Ag dul i ngleic le míbhuntáiste i mbunscoileanna

Eolas

Tá roinnt scéimeanna ag an Roinn Oideachais agus Scileanna a bhfuil sé mar aidhm acu dhul i ngleic le míbhuntáiste oideachais i mbun scoileanna. Tagann cuid acu seo laistigh de chreatlach thionscnamh na Roinne, sé sin 'Comhionannas Deiseanna sna Scoileanna a Sheachadadh (DEIS)'. Tugann an tionscnamh seo le chéile réimse de chláracha náisiúnta chun dhul i ngleic le míbhuntáiste oideachais tríd an gcóras scolaíochta go léir.

Clár Críochnú Scoile

Díríonn an Clár Críochnaithe Scoile (SCP), a tugadh isteach in 2002, ar dhaoine óga idir 4 agus 18 mbliana d’aois. Snáithe thacaíochta atá sa chlár laistigh den An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach faoin Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Cruthaíonn sé cuid de straitéis cuimsithe shóisialta na Roinne Oideachais agus Scileanna, Comhionannas Deiseanna i Scoileanna a Sheachadadh (DEIS) chun cabhrú le leanaí atá i mbaol nó atá faoi mhíbhuntáiste oideachais.

Tá sé de chuspóir ag an gClár Críochnaithe Scoile daoine óga a choimeád sa chóras foirmiúil oideachais go dtí go gcríochnaíonn siad an córas sinsearach nó a chomhionann agus chun feabhas ginearálta a chur ar cháilíocht na rannpháirtíochta agus na gnóthachtála oideachais. Déanann coiste bainistíochta áitiúil gach tionscadal a bhainistiú agus cuireann siad clár saincheaptha idirghabhála le linn am scoile, i ndiaidh am scoile agus le linn am saoire ar fáil do leanaí agus d’ógánaigh sprioctha atá i mbaol an scoil a fhágáil go luath. Cuireann an clár solúbthacht ar fáil do scoileanna chun straitéisí níos éifeachtaí a fhorbairt, ar nós tacaíochta agus for-rochtana lasmuigh den scoil, tacaíocht teaghlaigh, meantóireacht, forbairt foirne agus baint na dtuismitheoirí.

Clár na mBéilí Scoile

Is clár éagsúil é Clár na mBéilí Scoile maoinithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí agus údaráis áitiúil. Tá sé mar aidhm aige seo cur le aiste bia pháistí scoile ó chúlra míbhuntáiste chun cabhrú leo bheith chomh maith agus is féidir leo laistigh den gcóras oideachais agus an baol go bhfágfaidís an scoil luath a mhaolú. Tá dhá scéim ann.
An Scéim Uirbeach a thacaíonn le béilí scoile do bhunscoileanna i gceantracha uirbeacha. Bainne, ceapairí nó borróga atá sa chlár seo. Ní thógann sé áit béilí te an bhaile.

Tugann An Scéim Tionscnaimh Áitiúla maoiniú díreach do na scoileanna náisiúnta agus dara leibhéil, grúpaí áitiúla agus eagraíochtaí deonacha, a oibríonn a gcuid béilí scoile féin (d'fhéadfadh na béilí a bheith fuar nó te). I 2004 méadaíodh an scéim chuig scoileanna naíonáin chun aire a thabhairt do pháistí réamhscolaíochta. Caithfear na béilí seo a thabhairt do cheantair faoi mhíbhuntáiste nó do ghasúir le riachtanais speisialta. Tá maoiniú ar fáil ar rátaí béile do gach páiste.

Scéim Bainne Scoile

Tugann an Scéim Bainne Scoile ceathrú lítear de bhainne do gach gasúr ar scoil gach lá. Tá réamh-scoileanna, bunscoileanna agus scoileanna dara leibhéil i dteideal na scéime atá maoinithe ag an AE agus ag an Rialtas. Níl creiseanna ná áiteanna eile cúram leanaí atá ag oibriú ar bhun tráchtála i dteideal de réir rialacha na scéime.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun tuilleadh eolais a fháil ar DEIS déan teagmháil leis an Aonad Cuimsiú Sóisialta sa Roinn Oideachais agus Scileanna.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Scéim Béilí Scoile déan teagmháil leis an údarás áitiúil nó an Roinn Coimirce Sóisialaí.

Íoslódáil an fhoirm iarratais don Scéim Béilí Scoile (pdf). Is féidir leat Treoir Dheá-Chleachtais do Thionscnaimh na mBéilí Scoile a íoslódáil.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Ionchuimsitheacht Shóisialta

An Roinn Oideachais agus Scileanna
Cor na Madadh
Baile Átha Luain
Co na hIarmhí
Éire

Teil:(090) 648 4111
Láithreán Gréasáin: http://www.education.ie


Page edited: 7 January 2014