Eagraíochtaí agus acmhainní do bhunscoileanna

Eolas

Cuireadh le chéile cur síos ar na láithreáin ghréasáin agus na heagraíochtaí seo a leanas d'fhonn cabhrú le tuismitheoirí agus le daltaí. B'fhéidir gur mór an cúnamh duit iad má tá do pháiste ag tosú ar an mbunoideachas den chéad uair. B'fhéidir go gcuideoidh na hacmhainní seo leat freisin más amhlaidh a bheidh tú ag aistriú go hÉirinn go gairid agus tú ag iarraidh faisnéise faoin gcóras oideachais anseo.

Tuismitheoirí agus daltaí

Scoilnet

Scoilnet a thugtar ar an tairseach oideachais oifigiúil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Is éard is aidhm di tacú le pobal an oideachais trí bhíthin na faisnéise agus na comhairle a chuirtear ar fáil do dhaltaí, do mhúinteoirí agus do thuismitheoirí. Soláthraíonn Scoilnet acmhainní do raon leathan ábhar a measúnaíodh de réir an ábhair bhunata lena bheith cinnte go bhfuil siad oiriúnach do na curaclaim in Éirinn. I measc na n-acmhainní seo tá pleananna ceachta, bileoga oibre idirghníomhacha inphriontáilte, nótaí agus ábhar ilmheáin. Féadfaidh múinteoirí agus tuismitheoirí faisnéis a fháil freisin faoi scéala agus imeachtaí reatha a bhaineann leis an oideachas agus leis an tuistiú.

Educate Together ('Foghlaimímis le Chéile')

Is í Educate Together eagraíocht ionadaíochta na mbunscoileanna agus na gcomhlachas ilchreidmheach 'Educate Together' ar fud na hÉireann. Is iad ball-chomhlachais Educate Together a riarann na scoileanna seo, a bhfuil lánaitheantas acu ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus a oibríonn de réir na rialacha agus na struchtúr maoinithe céanna agus a oibríonn bunscoileanna eile. Mar sin féin, tá éiteas faoi leith acu. Cinntíonn scoileanna Educate Together go mbeidh an cead rochtana céanna ag páistí orthu, beag beann ar a gcúlra sóisialta, cultúrtha nó creidimh. Bíonn leibhéal ard rannpháirtíochta freisin ag na tuismitheoirí in oibriú na scoile. Tá liosta iomlán de scoileanna Educate Together ar láithreán gréasáin Educate Together agus gach faisnéis faoi mar is féidir grúpa tosaigh a bhunú agus a bheith páirteach i mbunú scoile nua.

Gaelscoileanna

Is é Gaelscoileanna an príomhchomhlacht comhordaithe do na scoileanna lán-Ghaeilge, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna ar aon. Is éard is aidhm dó úsáid na teanga Gaeilge a chur ar aghaidh mar theanga teagaisc i scoileanna ar fud na tíre. Tugtar tacaíocht do thuismitheoirí ar mian leo go múinfí a bpáistí trí Ghaeilge agus do choistí áitiúla atá ag iarraidh scoileanna lán-Ghaeilge a bhunú ina gceantar féin.

Comhairlí Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunbhrainse)

Is éard atá i gComhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunbhrainse) (CNT) eagraíocht náisiúnta ionadaíochta do thuismitheoirí daltaí bunscoile. Bíonn sí ag iarraidh na tuismitheoirí a chur ag glacadh páirte go gníomhach i ngach gné d'oideachas a bpáistí, guth a thabhairt do na tuismitheoirí i bhforbairt ghrúpaí na dtuismitheoirí i ngach scoil, agus monatóireacht a dhéanamh ar fhorbairt an oideachais agus ar dheiseanna oideachais.

Múinteoirí

Cumann Múinteoirí Éireann

Is é Cumann Múinteoirí Éireann an ceardchumann múinteoirí is mó in Éirinn. Seasann sé do na múinteoirí ar an mbunleibhéal in Éirinn agus do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile i dTuaisceart Éireann. Tugann láithreán gréasáin CMÉ faisnéis faoi roinnt ceisteanna a bhaineann leis an oideachas. Ina measc seo, tá cáilíochtaí na múinteoirí agus coinníollacha oibre, ceisteanna a bhaineann le riarachán na scoile, mar shampla árachas agus maoiniú, faisnéis faoin gcaidreamh idir tuismitheoirí agus múinteoirí, reachtaíocht oideachais agus fostaíochta agus rannóg faoi acmhainní sa seomra ranga.

Líonra Phríomhoidí Bunscoile Éireann

Comhlachas gairmiúil do cheannairí scoile é Líonra Phríomhoidí Bunscoile Éireann (LPBÉ) a thugann tacaíocht thiomnaithe agus a sheasann ar son na bpríomhoidí agus na leas-phríomhoidí. Is aidhm dó tacú le forbairt ghairmiúil agus forbairt phearsanta leanúnach na bpríomhoidí bunscoile. Tugann LPBÉ an chaoi dá bhaill teacht ar pholasaithe eagraíochtúla, ar phleananna curaclaim, ar acmhainní bainistíochta, ar cheisteanna reachtaíochta agus ar threoir ghairmiúil. Ina theannta sin oibríonn sé seirbhís chomhairliúcháin faoi rún agus freagraíonn sé ceisteanna gairme na mball.

