cur chuige níos comhtháite é do cheist an chuimsithe oideachasúil dhéanann soláthar i gcomhair:

  • Córas caighdeánaithe chun leibhéil míbhuntáiste a aithint agus a athbhreithniú ó am go ham agus
  • Clár Tacaíochta Scoile (CTS) nua comhtháite a thabharfaidh le chéile agus a neartóidh na scéimeanna agus na cláir atá ann cheana féin mar seo a leanas

liosta ann de na scoileanna sa Chlár Tacaíochta Scoile.

Bhí an Clár Tacaíochta Scoile lena n-áirítear an Scéim Teagmhála Baile Scoile agus an Phobail (STBSP), an Clár um Chríochnú Scoile (CCS) agus an tSeirbhís Múinteoir Cuairte ann don Lucht Siúil (SMCLS) comhtháite faoin mBord Náisiúnta Leasa Oideachais. Cuireadh deireadh leis an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais an 1 Eanáir 2014 agus d’aistríodh a fheidhmeanna chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

Scéim Réamhscoile an Tús Luath

Is scéim coisctheach idirghabhála aon bhliain An Tús Luath tairgthe do pháistí réamhscoile (3 go 4 bliana d'aois) i roinnt scoileanna i gceantair a aithnítear a bheith faoi mhíbhuntáiste. Tá níos mó mioneolais faoi Thús Luath ar fáil.

An Clár Críochnaithe Scoile

Tá sé de chuspóir ag an gClár Críochnaithe Scoile cabhrú le mic léinn ó cheantair faoi mhíbhuntáiste fanacht sa scoil chun a nArdteistiméireacht a chur i gcrích. Is é rannóg tacaíochta atá mar pháirt den Gníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, atá faoi choimirce na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige. Cruthaíonn sé cuid de straitéis cuimsithe shóisialta na Roinne Oideachais agus Scileanna – Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS), chun cabhrú le leanaí agus le hógánaigh atá i mbaol nó atá faoi mhíbhuntáiste oideachais.

An Scéim Teagmhála Baile Scoile agus an Phobail

Tá sé mar aidhm ag an Scéim Teagmhála Baile Scoile agus an Phobail feabhas a chur ar chomhoibriú idir bhaile, scoileanna agus pobail chun leasanna oideachasúla na ndaltaí faoi mhíbhuntáiste a chur chun cinn.

An Scéim Mhúinteora Tacaíochta Foghlama

Soláthraíonn múinteoirí tacaíochta foghlama tacaíocht bhreise múinteoireachta do pháistí a mbíonn deacrachtaí foghlama acu, go háirithe i gcroí limistéir na litearthachta agus na huimhearthachta. Go ginearálta, soláthraítear an tacaíocht bhreise seo i bhfoirm na múinteoireachta breise i ngrúpaí beaga nó ina n-aonar.

Clár na mBéilí Scoile

Tá sé mar aidhm ag Clár na mBéilí Scoile cur le haistí bia na bpáistí scoile ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste chun a gcumas a chomhlíonadh laistigh den chóras oideachais agus chun baol fágála na scoile go luath a laghdú. Tá dhá scéim ann.

Tacaíonn an Scéim Uirbeach le béilí scoile i mbunscoileanna i gceantair uirbeacha. Ceapairí nó borróga agus bainne atá i gceist sa chlár seo. Ní in ionad béilí baile an scéim seo.

Tugann Scéim na dTionscadal áitiúil maoiniú go díreach do scoileanna náisiúnta agus do mheánscoileanna, do ghrúpaí áitiúla agus d'eagraíochtaí deonacha, a oibríonn a dtionscadail bhéilí scoile féin (d'fhéadfadh na béilí a bheith te nó fuar). Clúdaíónn an scéim naíonraí atá ag freastal ar pháistí réamh-scoile faoi mhíbhuntáiste. Caithfidh na béilí seo a bheith dírithe ar cheantair faoi mhíbhuntáiste nó ar pháistí le riachtanais speisialta. Cuirtear maoiniú ar fáil ar bhonn ráta de réir an bhéile de réir an pháiste.
Tagann maoiniú i gcomhair béilí scoile ón Roinn Coimirce Sóisialaí agus ó na húdaráis áitiúla.

