Díolúine ón nGaeilge

Eolas

Ceadaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna do scoláirí iarratas a dhéanamh ionas nach gcaithfidh an Ghaeilge a bheith mar ábhar bhunscoile nó mheánscoile acu.

Tá na cúinsí ina dtugtar an cead seo an-chúng. Má bhí an scoláire ag cónaí thar lear nó nach labhaireann sé/sí Béarla, b'fhéidir go bhfaighfidís an díolúine seo. Is féidir le scoláirí a bhfuil míchumais áirithe orthu an díolúine a fháil freisin. Tá tuilleadh eolais maidir le bhunscoil sa Ciorclán 12/96 Leasú Ciorcláin 18/79 faoin Dhíolúine on nGaeilge agus maidir le meánscoil sa Ciorclán M10/94.

Áit go bhfuil marc áirithe ag teastáil sa Ghaeilge i scrúdú na hArdteiste chun fáil isteach sa choláiste, d'fhéadfadh scoláire a bhfuil díolúine faighte acu ón nGaeilge cheana féin díolúine a fháil uaidh seo chomh maith. Is suas don choláiste ar leith atá sé seo. Ba cheart do scoláire atá ag déanamh iarratais ar chúrsa tríú leibhéil tríd an Oifig Lárnach Iarrata(CAO) cóip den teastas díolúine a sheoladh leis an bhFoirm Iarratais CAO.

Rialacha

Is iad seo na catagóirí dalta a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh ar dhíolúine ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge:

  • Scoláirí a fuair a gcuid oideachais bunscoile suas go aois 11 i dTuaisceart na hÉireann nó taobh amuigh d'Éirinn.
  • Scoláirí a bhí cláraithe i mbunscoil nó in iarbhunscoil agus atá ag athchlárú arís tar éis tréimhse a chaitheamh thar lear. Caithfidh ar a laghad trí bliana a bheith caite thar lear aige /aici. Caithfidh an scoláire a bheith ar a laghad 11 bliana d'aois agus é/í ag athchlárú.
  • Scoláirí a bhfuil gnáthchumas nó níos fearr acu ach go bhfuil deacracht foghlama faoi leith acu a fhágann nach féidir leo an caighdeán a mbeifí ag súil leis a bhaint amach ina dteanga dúchais.
  • Scoláirí a bhfuil deacracht foghlama acu mar thoradh ar bhac intleachta tromchúiseach agus nach bhfuil ag fáil na bunscileanna teangan ina dteanga dúchais.
  • Scoláirí go bhfuil míchumas foghlama orthu mar thoradh ar bhac céadfaíoch tromchúiseach, agus nach bhfuil ag foghlaim na bunscileanna teangan ina dteanga dúchais

Ní bhíonn ar scoláirí ó thíortha thar lear nach bhfuil aon tuiscint acu ar an mBéarla ach staidéar a dhéanamh ar theanga amháin, Béarla nó Gaeilge.

Conas Iarratas a dhéanamh

Déanann an tuismitheoir/ caomhnóir an t-iarratas leis an príomhoide scoile. Ba cheart cur síos a bheith san iarratas ar na cúiseanna go bhfuil an díolúine á lorg.

Ba cheart cruthúnas cáipéise de aois an scoláire a bheith leis an iarratas agus réamhscolaíocht má tá baint aige seo leis an gcúis go bhfuil díolúine á lorg.

Má iarrtar an díolúine ar fhoras míchumais, caithfidh an tuismitheoir nó an caomhnóir fianaise ar an míchumas ó shíceolaí cáilithe a sholáthar agus d’fhéadfadh go mbeadh tuairisc ó speisialtóir míochaine cuí ag teastáil freisin - ba cheart duit na riachtanais a sheiceáil le scoil do linbh.

Réitíonn údaráis na scoile tuairisc iomlán ar an scoláire.

Áit a dtugtar díolúine, seoltar teastas díolúine chuig an scoil. Síníonn an príomhoide scoile é seo. Is ar an bpríomhoide scoile atá an cúram toradh an iarratais a chur in iúl don tuismitheoir/ scoláire.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Rionn Oideachais agus Scileanna

An tAonad um Thuismitheoirí, Fhoghlaimeoirí agus Bunachar Sonraí,
Cor na Madadh,
Baile Átha Luain,
Co. na hIarmhí.

Teil:(090) 648 4269
Láithreán Gréasáin: http://www.education.ie/
R-phost: irishexemptions@education.gov.ie

Page edited: 22 September 2014