An Teastas Sóisearach

Eolas

Reáchtáltar scrúdú an Teastais Shóisearaigh ag deireadh na Sraithe Sóisearaí in iar-bhunscoileana. Déanann daltaí idir 12 agus 15 freastal ar an tSraith Shóisearach agus is iondúil go seasann daltaí an scrúdú agus iad 14 nó 15 bliana d’aois agus trí bliana d’oideachas iar-bhunscoile faighte acu. Ina dhiaidh sin féin, ní do dhaltaí iar-bhunscoile amháin an Teastas Sóisearach.

Is féidir le hiarrthóir atá ag leanacht chúrsa ceadaithe taobh amuigh den Stát nó atá ag freastal ar chúrsa staidéir ceadaithe arna rith faoi Scéim Deiseanna Gairmoiliúna, scéimeanna litearthachta d’aosaigh agus Scéimeanna Oideachais Pobail, scéim dara leibhéal do dhaoine dífhostaithe nó scéim dá leithéid na scrúduithe a sheasamh chomh maith. Tá tuilleadh eolais faoi na scéimeanna le fáil.

Athruithe ar an tSraith Shóisearach

Ionadófar an Teastas Sóisearach le Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí (JCSA). Beidh comhpháirt oibre scoile i gceist leis an measúnacht a bheidh bunaithe ar obair a chuir an dalta i gcrích sa dara bliain agus sa tríú bliain. Marcálfaidh an múinteoir sa scoil í sin.

Déanfaidh daltaí sa dara bliain trialacha caighdeánaithe i Matamaitic agus i léitheoireacht Bhéarla (nó i léitheoireacht Ghaeilge i nGaelscoileanna). Cuirfear triail chaighdeánaithe in Eolaíocht san áireamh freisin. Tá cárta tuairisce nua do thuismitheoirí á fhorbairt ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta lena dtabharfar níos mó faisnéise dóibh faoi dhul chun cinn foghlama a mic nó a n-iníne. Tá tuilleadh faisnéise faoi na hathruithe ar an tSraith Shóisearach ar fáil ar láithreán Gréasáin na Roinne Oideachais.

Ábhair Theastais Shóisearaigh

Tá raon leathan ábhar ar fáil, ach ní thairgtear gach ábhar i ngach scoil. Foilsíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna faisnéis siollabais agus churaclaim. Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta liosta d’ábhair Theastais Shóisearaigh ar fáil.

Ní mór do gach dalta leanúint le cúrsaí i nGaeilge (gan cásanna ina bhfuil díolúintí i bhfeidhm a áireamh), i mBéarla, i Matamaitic agus in Oideachas Saoránach, Sóisialta agus Polaitiúil. Is féidir gurb ann d’ábhair éigeantacha eile, ag brath ar an gcineál scoile. Tairgtear scrúduithe i roinnt de theangacha eile an AE do dhaltaí a chomhlíonann critéir áirithe.

Is iondúil go ndéantar staidéar ar ábhair ag gnáthleibhéal nó ag ardleibhéal, cé gur féidir staidéar a dhéanamh ar thrí ábhar, Gaeilge, Béarla agus matamaitic, ag bonnleibhéal freisin.

Measúnacht agus scrúduithe

Déantar an Teastas Sóisearach a mheasúnú trí bhíthin scrúdú scríofa ag deireadh an chláir thrí bliana, mar aon le scrúduithe praiticiúla agus le hobair thionscadail i roinnt ábhar agus scrúduithe béil agus cluas-scrúduithe i nGaeilge agus i dteangacha na hEorpa.

Cuirtear na scrúduithe praiticiúla agus na scrúduithe béil ar siúl sa tríú bliain den chlár. Cuirtear an scrúdú scríofa ar siúl i mí an Mheithimh.

Examination grades:

Raon céatadáin Grád
85 nó níos mó A
70 ach níos lú ná 85 B
55 ach níos lú ná 70 C
40 ach níos lú ná 55 D
25 ach níos lú ná 40 E
10 ach níos lú ná 25 F
Níos lú ná 10 Gan Ghrád

Déantar staidéar ar ábhair ag gnáthleibhéal nó ardleibhéal de ghnáth, cé gur féidir staidéar a dhéanamh ar Ghaeilge agus matamaitic ag bonnleibhéal chomh maith.

