Ag roghnú bunscoile

Réamhrá

Is féidir le páistí atá ag tosú scoile freastail ar bhunscoileanna atá ag fáil deontaisí Stáit agus nach mbaineann amach táillí, nó is féidir leo freastal ar cheann d'uimhir bheag bunscoileanna príobháideacha nach bhfaigheann aon airgead Stáit ach a bhaineann amach táillí.

Bíonn na rialacha tinrimh scoile i bhfeidhm ó aois a 6. De ghnáth, bíonn beagnach gach páiste chúig bhliana d'aois ag freastal ar scoil. Ní féidir páiste a chlár i mbunscoil faoi aois a 4.

Tá roinnt áiseanna luathoideachais agus réamhscoilear fáil. Maoiníonn an Stát réamhscolaíochta saor in aisce, áfach, tríd an Sceím Cúraim agus Oideachais Luath-Óige (COLÓ). córas rialacháin ann d'áiseanna réamhscoile.

Cineálacha bunscoile

Bunaíodh córas na scoile náisiúnta i 1831. Bhí na scoileanna náisiúnta ceaptha a bheith ag freastal ar pháistí reiligiún measctha ar dtús nó ilchreidmheach mar a déarfaimis inniu. Ní mar sin a thárla agus in dáiríre tá formhór na scoileanna náisiúnta faoi bhainistíocht eaglaise amháin. Tá scoileanna ilchreidmheacha á riaradh ag Educate Together, áfach.

Nuair a bunaíodh na scoileanna náisiúnta ar dtús, ní raibh aon achtú ann ag rialú an chaoi a stiúrfaí iad. Tháinig rialacha agus imlitreacha ón Roinn in ionad sin. Taispeánann Rialacha do Scoileanna Náisiúnta gur scoileanna ilchreidmheach iad den chuid is mó.

Ní úsáideann an tAcht Oideachais 1998 an téarma 'scoil náisiúnta' ach 'bunscoil'. Ní dhéanann an t-ainm mórán difríochta ach go dtuigtear go bhfuil deontas Stáit ann do scoil náisiúnta agus gur féidir le bunscoil a bheith príobháideach nó deontas Stáit a bheith aici. Úsáidtear na cinnlitreacha seo leanas go minic le cur síos orthu

NS (SN) - Scoil Náisiúnta

GNS (SNC) – Scoil Náisiúnta Cailíní

BNS (SNB) – Scoil Náisiúnta Buachaillí

SN – Scoil Náisiúnta (roimh an ainm)

Úsáideann roinnt scoileanna an leagan Ghaeilge dá nainm ach ní chiallaíonn sé sin go múintear tré mheán na Gaeilge iontu. Is scoileanna náisiúnta iad Gaelscoileanna a mhúineann tré Ghaeilge, agus de ghnáth ach ní i gcónaí, bíonn Gaelscoil ina dteideal. Úsáideann scoileanna ilchreidmheachaan téarma sin uaireanta ina dteideal féin.

Bíonn roinnt bunscoileanna stiúrtha ag oird eaglasta – glaotar scoileanna clochair nó mainistreach orthu uaireanta. Oibríonn siad faoi na rialacha céanna le scoileanna náisiúnta eile, ach go bhfuil roinnt rialacha speisialta maidir le ainmiúchán na bpríomhoidí agus an rogha múinteoirí ar an mBord Bainistíochta.

Liosta de Bunscoileanna foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Tá roinnt scoileanna speisiálta ann – ag tógáil san áireamh aonaid cúram cónaitheach agus scoileanna do pháistí le míchumas, ógchiontóirí, páistí i mbaol, páistí le míchumas foghlamtha áirithe agus páistí le suaitheadh sochorraitheach

úinéireacht na mbunscoileanna casta go leor. Go ginearálta tá siad in úinéireacht phríobháideach agus iad maoinithe ag an Stát. Cé go ndéanann na húinéirí socrú ar mheoin na scoile, bíonn na rialacha stiúrtha leagtha síos ag an Stát den chuid is mó.

Cuireadh Fóram faoi Phátrúnacht agus Iolrachas san Earnáil Bhunscoile ar bun i 2011 chun a mheas conas na struchtúir phátrúnachta bunscoile a athchóiriú chun aird a thabhairt ar athruithe sa tsochaí. Foilsíodh a thuarascáil an 10 Aibreán 2012.

