An scéim iompair bhunscoile

Réamhrá

Soláthraíonn an scéim iompar scoileanna iompar do leanaí a bhfuil cónaí orthuníos mó ná 3.2 km óna mbunscoil áitiúil. Tá an scéim maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Rialacha

Cé atá incháilithe?

Chun cáiliú d’iompar scoile, caithfidh an leanbh a bheith idir 4 agus 12 bliain d’aois a bhfuil cónaí air níos mó ná 3.2 km ón scoil náisiúnta oiriúnach is gaire.

Ta leanaí le riachtanais speisialta incháilithe freisin do shaoriompar chuig agus ó scoileanna agus ranganna speisialta.

Ma tá suíocháin spártha ar fáil, is féidir leanaí nach bhfuil cáilithe a iompar ar iompar scoile.

Soláthraíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna liosta ceisteanna coitianta maidir leis an Deontas Iompar Scoile.

Scoileanna

Cinneann an Roinn Oideachais agus Scileanna an scoil oiriúnach is gaire. Má tá leanbh ag freastal ar scoil a bhfuil níos mó ná múinteoir amháin inti, agus tá scoil aon-mhúinteoir níos gaire don bhaile, ní dhícháilíonn an fhíric seo an leanbh as an scéim iompar scoile a úsáid.

Tá leanaí a fhreastalaíonn ar scoileanna ilchreidmheacha nó Gaelscoileanna (scoileanna labhartha Gaeilge) incháilithe má chomhlíonann siad ceanglais fhaid dá scoil. Níl siad dícháilithe mar gheall go bhfuil scoil náisiúnta eile níos gaire dóibh. Tá socruithe speisialta ann freisin do leanaí Protastúnacha a fhreastalaíonn ar scoileanna Protastúnacha agus leanaí a bhfuil cónaí orthu i gciancheantair.

Pointí tógála

Ní seirbhís doras-go-doras atá sa scéim. Tá tuismitheoirí/caomhnóirí freagrach as a leanaí a thabhairt chuig an bpointe tógála is gaire chun teacht a bheith acu ar an tseirbhís. Go ginearálta, pleanáiltear bealaí sa chaoi nach bhfuil ar dhaltaí taisteal níos mó na 2.4km chuig a bpointe tógála is gaire.

Mura bhfuil seirbhís iompar scoile ar fáil, d’fhéadfaí go bhfaigheadh tú deontas chuig costais iompar príomhaideach do leanbh nach bhfuil in ann teacht ar scoil gan iompar mar gheall ar thinneas nó ar mhíchumas.

Ag cur ar bun agus ag coinneáil seirbhís iompar scoile

Caithfidh go mbeidh dóthain leanaí chun an tseirbhís a úsáid. Ciallaíonn sé sin go gcaithfidh go mbeidh meán laethúil (thar théarma scoile) de ar a laghad 10 leanbh incháilithe incháilithe i limistéir leithleach ag freastal ar a scoil oiriúnach is gaire.

Scoileanna dúnta nó cumaiscthe

Le héifeacht ón scoilbhliain 2011-2012 tháinig na rialacha nua a leanas i bhfeidhm:

  • Níl leanaí a bhfuil cónaí orthu i limistéir scoil dhúnta laistigh de 3.2km ó ‘scoil chonasctha’ incháilithe níos mó d’iompar chuig an scoil sin, ach féadfaidh siad cur isteach ar iompar lamháltais má tá suíocháin ar fáil
  • Fanfaidh daltaí reatha atá incháilithe d’iompar faoin RLSD* agus a bhfuil cónaí orthu 3.2km nó níos faide óna scoil chonasctha incháilithe don chuid eile dá mbunscolaíocht.

*I scoilbhliain 2010-2011, sa chás gur cónascadh dhá bhunscoil nó níos mó, ní raibh iompar ag na leanaí don scoil dhúnta, an scoil ba ghaire dóibh, ach amháin chuig an scoil chónasctha. Faoin Riail Scoile Dúnta, bhí roinnt leanaí ar a raibh cónaí níos lú ná 3.2km ó ‘scoil chónasctha’ den saghas sin i dteideal iompar scoile a fháil.

