Socruithe scrúdaithe do scoláirí faoi mhíchumas

Eolas

Féadtar socruithe speisialta a dhéanamh do dhaltaí sna scoileanna dara leibhéal in Éirinn nuair a dhéanann siad na scrúduithe Stáit. Féadfaidh iarrthóirí atá faoi mhíchumas (mar shampla, lagú amhairc, lagú luaileach agus soghluaisteachta, etc.) iarratas a dhéanamh trína scoil ar fhreastal réasúnta i rith scrúduithe.

Tá freastal réasúnta in ainm is tionchar míchumais ar fheidhmíocht iarrthóra a bhaint, a mhéid is féidir, agus a chur ar chumas an iarrthóra a leibhéal scileanna a thaispeáint i suíomh scrúdaithe. Ní chuireann sé an t-iarrthóir faoi mhíbhuntáiste éagórach i gcomparáid le hiarrthóirí eile sa scrúdú céanna.

Cén ‘freastal réasúnta’ atá ar fáil?

Samplaí d’fhreastal réasúnta iad an méid a leanas:

  • Foráil do leaganacha méadaithe agus/nó Braille de cheisteanna um dhaltaí le laigeachtaí físe.
  • Is féidir leat ríomhairí guth-ghníomhachtaithe, téip-thaifeadáin nó scríbhneoirí (déanann daoine eile an scríbhneoireacht).
  • Féadann tú do scrúdú a dhéanamh in ospidéal nó in aon ionad saorsheasaimh eile.
  • Más duine bodhar tú nó má tá lagchumas éisteachta agat, d'fhéadfaí go dtabharfaí díolúine duit ón gcuid cluastuisceana den scrúdú.

Freastal is féidir le do scoil a fhaomhadh

Bíonn an t-údarás ag do scoilse chun forálacha speisialta a dhéanamh um dhaltaí le riachtanais speisialta le linn scrúduithe Stáit ar bhonn an ní is fearr a fheileann duitse. Áirítear le roinnt de na forálacha speisialta ar féidir le do scoilse a bheartú:

  • Cógais, bia nó deochanna a thabhairt isteach san ionad scrúdaithe mar a dteastaíonn sin chun cúiseanna leighis.
  • Úsáid de dheasc nó cathaoir speisialta a úsáidtear i do sheomra ranga
  • Úsáid áiseanna lag-radhairc ar gnách duit a úsáid sa seomra ranga
  • A chinntiú go gcuirtear daltaí bodhra agus le lagchumas éisteachta ina suí gar don fheitheoir scrúdaithe
  • Bristeacha nó sosanna scíthe a cheadú i ngach seisiún scrúdúcháin, de réir mar a theastaíonn ó do riocht colainne nó míochaine. (Faoin bhforáil faoi leith seo, is féidir cúiteamh don achar scíthe nó sosa ag deireadh gach tréimhse scrúdúcháin suas go huasmhéad de 20 nóiméad).

Mura bhfuil tú sásta leis na socruithe atá beartaithe, is féidir leat achomharc a thabhairt chuig coiste neamhspleách na n-achomharc. Roghnaítear baill an choiste seo taobh amuigh den Choimisiún agus pléitear le gach achomharc i gcomhthéacs na bprionnsabal a leag síos an Grúpa Comhairleach Saineolach ar Scrúduithe Teastais.

Rialacha

Tá an fhreagracht ag Coimisiún Scrúduithe Stáit na hÉireann chun stiúradh ceart na scrúduithe Stáit a chinntiú. Tá beartas sloinnte ag an gCoimisiún maidir le saincheist na córa réasúnaí de dhaltaí le riachtanais speisialta le linn aimsir na scrúduithe.

Tá an t-údarás ag scoileanna, áfach, chun líon socruithe sonraithe a dhéanamh chun iarrthóirí scrúdaithe a éascú a bhfuil riachtanais speisialta acu gan cead a iarraidh roimh ré ón gCoimisiún.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Corr na Madadh
Áth Luain
An Iarmhí
Éire

Teil:(090) 644 2700
Facs:(090) 644 2744
Láithreán Gréasáin: http://www.examinations.ie/

Page edited: 6 January 2015