Filleadh ar an Oideachas

Foinsí eolais maidir le filleadh ar oideachas
Tá raon roghanna agus faisnéise ar fáil do dhaoine atá ag smaoineamh filleadh ar oideachas.

Oideachas do dhaoine fásta
Soláthraíonn an doiciméad seo forbhreathnú ar na cineálacha éagsúla oideachais aosaigh atá ar fáil do dhaoine fásta lasmuigh den chóras scolaíochta.

Tionscnamh um Fhilleadh ar Oideachas
Soláthraítear deiseanna do gach foghlaimeoir fásta agus gach luathfhágóir scoile ar mian leo a scileanna a uasghrádú.

Litearthacht d'aosaigh
Déanann an cháipéis seo cur síos ar Scéim Litearthachta do Dhaoine Fásta an Choiste Ghairmoideachais, scéim a reachtáileann.

Ranganna oíche
Tá cur síos sa gcáipéis seo ar an réimse eagraíochtaí a chuireann ranganna oíche ar fáil, agus eolas maidir le costaisí iarratais agus na téarmaí ina mbíonn na cúrsaí ar siúl.

Oideachas pobail
Is é atá in oideachas pobail ná oideachas aosach agus foghlaim fadsaoil atá lonnaithe sa phobal, taobh amuigh d'earnáil an oideachais fhoirmiúla de ghnáth.

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais
Is éard atá sa scéim seo réimse cúrsaí oideachais agus oiliúna atá feiliúnach do dhaoine fásta dífhostaithe agus do dhaoine eile a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar leith.

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas
Tá an Scéim Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas dírithe orthu atá dífhostaithe, ag fáil Íocaíocht Teaghlaigh Aontuismitheora nó tá míchumas orthu chun cúrsaí dara nó tríú leibhéil ceadaithe a dhéanamh.
This document is in: Leas Sóisialach > Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh > Filleadh ar Oideachas