Le héifeacht ón scoilbhliain 2012-2013, scoirfear incháilitheacht bunaithe ar an RLSD do gach dalta ag dul isteach sna scoileanna naisiúnta. D’fhéadfaí go gciallódh sé seo anois áit a bhfuil scoil oscailte níos gaire ná an scoil chonasctha, go mbeadh incháilitheacht iompar scoile ag siblíní i dteaghlaigh ar leith chuig scoileanna difriúla ón scoilbhliain 2012-2013 ar aghaidh.

Foilsíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna eolas sonrach ar na conníollacha atá ag rialú an scéim iompar bunscoile (pdf).

Deontais d’áiteanna iargúlta

Íocann an Roinn deontais d’áiteanna iargúlta mar ranníocaíocht i dtreo socruithe iompair do dhaltaí incháilithe nach bhfuil seirbhís iompair ar fáil dóibh. Is féidir na deontais seo a íoc, freisin, do dhaltaí incháilithe a chónaíonn 3.2 ciliméadar nó níos mó ón bpointe bailithe is gaire d’iompar scoile.

Rátaí

Leanaí ata incháilithe d’iompar scoile

Tá muirir €100 sa bhliain do gach leanbh incháilithe, le huasmhéid €220 do gach teaghlach a úsáideann an scéim iompar bunscoile amháin. Do theaghlaigh a bhful leanaí incháilithe acu a bhaineann úsáid as an scéim iompar iarbhunscoile, gearrfar uasmhéid de €650 in aghaidh an teaghlaigh in aghaidh na bliana.

Ní bheidh ar leanaí incháilithe a bhfuil cárta leighis acu an muirir a íoc.

Leanaí nach bhfuil incháilithe d’iompar scoile

Má tá suíocháin spártha ar fáil, beidh leanbh nach bhfuil incháilithe in ann iompar scoile a úsáid ag muirir €100 in aghaidh na bliana. Is é an t-uasmhéid bliantúil do theaghlach ná €220.

Caithfidh leanaí a bhfuil cárta leighis acu, ach nach bhfuil incháilithe d’iompar scoile, an muirir seo a íoc fós.

Íocaíocht an mhuirir

De ghnáth, tá an muirear dlite a bheith íoctha ina iomláine roimh dheireadh Iúil nó i 2 thráthchuid roimh dheireadh Iúil agus go luath i mí an Nollaig.

Conas iarratas a dhéanamh

Tá an scéim á hoibriú ag Bus Éireann ar son na Roinne. Má tá do leanbh ag rollú i scoil náisiúnta den chéad uair, is féidir leat cur isteach ar iompar scoile ar líne nó an fhoirm a íoslódáil ó láithreán gréasáin Bhus Éireann.

Do scoilbhliain 2018-2019, ba cheart duit iarratas a dhéanamh faoi Dé hAoine an 27 Aibreán 2018.

Seolfaidh Bus Éireann an sonrasc don táille go díreach chuig na tuismitheoirí/caomhnóirí. Go ginearálta, tá an muirear dlite lena íoc ina iomláine faoi dheireadh mhí Iúil nó in 2 thráthchuid: faoi dheireadh mhí Iúil agus ag tús mhí na Nollag.

I gcás leanaí atá i dteideal iompar scoile a fháil agus a bhfuil leas á bhaint acu as cheana, rachaidh Bus Éireann i dteagmháil lena dtuismitheoirí/gcaomhnóirí maidir le hiompar don chéad scoilbhliain eile.

D’fhiosrúcháin faoi thráthchláir, pointí tógála, bealaí agus iarratais ar dheontais iompair, ba cheart duit dul i dteagmháil le d’ oifig iompar scoile Bus Éireann.

Iarratais ar an deontas d’áiteanna iargúlta

Ba chóir duit iarratas a dhéanamh i scríbhinn go díreach le Rannóg Iompair Scoile na Roinne Oideachais agus Scileanna ag an seoladh thíos.

Achomhairc

Más mian leat cinneadh a achomharc ar d’iarratas ar iompar scoile, ba cheart duit an fhoirm achomhairc (pdf) a íoslódáil agus an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh chuig an mBord Achomhairc Iompair f/c an Roinn Oideachais agus Scileanna ag an seoladh thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Oideachais agus Scileanna

An Rannóg Iompair Scoile
Bóthar Phort Laoise
Tulach Mór
Uíbh Fháilí
Éire

Teil:(057) 932 5466/7
Facs:(057) 932 5477
Láithreán Gréasáin: http://www.education.ie

Page edited: 4 April 2018