Foinsí eolais maidir le filleadh ar oideachas

Eolas

D'fhéadfadh spéis a bheith ag go leor daoine lena n-áirítear luathfhágálaithe scoile, daoine dífhostaithe, agus iad siúd atá á n-athoiliúint le haghaidh post nua filleadh ar oideachas ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha.

Is iad Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) na príomhsholáthróirí oideachas aosach, trí scoileanna agus coláistí áitiúla. Cuireann grúpaí um oideachas pobail réimse cúrsaí ar tairiscint, a dhéanann freastal ar fhoghlaimeoirí ag gach leibhéal. Ina theannta sin, cuireann coláistí tríú leibhéal réimse fairsing cúrsaí ar fáil. Más spéis leat filleadh ar an oideachas, tá líon eagraíochtaí agus acmhainní ann ónar féidir leat faisnéis a fháil faoi na cúrsaí atá ar fáil duit.

Aistríodh rannán oiliúna FÁS (lenar áiríodh cúrsaí FÁS) chuig na 16 Bord Oideachais agus Oiliúna (na hETBí) a tháinig in ionad na VECí.

AONTAS

Cuireann AONTAS (Cumann Náisiúnta na hÉireann um Oideachas Aosach) oideachas do dhaoine fásta agus foghlaim ar feadh an tsaoil chun cinn. Oibríonn AONTAS seirbhísí faisnéise agus atreorúcháin a bhfuil sé de chuspóir acu céadeispéireas an fhoghlaimeora fhásta le hoideachas bheith chomh héasca agus is féidir.

Is é is aidhm do One Step Up cabhrú le gach aosach a fhoghlaim/foghlaim a fheabhsú trí rochtain ar dheiseanna oideachais a chur chun cinn. Cuireann sé líne chabhrach shaorghlao, freagraí ar cheisteanna coitianta agus féilire imeachtaí foghlama ar fáil.

An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh

Eagraíocht dheonach is ea an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) a bhfuil sé de chuspóir acu a chinntiú go mbíonn rochtain ag gach duine fásta ag a bhfuil deacrachtaí litearthachta ar dheiseanna foghlama ardchaighdeáin. Féadfaidh an NALA cabhrú leat chun feabhas a chur ar do léamh, scríobh nó do mhatamaitic. Féadfaidh tú foghlaim leis an NALA i ngrúpa, duine ar dhuine, ar líne nó ar an nguthán.

Qualifax

Is iad Qualifax an bunachar sonraí Éireannach de gach cúrsa tríú leibhéal agus breisoideachais. Cuireann siad an fhaisnéis a theastaíonn uait ar fáil chun roghanna feasacha a dhéanamh faoi d’oideachas, oiliúint agus do chonair ghairme. Ina theannta sin, cuireann siad liosta ar fáil de Sheirbhísí Treorach do Dhaoine Fásta.

Treoir do mhic léinn lánfhásta

Féadfaidh tú teacht ar fhaisnéis shonrach faoi riachtanais choláistí agus tacaíochtaí le haghaidh mic léinn lánfhásta san Eolaire do Mhic Léinn Lánfhásta d’Institiúidí Tríú Leibhéal na hÉireann (pdf).

An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas vv

Is gníomhaireacht é an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas (NCGE) de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Is é an príomhról atá aige ná tacaíocht a thabhairt do dhaoine a bhfuil treoir á cur ar fáil acu i ngach réimse oideachais ar nós scoileanna, coláistí agus oideachas aosach. Tá sé freagrach as an Tionscnamh um Threoir san Oideachas Aosach atá comhdhéanta as 38 treoirthionscadal. Cuireann gach tionscadal gairmthreoir, treoir phearsanta agus oideachais ar fáil do rannpháirtithe i gcláir SDOG, oideachais aosaigh agus pobail. I gcoitinne, ní treoirsheirbhís é an NCGE do dhaoine aonair ach cuireann sé comhairle agus faisnéis ar fáil do dhaoine a bhfuil fonn orthu staidéar a dhéanamh nó oiliúint a fháil i dtír AE eile.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chun teacht ar thuilleadh sonraí faoi oideachas aosach, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil.

Chun teacht ar fhaisnéis faoi chúrsaí oiliúna, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil Intreo nó d’oifig áitiúil seirbhísí fostaíochta.

AONTAS

Urlár 2
83-87 An tSráid Mhór
Raghnallach
Baile Átha Cliath 6
Éire

Teil:(01) 406 8220/1
Facs:(01) 406 8227
Láithreán Gréasáin: http://www.aontas.com
R-phost: mail@aontas.com

An Áisínteacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh

Lóiste Sandford
Clós Sandford
Raghnallach
Baile Átha Cliath 6
Éire

Teil:(01) 412 7900
Facs:(01) 497 6038
Láithreán Gréasáin: http://www.nala.ie
R-phost: info@nala.ie

Page edited: 1 July 2016