Tionscadail speisialta d'ógánaigh faoi mhíbhuntáiste

Tá na tionscadail dírithe ar dhaoine óige san aoisghrúpa oideachais dara leibhéil ach tá baint acu freisin le roinnt daltaí bunscoile.

Tionscadail speisialta d'ógánaigh faoi mhíbhuntáiste

Faoin scéim seo, tugann an Roinn Oideachais agus Scileanna deontais do thionscadail speisialta lasmuigh den scoil do dhaoine óige faoi mhíbhuntáiste. Tugtar tús áite do thionscadail i réimsí tionscnaimh obair speisialta don aos óg, daoine óga gan dídean, mí-úsáidóirí óga substaintí agus taistealaithe óga.

Tá na tionscadail dírithe ar fhorbairt phearsanta agus oideachas sóisialta na ndaoine óga atá i mbaol ó mhí-úsáid drugaí, ógchoireacht, luathfhágáil scoile, eisiamh sóisialta, dífhostaíocht, spleáchas ar leasa, easpa dídine agus imeallú a éascú. Go háirithe, déanann siad iarracht cumas na ndaoine óga a fhorbairt agus iad a sholáthar le heolas, scileanna agus dearcadh atá riachtanach lena lánpháirtiú oiriúnach sa tsochaí.

Lárionaid Eolais don Ógra

Maoiníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna líonra de Lárionaid Eolais don Ógra (pdf) a sholáthraíonn bealach isteach chuig eolas ar chearta, deiseanna, sochair, sláinte, leas agus ábhair eile.

Ciste do Áiseanna agus Seirbhísí d'Ógra (CÁSÓ)

Cuidíonn an scéim seo le forbairt straitéisí coisctheacha i mbealach dírithe, trí áiseanna don ógra, spórt agus áiseanna caitheamh aimsire ina measc, agus seirbhísí i gceantair faoi mhíbhuntáiste áiteanna a bhfuil fadhbanna suntasacha drugaí nó seans go mbeidh sna todhchaí. 'Sé aidhm an chiste ná na daoine óga sna ceantair seo atá i mbaol baint a bheith acu le drugaí a mhealladh isteach in imeachtaí atá níos sláintiúla agus níos táirgiúla.

Conas iarratas a dhéanamh

Le tuilleadh eolais faoi SCS déan teagmháil le hIonad um Chuimsiú Sóisialta na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Le tuilleadh eolais faoin gClár Críochnaithe Scoile déan teagmháil leis an tSeirbhís Chomhordaithe san Ionad Forbartha Curaclaim.

Le tuilleadh eolais faoi Scéim na mBéilí Scoile déan teagmháil leis an údarás áitiúil nó an Roinn Coimirce Sóisialaí. Tá foirm iarratais ann don Scéim na dTionscadal Áitiúil na mBéilí Scoile (pdf). Is féidir leat an Treoir Dhea-Chleachtais do Thionscnaimh na mBéilí Scoile (pdf) a íoslódáil anseo.

Déan teagmháil le do Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) áitiúil féin le haghaidh maoinithe do thionscadail ROE d'Ógra faoi Mhíbhuntáiste.

Déan teagmháil leis an an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige le haghaidh maoinithe do CÁSÓ.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ionchuimsitheacht Shóisialta

An Roinn Oideachais agus Scileanna
Cor na Madadh
Baile Átha Luain
Co na hIarmhí
Éire

Teil:(090) 648 4111
Láithreán Gréasáin: http://www.education.ie

Aonad Forbartha an Churaclaim

Bóthar Ghrianréime
Cromghlinn
Baile Átha Cliath 12
Éire

Teil:(01) 453 5487
Facs:(01) 453 7659
Láithreán Gréasáin: http://www.curriculum.ie
R-phost: lcapplied@cdu.cdvec.ie

An Clár na mBéilí Scoile

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Teil:(071) 913 8625 or (071) 913 8638
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie

Page edited: 4 July 2017