Córas nua grádaithe

Is iad seo a leanas na gráid scrúdaithe don ghradam nua, Gradam Scoláire na Sraithe Sóisearaí (JCSA):

Raon céatadáin Grád
90 nó níos mó Gradam
75 ach níos lú ná 90 Ardtuillteanas
55 ach níos lú ná 75 Tuillteanas
40 ach níos lú ná 55 Gnóthaithe
20 ach níos lú ná 40 Gnóthaithe go páirteach
Níos lú ná 20 Neamhghrádaithe

Úsáidtear an córas grádaithe JCSA do Bhéarla faoi láthair. Déanfar é a leathadh amach do na hábhair eile de réir mar a thagann siad faoin gclár JCSA.

Beidh an córas grádaithe atá ann agus an córas nua araon le feiceáil ar do Theastas Sóisearach. Úsáidfear an leagan amach seo go dtí 2021, bliain a bhfuiltear ag súil leis go ndéanfar scrúdú ar ábhair an Teastais Shóisearaigh den uair dheireanach.

Is féidir leat na cláir ama le haghaidh scrúduithe scríofa an Teastais Shóisearaigh (pdf) agus le haghaidh na hoibre cúrsa praiticiúla (pdf) mar aon le scrúdpháipéir an Teastais Shóisearaigh a fháil ar láithreán Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit.

Rialacha

Ní mór do dhaltaí atá ag seasamh an Teastais Shóisearaigh táille an scrúdaithe a íoc. I Feabhra don bhliain scrúdaithe seolann an scoil foirm chuig na tuismitheoirí atá ag íoc na táille. Íocann tuismitheoir an táille tríd an mbanc agus ní mór stampa an bhainc a bheith ar an bhfoirm. Seolann an tuismitheoir an fhoirm ar ais chuig an scoil ansin.

Ní gá do dhaltaí a bhfuil a dtuismitheoir nó a gcaomhnóir i seilbh chárta leighis an táille a íoc. Sa chás go bhfuil cárta leighis reatha ag tuismitheoirí, líontar sonraí faoin gcárta leighis ar an bhfoirm agus seolann an tuismitheoir an fhoirm ar ais chun na scoile ansin.

Rátaí

Is ionann táille scrúdaithe an Teastais Shóisearaigh in 2018 €109.

Seo a leanas an táille scrúdaithe i gcás dhaltaí SDGO (Scéim Deiseanna Gairmoiliúna) agus a leithéidí:

 • Meascán d’ábhair Ardteistiméireachta agus Teastais Shóisearaigh (3+): €116
 • An Teastas Sóisearach (3+ ábhar): €109
 • 1 nó 2 ábhar - AT/TS/meascán den phéire: €71

Conas iarratas a dheanamh

Is é Coimisiún na Scrúduithe Stáit a dhéanann bainistíocht agus riarachán ar Scrúduithe Teastais an Stáit, ina measc:

 • an Ardteistiméireacht Bhunaithe
 • Clár Gairme na hArdteistiméireachta
 • An Ardteistiméireacht Fheidhmeach
 • Scrúduithe an Teastais Shóisearaigh

Achomharc a dhéanamh in aghaidh do thorthaí: más mian leat achomharc a dhéanamh in aghaidh do thorthaí scrúduithe, caithfidh tú iarratas trí do scoil a dhéanamh. Is an táille achomharc é €32 an t-ábhar agus má tá do thorthaí uasghrádaithe beidh an táille aisíoctha duit.

Más mian leat ráiteas deimhnithe faoi thorthaí scrúdaithe a iarraidh, is féidir sin a dhéanamh i scríbhinn nó foirm iarratais a íoschóipeáil agus a líonadh isteach. Ba cheart go dtabharfaí na sonraí pearsanta seo a leanas i d’iarratas:

 • Ainm in Iomláine
 • Ainm tráth an scrúdaithe (murar ionann sin agus d’ainm anois)
 • Seoladh reatha
 • Uimhir Teileafóin i rith an lae
 • Dáta Breithe
 • Bliain an Scrúdaithe
 • Ainm agus Seoladh na Scoile ar ar freastalaíodh
 • Scrúduimhir (más eol duit í)

Seoltar an fhoirm iarratais líonta maraon leis an táille chuí go dtí Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Corr na Madadh
Áth Luain
An Iarmhí
Éire

Teil:(090) 644 2700
Facs:(090) 644 2744
Láithreán Gréasáin: http://www.examinations.ie/

Page edited: 7 September 2018