Bunscoileanna phríobháideacha

Ní fhaigheann bunscoileanna phríobháideacha aon chabhair Stáit agus níl siad faoi cheannas Stáit maidir leis an gcúrsa léinn, an lá scoile, scoilbhliain & rl. Tá roinnt bheag measúnú stáit ar scoileanna phríobháideacha mar gheall go bhfuil orthu déanamh cinnte de go bhfaigheann páistí méid áirithe oideachais.

Ní íocann an Stát múinteoirí i mbunscoileanna phríobháideacha agus níl aon choinníollacha maidir lena gcáilíochtaí.

Cuireann go leor bunscoileanna príobháideacha an cúrsa léinn bunúsach mar atá leagtha síos do scoileanna náisiúnta ar fáil ach ní gá dóibh seo a dhéanamh.

Ag roghnú scoile

ceart bunreachtúil ag tuismitheoirí an cineál scoile atá siad ag iarraidh dá bpáistí a roghnú agus tá ceart acu oideachas a chur ar na páistí sa mbaile má's mian leo.

Níl gá do scoileanna aon chineál scoláire a chlárú. Tá iachall ar scoileanna a bpolasaí cláraithe a fhoilsiú.

Tá scoileanna faoin Reachtú stadais Comhionannais agus na coinníollacha bunreachtúla maidir le reiligiún.

Beartas i leith iontrálacha

Ní mór do gach bunscoil plean scoile a fhoilsiú ina bhfuil cur síos ar éiteas, beartas i leith iontrálacha agus cuspóirí na scoile.

Bíonn beartas d’fhormhór na mbunscoileanna i leith iontrálacha sách soiléir - tugtar tús áite do leanaí óna gceantar féin, agus i gcás scoileanna sainchreideamhacha is é an paróiste áitiúil an ceantar sin. D’fhéadfadh fadhbanna a bheith ann maidir le hiontrálacha i gceantair atá ag fás nuair nach féidir leis an scoil déileáil le líon breise. Má bhíonn fadhb chóiríochta ann ní mór don scoil tosaíocht a thabhairt do leanaí ar bhonn a beartas i leith iontrálacha, a dtugtar beartas rollaithe air seo, uaireanta. Is é an bord bainistíochta a dhréachtann an beartas seo gus ba chóir go mbeadh sé ar fáil duit nuair a iarrann tú air.

Ní mór don bheartas i leith iontrálacha cloí le halt 7 den Acht um Stádas Comhionann 2000.

Má dhiúltaíonn scoil do leanbh a chur ar an rolla féadfaidh tú achomharc a dhéanamh maidir leis an gcinneadh chuig bord bainistíochta na scoile. Má theipeann air seo féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna. Tá tuilleadh eolais faoi seo le fáil sa Chiorclán 22/02 Nósanna Imeachta Achomhairc faoi Alt 29 den Acht Oideachais 1998 agus i gcáipéis na Roinne maidir le nósanna imeachta achomharc .

Reachtaíocht nua

Leis an Acht Oideachais (Ligean Isteach i Scoileanna) 2018, foráiltear do na nithe seo a leanas, i measc nithe eile:

  • I gcás go bhfuil an cumas ag an scoil glacadh le daltaí, ní mór di gach dalta a ligean isteach, agus ag cur i bhfeidhm
  • Cosc ar tháillí a bhaineann le ligean isteach i scoileanna nach ngearrann táillí
  • Cosc ar liostaí feithimh
  • I gcás nach féidir le leanbh (lena n-áirítear leanbh le riachtanais speisialta) áit scoile a fháil, féadfaidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta nó Tusla áit scoile a ainmniú don leanbh
  • Tabharfaidh gaelscoileanna tosaíocht do leanaí a bhfuil Gaeilge acu
  • Ról an reiligiúin in iontráil scoile a bhaint d’fhormhór na scoileanna. Cinnteoidh an tAcht, áfach, gur féidir le duine aonair de reiligiún mionlaigh áit a fháil i scoil atá ailínithe lena chreideamh reiligiúnach.

Táthar ag súil go mbeidh feidhm ag na forálacha san Acht, a bhaineann le ról an reiligiúin in iontrálacha scoile agus leis an gcumhacht chun rang speisialta a oscailt do na leanaí a théann ar scoil i mí Mheán Fómhair 2019 . Beidh an fhoráil a bhaineann leis an nGaeilge i bhfeidhm nuair a chuirfear tús iomlán leis an Acht.

Page edited: 22 October 2018