An Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Eolas

Is clár 2 bhliain an-speisialta, dlúth, é an Ardteistiméireacht Fheidhmeach, atá mar chuspóir aige scoláirí a ullmhú i gcóir an tsaoil oibre agus an saol fásta. Díríonn an clár ar bhuanna na scoláirí agus cabhraíonn sé le scoláirí cibé rud a fhoghlaimíonn siad a chuir in oiriúint don saol.

Séard atá sa gclár 2 bhliain ná blocanna 4 leath-bhliana ar a ghlaotar seisiúin. Baintear amach creidiúintí i ngach seisiún.

Tá tuilleadh faisnéise sa bhileog faoin Ardteistiméireacht Fheidhmeach (pdf) ar fáil.

Na cúrsaí

Tá na cúrsaí ar fáil i dtrí phríomh-réimse:

  • Ullmhú ghairmeach, tagann taithí oibre, fiontair agus cumarsáide faoi seo
  • Oideachas ghinearálta, ag tairiscint scileanna saoil, ealaíon, oideachas shóisialta, caitheamh aimsire agus teanga
  • Oideachas ghairmiúil.

Structúr an chúrsa

Tá gach cúrsa déanta suas de roinnt módúl. Déantar gach módúl thar tréimhse leathbhliana. Tá réimse leathan de chúrsaí praiticúla ann ar a nglaotar sainghnéithe gairmeacha orthu inár féidir leis an scoláire roghnú a dhéanamh.

Measúnú agus scrúduithe

Déantar measúcháin go leanúnach i rith an chúrsa agus tá scrúdú deireanach ann.

Déantar an measúchán nuair atá na módúil agus na gníomhaíochtaí praiticiúla críochnaithe, rud a thugann deis don scoláire an fhoghlaim a chomhthathú ó chúrsaí difriúla.

Caithfear an scrúdú deireanach dhéanamh sna réimsí seo :

  • Béarla agus Cumarsáid
  • Dhá shainghné ghairmiúil
  • Feidhmiú Matamaitice
  • Teanga
  • Oideachas Sóisialta

Tá scrúdú scríofa agus scrúdú béil i ngach teanga. Tá scrúduithe praiticiúla ins na sainghnéithe gairmiúla. Déantar na scrúduithe scríofa i mí Meithimh ag an am céanna is a dhéantar na scrúduithe i gcóir na hArdteistiméireachta Bunaithe.

An teastas bronnta

Bronntar Ardteistiméireacht ar na scoláirí a éiríonn leo an clár a chríochnú. Bronntar an teastas ar thrí leibhéal:

Leibhéal Creidiúintí is gá riachtanach
Pass 60-69% (120-139 creidiúintí)
Fiúntas 70-84% (140-169 creidiúintí)
Céimíocht 85-100% (170-200 creidiúintí)

Bronntar Tuairisc Taithíochta ar na hiarrthóirí a fháigheann níos lú ná 60 creidiúintí nó nach gcríochnaíonn an cúrsa.

I dteideal oideachas níos airde agus cúrsaí triú-leibhéil eile

Is féidir le scólaire atá Ardteistiméireacht Fheidhmeach bronnta air/uirthi dul chuig réimse leathan Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta (CIAT). Cuirtear na cúrsaí seo ar fáil sna meánscoileanna agus sna coláistí áitiúla.

Tá go leor réimse staidéir ann – Ealaín/Dearadh, Gnó, Eolaíocht, Seirbhísí/Fóillíocht agus Staidéir Chumarsáid agus ar na Meáin.

Féadfar gradam a bhronnadh ort tar éis cúrsaí PLC a dhéanamh, a aithníonn an Creat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ). Féadfaidh tú a dheimhniú an bhfuil do chúrsa aitheanta ag an NFQ anseo.

Ní féidir le daltaí a rinne an Ardteistiméireacht Fheidhmeach iontráil dhíreach a fháil ar chóras na Lár-Oifige Iontrála (CAO) go dtí na hollscoileanna nó na hinstitiúidí teicneolaíochta. Eascraíonn gradam leibhéal 5 nó 6 as go leor cúrsaí PLC. I roinnt cásanna, féadfaidh tú leanúint ort leis an ngradam seo, chuig cúrsa tríú leibhéal in institiúid ardoidechais, ar nós institiúidí teicneolaíochta agus ollscoileanna. Ba cheart duit do chuid roghanna chun dul ar aghaidh a phlé le soláthróir do chúrsa.

Ní féidir le scoláirí dul díreach chuig banaltracht ach d'fhéadfadh an ceart a beith acu chun iarratas a dhéanamh mar scoláire fásta le cáilithíochtaí áirithe sa CCOTL nó taithí chuí.

Is féidir le scoláirí atá Ardteistiméireacht Fheidhmeach bronnta orthu dul ar Chláir Phrintíseachta FÁS. Téann go leór scoláirí díreach chuig fostaíocht.

Rátaí

Is é €116 an táille iontrála don bhliain 2018 do mhic léinn scoile de chuid Ghairmchlár na hArdteistiméireachta. Tá tuilleadh eolais faoi tháillí scrúduithe Stáit ar fáil anseo.

Tá iarrthóirí a bhfuil cárta leighis reatha acu nó is cleithiúnaithe de chuid tuismitheora nó caomhnóra a bhfuil cárta leighis reatha aige nó aici díolmhaithe ó tháillí scrúduithe a íoc. Ní foláir d’iarratasóirí a bhfuil díolúine ó tháillí á héileamh acu ar an mbonn sin sonraí maidir leis an gcárta leighis a sholáthar don Choimisiún. Tá iarratais ó iarrthóirí seachtracha a fhaightear tar éis an 7 Feabhra 2018 faoi réir táillí deireanacha fiú má rinneadh an táille thosaigh a tharscaoileadh.

Conas iarratas a dhéanamh

Más scoláire thú atá ar freastal ar scoil dara leibhéil, cuirfidh an scoil do chuid sonraí chuig Comisiúin na Scrúduithe Stáit Más iarrthóir seachtrach thú (nach bhfuil ag freastal ar scoil) don Ardteistiméireacht Fheidhmeach, ba chóir d’iarratas ar líne nó i scríbhinn dhéanamh agus a bheith curtha chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit faoin dáta deiridh. Tá tráthchlár scrúduithe scriofa Ardteistiméireacht Fheidhmeach (pdf), tráthclár oibre chursa (pdf) agus páipéir scrúidaithe le feiceáil ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

SharedAddress for State Examinations Commission: ID af5fc8f1692

Aonad Forbartha an Churaclaim

Bóthar Ghrianréime
Cromghlinn
Baile Átha Cliath 12
Éire

Teil:(01) 453 5487
Facs:(01) 453 7659
Láithreán Gréasáin: http://www.curriculum.ie
R-phost: lcapplied@cdu.cdvec.ie


Page edited: 31 January 2018