Achomharc a dhéanamh in aghaidh torthaí na hArdteistiméireachta

Réamhrá

Mura bhfuil micléinn sásta leis na marcanna a fuair siad in ábhar amháin nó níos mó i scrúdú na hArdteistiméireachta is féidir leo dul i dteagmháil le Coimisiún na Scrúduithe Stáit agus achomharc a dhéanamh. Is féidir leat féachaint ar an script (nó na scripteanna) a scríobh tú agus cinneadh a dhéanamh ansin achomharc a dhéanamh nó a mhalairt.

Féachaint ar do pháipéir scrúdaithe

Nuair a fhaigheann tú torthaí na scrúduithe beidh foirm iarratais pearsantaithe ag do scoil a léireoidh do shonraí go léir, d'ábhair scrúduithe ina measc. Má thograíonn tú breathnú ar pháipéar faoi leith, ba chóir duit an fhoirm a mharcáil dá réir. Caithfidh tú an fhoirm chómhlánaithe ag iarraidh breathnú ar do pháipéar/pháipéir scrúdaithe a chur ar ais chuig do scoil roimh spriocdháta sonraithe. Déanfaidh an Maor Eagrúcháin ceaptha ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit seisiún breathnaithe a ainmniú duit. Tá tuilleadh eolais maidir le féachaint ar do pháipéir scrúdaithe ar shuíomh gréasáin Choimisiúin na Scrúduithe Stáit.

Ní féidir breathnú ar thorthaí na scrúduithe béil nó na marcanna a fhaightear i scrúduithe praiticiúla. Ní féidir breathnú ach ar na scripteanna ó na scrúduithe scríofa.

Achomharc a dhéanamh faoi na torthaí a fuair tú

Cuirfidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit foirm iarratais pearsanta ar fáil do d’scoil. (Más iarrthóir seachtrach tú beidh an fhoirm seo iniata le torthaí do scrúduithe.) Léiríonn tú ar an bhfoirm seo na hábhair ar mhian leat achomharc a dhéanamh futhu. Is féidir na torthaí a uasghrádú nó a íosghrádú de thoradh achomhairc.

Breith scoir an breith a thugtar ar achomhairc. Caithfidh d'iarratas le hachomharc a dhéanamh in aghaidh do thorthaí i scrúduithe 2018 a bheith istigh roimh 3 Meán Fómhair 2018.

Próiseas an achomhairc

Seolfar do script chuig scrúdaitheoir achomhairc lena athmharcáil. Ní hionann an té seo agus an scrúdaitheoir a rinne do chuid oibre a mharcáil ar an gcéad dul síos. Beidh an scéim chéanna mharcála in úsáid don athmharcáil, áfach. Mar sin beidh na caighdeáin chéanna ag na scrúdaitheoirí achomhairc agus iad i mbun athmharcála is a bhí ag na scrúdaitheoirí eile agus iad ag scrúdú scripteanna na n-iarrthóirí go léir sa chéad mharcáil. Tá tuilleadh eolais faoin próiseas an achomharc ar shuíomh idirlín Choimisiúin na Scrúduithe Stáit.

Mura bhfuil tú sásta leis an toradh achomhairc, is féidir leat iarratas ar Scrúdanóirí Neamhspleácha Achomhaircar a dhéanamh. Tá foirm iarratais soláthraithe le do thorthaí achomhairc.

Ceartú lasmuigh de phróiseas na n-achomharc

Má fhéachann tú ar do script agus má chreideann tú go bhfuil difríocht shoiléir idir an marc a bronnadh agus an grád a fuair tú, tá bealach agat le sásamh a fháil. Ba chóir duit a iaraidh ar an Maor Eagrúchain atá ag an seisiún breathnaithe foirm ROAP1 a thabhairt duit agus ansin é a líonadh de réir na treoracha. (Tabhair faoi ndeara nach féidir leas a bhaint as an áis seo ach amháin nuair is soiléir nach bhfuil an marc iomlán ar aon dul leis an ngrád a fuair tú, agus gur féidir le lucht riaracháin an scéal a chur ina cheart.) Tá breis eolais maidir le próiseas an achomhairc agus ceartú lasmuigh den chóras achomhairc le fáil ar shuíomh idirlín Choimisiúin na Scrúduithe Stáit.

Rialacha

Is féidir le duine amháin a bheith in éineacht leis an macléinn nuair atá sé/sí ag féachaint ar an script. Níl sé de chead ag an macléinn a iarradh ar dhuine eile féachaint ar a script ina (h)áit.

Réalta

Is é €40an táille achomhairc do gach ábhar den gnáth-Ardteist agus caithfear í a íoc roimh ré. Is é €15.50 an táille achomhairc do gach ábhar den Ardteist Fheidhmeannach. Seoltar an táille seo ar ais chugat má dhéantar uasghrádú ar an toradh a fuair tú. Is trí do scoil a dhéanfar an aisíoc, más í sin a rinne tú a iontráil don scrúdú.

Conas iarratas a dhéanamh

Más mian leat do thoradh scrúdaithe a achomharc, is féidir leat an tSeirbhís Iarratais ar Achomharc ar líne a úsáid. Beidh an tseirbhís ar fáil ó 12 meán lae an 20 Lúnasa 2018 ar aghaidh. Beidh d’uimhir scrúdaithe agus uimhir aitheantais phearsanta (PIN) ag teastáil uait chun fáil a bheith agat ar an tseirbhís seo.

Nuair a dhéanann tú iarratas ar líne agus nuair a íocann tú an táille, gheobhaidh tú Foirm Dheimhnithe Achomhairc ar gá duit í a chur i gcló agus a thabhairt chuig an Maoirseoir Eagraithe sa scoil/ionad áit ar thug tú faoi do scrúdú tráth nach déanaí ná an 3 Meán Fómhair 2018.

Mura mbeidh tú in ann an tseirbhís ar líne a úsáid, caithfidh tú teagmháil a dhéanamh leis an CMO ar fhoirm iarratais achomhairc phearsantaithe. Caithfidh tú an fhoirm seo a thabhairt chuig banc agus an táille achomhairc a íoc. Déanfaidh an banc barr na foirme a stampáil le híocaíocht a dheimhniú. Caithfidh tú an fhoirm stampáilte a thabhairt chuig an Maoirseoir Eagraithe sa scoil/ionad áit ar thug tú faoi do scrúdú tráth nach déanaí ná Dé Luain, an 3 Meán Fómhair 2018.


Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Corr na Madadh
Áth Luain
An Iarmhí
Éire

Teil:(090) 644 2700
Facs:(090) 644 2744
Láithreán Gréasáin: http://www.examinations.ie/

Page edited: 23 August 2018