Oideachas pobail

Eolas

Is é atá i gceist le hoideachas pobail ná oideachas agus foghlaim aosach, taobh amuigh d'earnáil an oideachais fhoirmiúil de ghnáth, atá dírithe ar fhoghlaim a fheabhsú, cumhacht a thabhairt do dhaoine agus cur leis an tsochaí. Cuireann sé foghlaim phearsantaithe agus solúbthacht chun cinn laistigh den ghrúpa foghlama. Glacann rannpháirtithe páirt mar chomhpháirtithe comhionanna le riachtanais a aithint, cláir a dhearadh agus a chur i bhfeidhm, agus iad a chur in oiriúint ar bhonn leanúnach.

Áirítear le cuspóirí earnáil an oideachais phobail ní hamháin forbairt an duine aonair ach dul chun cinn an phobail, go háirithe i bpobail ar an imeall.

Gné lárnach de chláir oideachais phobail ná go soláthraíonn siad na tacaí atá riachtanach do rochtain agus d'foghlaim, treoir, meantóireacht, aiseolas leanúnach agus cúram leanaí ach go háirithe.


Éascaitheoirí Oideachais Phobail


Oibríonn Éascaitheoirí Oideachais Phobail laistigh de na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) le tacaíocht a thabhairt do ghrúpaí pobail áitiúla. Áirítear leis sin cabhair theicniúil/riaracháin a thabhairt, grúpaí oideachais phobail a fhorbairt, a chothabháil agus a chomhordú agus naisc a neartú idir earnáil an oideachais fhoirmiúil agus earnáil an oideachais neamhfhoirmiúil. Cabhraíonn siad agus tacaíonn siad le forbairt tionscnamh oideachasúil nua atá lonnaithe sa phobal. Is é Cumann na n-Éascaitheoirí Oideachais Phobail an eagraíocht ghairmiúil atá acu.

An Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas


Tá an Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas ar cheann de na príomhcholúin den Pháipéar Bán ar Oideachas Aosach. Soláthraíonn sé deiseanna d'oideachas athdheise d'fhoghlaimeoirí aosacha agus do dhaoine a d'fhág an scoil go luath ar mian leo a gcuid scileanna a nuashonrú. Ligeann an tionscnamh seo d'fhoghlaimeoirí oideachas a chomhcheangal le freagrachtaí teaghlaigh, cúraim nó oibre.

Ról na Boird Oideachais agus Oiliúna in oideachas pobail


Oibríonn na Seirbhísí Oideachais Phobail laistigh de na Boird Oideachais agus Oiliúna agus tugann siad tacaíocht do ghrúpaí pobail a bhfuil spéis acu in oideachas pobail ar na bealaí seo a leanas:

  • Soláthraíonn Éascaitheoirí Oideachais Phobail cúnamh agus tacaíocht do ghrúpaí oideachais phobail nua nó reatha. Soláthraíonn siad eolas maidir le foinsí maoinithe agus cabhraíonn siad le páirtithe leasmhara in oideachas pobail rochtain a fháil ar mhaoiniú.
  • Tá cúnamh ar fáil freisin do ghrúpaí oideachais phobail le cabhrú leo a gcláir agus a gcúrsaí oideachais féin a fhorbairt. D'fhéadfadh ionchur teicniúil, riaracháin nó oideachasúil bheith i gceist leis an tacaíocht sin.
  • Tacaíonn siad le líonrú le grúpaí agus eagraíochtaí eile a bhfuil spéis acu in oideachas pobail, agus dea-chleachtas ó earnálacha eile a roinnt.

Boird Oideachais agus Oiliúna

Ó 1 Iúil 2013, cuirfear Boird Oideachais agus Oiliúna in áit coistí gairmoideachais . Leanfaidh na BOO an uile sheirbhíse soláthartha ag na coistí gairmoideachais a sholáthar.

Creidiúnú agus cáilíochtaí


Is gnách go n-úsáideann cúrsaí oideachais phobail meascán de chineálacha éagsúla modhanna measúnaithe mar thascanna, tionscadail, taifid foghlaimeoirí, breathnóireacht, léiriú scileanna agus scrúduithe. Chuir creidiúnú dúshláin faoi sholáthróirí oideachais foirmiúil nó neamhfhoirmiúil i gcónaí toisc nach i gcónaí a bhíonn sé mar chuspóir nó mar thoradh riachtanach do gach foghlaimeoir. Ach tugadh aitheantas dá bhailí agus atá foghlaim sa timpeallacht fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil araon agus tarraingíodh isteach í i gCreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí, a chuireann córas aonair ar fáil, ar féidir an fhoghlaim go léir a mhapáil dá réir. Ligeann sé d'fhoghlaimeoirí bogadh ó oideachas foirmiúil go neamhfhoirmiúil, ó oideachas bunúsach go hoideachas breise, agus ó oideachas breise go hardoideachas ar bhealach réasúnta simplí.

Conas iarratas a dhéanamh

Le tuilleadh sonraí a fháil maidir le cúrsaí oideachais phobail i do cheantar, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do Boird Oideachais agus Oiliúna (BOO) áitiúil nó le AONTAS.

Féadann eagraíochtaí agus grúpaí pobail atá ag cur isteach ar mhaoiniú ón Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas iarratas a chur isteach chuig an Boird Oideachais agus Oiliúna ina gceantar. Tá an treoirlínte don Tionscnamh Filleadh ar an Oideachas ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.
Page edited: 20 August 2014