Bun- agus luath-oideachas Froebel

Coláiste oiliúna múinteoirí atá i an Roinn Froebel don Bhun - agus Luath – Oideachas in Ollscoil Mhá Nuad a dhíríonn ar an oideachas de réir an mhodha Froebel. Modh forásach leanbh-lárnach é seo a chothaíonn múineadh agus foghlaim ardcháilíochta, an chruthaíocht, an lánpháirtiú agus bainistíocht fhónta phraiticiúil an tseomra ranga. Cuireann an coláiste cúrsaí céime agus iarchéime ar fáil do mhúinteoirí.

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Forbraíonn agus cothaíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta an mhúinteoireacht mar ghairm ag leibhéal na bunscoile agus na hiarbhunscoile. Cuireann sí fóram ar fáil don lucht gairme inar féidir leo a dtuairimí a chur i láthair faoi gach gné de ghairmréim na múinteoireachta ó staid na hearcaíochta go dtí an fhorbairt ghairmiúil le linn na réime. Coinníonn an Chomhairle clár de na múinteoirí uile a mhúineann i scoileanna aitheanta in Éirinn. Ina cáil mar chomhlacht rialaithe do mhúinteoirí in Éirinn, cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta cód iompraíochta gairmiúla ar fáil do na múinteoirí, a chuimsíonn caighdeáin mhúinteoireachta, eolais, scileanna agus inniúlachta.

Leas speisialta

Barnardos

Cumann carthanachta é Barnardos a chuireann raon seirbhísí ar fáil do thuismitheoirí agus do pháistí. Tá leabharlann sa Lárionad Faisnéise a thugann comhairle agus faisnéis ar cheisteanna a bhaineann le páistí. Áiríonn sé seo bileoga agus leabhráin faisnéise faoi raon ábhar mar fhorás an linbh. Le cois na seirbhíse faisnéise, cuireann an tIonad Náisiúnta Acmhainní do Pháistí oiliúint ar fáil do dhuine ar bith, tuismitheoirí nó cúramóirí, a bhíonn ag obair le páistí. Bíonn Seirbhís Leabharlainne agus Faisnéise an INAP ag plé le fiosrúcháin ó thuismitheoirí, ó lucht gairme, ó dhaltaí agus ó dhuine ar bith ar suim leis gné ar bith de chúram leanaí.

Home Education Network (Líonra Oideachais sa Bhaile)

Más é do rogha é do pháiste a oiliúint sa bhaile, gach seans gur maith an fhoinse eolais duit an Líonra Oideachais sa Bhaile. Brúghrúpa tacaíochta é d'oideoirí baile. Is é is aidhm dó cabhrú le tuismitheoirí leas a bhaint as na hacmhainní atá le fáil d'fhonn teicnící a fhorbairt a bheadh oiriúnach do riachtanais gach páiste. Tugann sé caoi freisin smaointe agus ciall cheannaithe a chur á malartú idir na hoideoirí baile trína gcuid cruinnithe agus nuachtlitreacha.

Cumann Uathachais na hÉireann (Irish Society for Autism)

Tugann Cumann Uathachais na hÉireann (CUÉ) comhairle agus tacaíocht dóibh siúd atá ag plé leis an uathachas. Tá ionad 'buail isteach' aige ina oifig i mBaile Átha Cliath mar ar féidir le tuismitheoirí, lucht gairme agus mic léinn teacht le chéile agus fadhbanna na ndaoine a bhfuil uathachas orthu a phlé. Tugann sé caoi dá bhaill leas a bhaint as fearas closamhairc, leabhair, foilseacháin agus físeáin.

Teangacha

Foras na Gaeilge

Is é Foras na Gaeilge an comhlacht atá freagrach as an teanga Ghaeilge a chur chun cinn. Tugann an láithreán gréasáin aige faisnéis faoi roinnt ábhar, lena n-áirítear fréamhacha na teanga Gaeilge agus faisnéis chúlra faoi na Gaeltachtaí. Tá liosta cuimsitheach de na cúrsaí Gaeilge atá le fáil ag páistí agus daoine fásta ar an láithreán, agus faisnéis faoin gcaoi a múintear Gaeilge ar scoil. Cuireann Foras na Gaeilge acmhainní teagaisc ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge ar mhaith leo a gcuid scileanna a nuashonrú agus comhairle do thuismitheoirí ar mhaith leo cabhrú lena bpáistí feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge. Tugann an láithreán sonraí faoi láithreacha ina labhraítear Gaeilge go sóisialta agus liosta de na heagraíochtaí agus na grúpaí Gaeilge.

Page edited: 18 May 2016