Tionscnaimh bhratach do scoileanna

Eolas

Bronnann roinnt tionscnaimh oideachais bratacha ar scoileanna a ghlacann páirt rathúil ina gcuid clár. Uaireanta, aithnítear na cláir ar leith trí thagairt a dhéanamh don dath atá ar an mbratach a bhronnann siad. Tugtar an Bhratach Ghlas ar dhámhachtain na Scoileanna Glasa, tugtar an Bhratach Ghorm ar an mBratach Scoile Gníomhaí agus is í an Bhratach Bhuí a thugtar do scoileanna a ghlacann páirt sa Chlár um Ilchineálacht i Scoileanna. Tá na dámhachtainí sin ar oscailt do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna araon.

An Bhratach Ghlas

Is ionann Scoileanna Glasa agus an chraobh Éireannach de chlár agus de scéim dámhachtana idirnáisiúnta um oideachas comhshaoil, rud ar a dtugtar Éiceascoileanna. Is é is aidhm d’Éiceascoileanna ná feasacht daltaí ar shaincheisteanna comhshaoil agus forbartha inbhuanaithe a ardú trí staidéar sa seomra ranga. Tá Scoileanna Glasa á reáchtáil ag An Taisce, i gcomhar le húdaráis áitiúla. Fágann an scéim gur féidir saincheisteanna comhshaoil a thógáil ón gcuraclam agus iad a chur i bhfeidhm i reáchtáil laethúil na scoile, mar shampla, bruscar, dramhaíl agus billí breosla a laghdú. Cabhraíonn an próiseas sin le daltaí an tábhacht a bhaineann le saincheisteanna comhshaoil a aithint agus na saincheisteanna sin a ghlacadh dáiríre ina saol pearsanta agus baile.

Tugtar dámhachtain na Scoileanna Glasa do scoileanna a n-éiríonn leo an clár a chur i gcrích. Tugtar dámhachtain na Scoileanna Glasa i bhfoirm Brataí Glaise, rud is féidir a chur ar foluain taobh amuigh den scoil nó a chur ar taispeáint san fhorhalla. Chomh maith leis sin, faigheann buaiteoirí na dámhachtana teastas, lógó is féidir a chur ar taispeáint ar pháipéar nótaí ceannteidil agus ábhar eile poiblíochta.

An Bhratach Scoile Gníomhaí

Bronnann an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) an Bhratach Scoile Gníomhaí (BSG) ar scoileanna a fhéachann le pobal scoile atá oilte agus gníomhach go fisiciúil a bhaint amach. Tá an tionscnamh ar oscailt do bhunscoileanna, d’iar-bhunscoileanna, do scoileanna speisialta agus d’ionaid Ógtheagmhála.

Bronntar an Bhratach Scoile Gníomhaí ar scoileanna a dhéanann na nithe seo a leanas:

  • Cloí le treoirlínte ó ROS maidir le corpoideachas a sholáthar san amchlár do gach dalta
  • Curaclaim corpoideachais atá leathan agus cothrom a theagasc
  • Eolas a chur ar phobal na scoile uile faoi phróiseas na Brataí Scoile Gníomhaí agus cuireadh a thabhairt dó páirt a ghlacadh ann
  • Féinmheasúnú a dhéanamh ar an soláthar reatha ó thaobh corpoideachais, gníomhaíocht fhisiciúil agus naisc phobail de
  • Feabhsuithe a phleanáil agus a chur i bhfeidhm i ngach ceann de na réimsí thuasluaite
  • Seachtain Scoile Gníomhaí a eagrú mar chuid den fhéilire bhliantúil scoile

Próiseas scoile uile is ea an Bhratach Scoile Gníomhaí. Cabhraíonn sí freisin le naisc oibre níos dlúithe a chruthú le tuismitheoirí, leis an bpobal áitiúil agus le gníomhaireachtaí seachtracha chun cabhrú le gníomhaíocht fhisiciúil agus le spórt a chur chun cinn. Is rud neamhiomaíoch é agus ba chóir do scoileanna gabháil ar a luas féin agus feabhsuithe a mbeidh tionchar acu ar a bpobal scoile á bpleanáil agus á gcur i bhfeidhm acu. Tá gach ceann de na céimeanna de phróiseas na Brataí Scoile Gníomhaí leagtha amach níos mine i Leabhráin Treoirlínte na Brataí Scoile Gníomhaí.

Bronntar Bratach Scoile Gníomhaí (Bratach Ghorm) ar scoileanna a n-éiríonn leo próiseas na Brataí Scoile Gníomhaí a chur i gcrích.

An Bhratach Bhuí

Tá an Bhratach Bhuí mar chuid den Chlár um Ilchineálacht i Scoileanna. Soláthraíonn an clár sin sraith céimeanna lena ndéantar saincheisteanna a bhaineann le hidirchultúrachas, le comhionannas agus le hilchineálacht a chur isteach i gclár na scoile eile agus lena gcuirtear ar chumas scoileanna na saincheisteanna sin a chur i bhfeidhm i reáchtáil na scoile. Chomh maith leis sin, oibríonn an clár le daltaí, leis an bhfoireann, leis an lucht bainistíochta, le tuismitheoirí agus le grúpaí sa mhórphobal chun gur féidir saincheisteanna a bhaineann le hilchineálacht agus le comhionannas a thuiscint agus a phlé lasmuigh den timpeallacht scoile. Is féidir oiliúint a chur ar an bhfoireann agus coiste ilchineálachta a bhunú mar chuid den chlár.

Má éiríonn le scoil páirt a ghlacadh sa chlár, bronntar Bratach Bhuí ar an scoil chun aitheantas a thabhairt dá cuid oibre maidir le hilchineálacht agus le cuimsiú a chur chun cinn. Déantar an dámhachtain a phoibliú ar bhonn áitiúil, agus is féidir leis an scoil an Bhratach Bhuí a chur ar foluain agus lógó na Brataí Buí a úsáid ina comhfhreagras oifigiúil.

Rialacha

Ní mór dámhachtain Scoileanna Glasa a athnuachan gach 2 bhliain.

Ní mór Bratach Scoile Gníomhaí a athnuachan gach 3 bliana.

Ní mór Bratach Bhuí a athnuachan gach 2 bhliain.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Is féidir le scoileanna clárú do chlár na Scoileanna Glasa ar láithreán Gréasáin na Scoileanna Glasa.

Is féidir le scoileanna clárú don Bhratach Scoile Gníomhaí ar láithreán Gréasáin na Brataí Scoile Gníomhaí.

Is féidir le scoileanna tuilleadh faisnéise a fháil faoi na critéir iarratais don Bhratach Bhuí ar láithreán Gréasáin na Brataí Buí.

Page edited: 1 August 2014