Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas

Réamhrá

Soláthraíonn an Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (TFO) cúrsaí páirtaimseartha breisoideachais do dhaoine, go príomha, nár cuireadh oideachas uachtarach dara leibhéal orthu.

Tugann sé an deis do dhaoine aonair chun foghlaim a dhéanamh i dteannta an teaghlaigh, oibre agus freagrachtaí eile. Féadfaidh aon duine a d’fhág oideachas lánaimseartha páirt a ghlacadh i gcúrsa, ach tabharfar tús áite dóibh siúd nár bhain oideachas uachtarach dara leibhéal amach.

Is gnách go mbíonn cúrsaí TFO ar leibhéal 3 agus 4 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Ceadaíonn an TFO do dhaoine chun staidéar páirtaimseartha a dhéanamh (a mhéid le 400 uair sa bhliain). Is féidir mórghradam a bhaint amach ar leibhéil 1-6 an CNC sa chás go dtugtar faoi chúrsaí páirtaimseartha ar bhonn modúlach le himeacht ama agus nuair a chuirtear le chéile iad chun mórghradam a chríochnú.

Rialacha

Soláthraíonn an Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (TFO) cúrsaí páirtaimseartha do dhaoine fásta agus óga atá os cionn 16 bliana d'aois a bhfuil ach beagán cáilíochtaí foirmiúla nó cáilíochtaí foirmiúla ar bith bainte amach acu nó a bhfuil leibhéil ísle litearthachta acu.

Tá na grúpaí a dtugtar tús áite dóibh le bheith rannpháirteach sa TFO san áireamh sa liosta sna Treoirlínte Oibríochtúla maidir leis an Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas (pdf). Laistigh de na grúpaí seo, tugtar tús áite dóibh siúd is mó atá faoi mhíbhuntáiste oideachasúil.

Sa mhullach air sin, féadfaidh tú páirt a ghlacadh sa TFO má tá tú ag oibriú agus go bhfuil ioncam íseal agat. Is é an cuspóir ná chun deis a thabhairt do dhaoine a bhfoghlaim a dhéanamh i dteannta an dteaghlaigh, oibre agus tiomantais eile.

Is iad na rannpháirtithe atá i dteideal teagasc saor a fháil ná daoine (nó a gcleithiúnaithe):

  • Nár cuireadh oideachas uachtarach dara leibhéal orthu nó
  • A bhfuil íocaíocht chuardaitheora poist nó íocaíocht leasa shóisialaigh ar a ndéantar tástáil mhaoine á fáil acu (tá liosta de na híocaíochtaí incháilithe ar fáil sna Treoirlínte Oibríochtúla maidir leis an TFO (pdf)) nó
  • A bhfuil Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh á fháil acu nó
  • A bhfuil cárta leighis acu nó
  • Atá i dteideal páirt a ghlacadh ar SDOGÓgtheagmháil

Gearrtar táille ar gach rannpháirtí eile. Chun teacht ar fhaisnéis faoi tháillí, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil.

Rataí

Go ginearálta, ní íoctar liúntas oiliúna, ach d’fhéadfaí liúntas oiliúna pro-rata a íoc le rannpháirtí nach bhfuil aon teidlíocht acu d’íocaíocht leasa shóisialaigh ach atá i dteideal bheith rannpháirteach in Ógtheagmháil.

Má tá íocaíocht leasa shóisialaigh á fáil agat, féadfaidh tú d’íocaíocht a choimeád agus páirt a ghlacadh in TFO a fhad agus a leanann tú leis na coinníollacha a shásamh a bhaineann le d’íocaíocht. Má tá íocaíocht chuardaitheora poist á fáil agat, beidh ort iarratas a dhéanamh ar an Rogha Oideachais Pháirtaimseartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun teacht ar bhreis faisnéise ar roghanna TFO i do cheantar, déan teagmháil leis an Oifigeach Oideachais Aosach i do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) áitiúil nó i do Sheirbhís Treorach d’Aosaigh áitiúil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan iarratas ar do Bhord Oideachais agus Oiliúna áitiúil.

Page edited: 12 January 2015