An curaclam sna bunscoileanna

Eolas

De réir an Achta Oideachais 1998, is féidir leis an Aire Oideachais agus Scileanna an curaclam a leagadh síos do scoileanna aitheanta. Is comhlacht reachtúil í an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Tá sé mar dhualgas aici comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus Scileanna maidir le cúrsaí luathoideachais, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna, agus na modhanna measúnachta a úsáidtear i scoileanna agus scrúdaithe, ar ábhair gur cuid den churaclam iad. Cuirtear san áireamh na hábhair a bheidh ar fáil, siollabas do gach ábhair agus an treoir agus an chomhairle a chuirfear ar fáil.

De réir An Achta um Oideachais, 1998, caithfidh an tAire:

  • A chinntiú go mbeidh cabhair ar fáil do scoileanna chun ábhair eile a chur ar fáil a bheadh oiriúnach de réir an Bhoird Bainistíochta
  • Spiorad na scoile a chur san áireamh
  • Treoracha a thabhairt do scoileanna chun a chinntiú go bhfuil na hábhair agus na siollabais oiriúnacha ann agus go mbaineann siad le riachtanais oideachasúla agus gairmiúla na scoileanna sin
  • A chinntiú go gcaitear dóthain ama le hábhair an curaclaim ach fós go mbeidh teagasc réasúnta ar fáil sna hábhair a bhaineann le spiorad na scoile
  • A bheith cinnte de nach gcuirfí brú ar mac léinn ar bith freastal ar ranganna in aon ábhar ar leith nach gcreideann na tuismitheoirí iontu.

Ábhar an churaclaim

Tugadh isteach curaclam athbhreithnithe sna scoileanna náisiúnta faoi 1999. Tá sé chuid sa churaclam bunscoile atá roinnte arís i 11 ábhar. Seo iad a leanas

Tá treoirlínte ann a léiríonn an méid ama a leagtar amach do gach chuid den churaclam.

Aidhmeanna an churaclaim

Is iad aidhmeanna an churaclaim ná a chinntiú go mbeadh deiseanna foghlama ag gach páiste a aithníonn agus a cheiliúrann uathúlacht ar leith an pháiste aonair agus a gcumas iomlán a fhorbairt. Cuirtear an bhćim ar an bpáiste mar fhoghlaimeoir, agus is cuid an-tábhachtach den churaclam é na modhanna múinte éagsúla a úsáidtear.

Cuirtear béim sa churaclam ar cé chomh tábhachtach is atá sé aire a dhíriú ar mhic léinn le riachtanais oideachasúla speisialta agus go mbeadh litearthacht feidhmiúil agus uimhearthacht feidhmiúil ag na daoine sin. Dírítear aire freisin ar na riachtanais a bhíonn ag páistí tréitheacha.

Measúnú

Tá dualgas ar scoileanna faoi Alt 22 den Acht Oideachais chun 'meastóireacht rialta ar mhic léinn agus tuairisc faoi thorthaí na meastóireachta a thabhairt go tréimhsiúil do na mic léinn agus dá dtuismitheoirí'. Go ginearálta, déantar foghlaim agus gnóthachtáil leanaí a mheasúnú go rialta i mbunscoileanna, ag baint leasa as tástálacha éagsúla agus modhanna eile. Sonraíonn imlitir na Roinne Oideachais agus Scileanna 0138/2006 Supporting Assessment in Primary School conas measúnú a chomhlíonadh. Caithfidh gach bunscoil tástálacha caighdeánaithe a riaradh sa Bhéarla agus matamaitic ar a gcuid daltaí faoi dhó le linn na mblianta bunscoile mar a leanas:

  • Ag deireadh rang a haon nó ag tús rang a dó agus
  • Ag deireadh rang a ceathair nó ag tús rang a cúig.

Measúnú sa Churaclam Bunscoile: Treoirlínte do Scoileanna (pdf) foilsithe ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta. Tá bileoga mínithe do thuismitheoirí faoi thástálacha caighdeánaithe foilsithe acu chomh maith.

Struchtúr an churaclaim

Tá leabhrán eolais ullmhaithe do thuismitheoirí ag an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) a léiríonn an t-ábhar ginearálta agus an bhéim sa churaclam, chomh maith le comhairle ar conas is féidir le tuismitheoirí tacaíocht a thabhairt don mhúinteoireacht agus don bhfoghlaim sa bhaile agus ar scoil.

Tacaíocht do Chlár An Churaclaim Bunscoile

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Bunaíodh An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta mar chomhlacht reachtúil i 2001, chun comhairle a thabhairt don Aire Oideachais agus Scileanna maidir le cúrsaí luathoideachais, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna, agus na modhanna measúnachta a úsáidtear i scoileanna agus scrúdaithe, ar ábhair gur cuid den churaclam iad. Cuirtear san áireamh na hábhair a bheidh ar fáil, siollabas do gach ábhair agus an treoir agus an chomhairle a chuirfear ar fail.

An tseirbhís um fhorbairt ghairmiúil

Déanann an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do bhunscoileanna comhchuimsiú agus forbairt ar an obair a bhí ar bun cheana ag an tSeirbhís Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (STCB) agus ag an Tacaíocht Pleanála um Fhorbairt Scoileanna (TPFS). Is é móraidhm na seirbhíse ná tacú le scoileanna a fhorbairt mar phobail ghairmiúla ina mbíonn forbairt ghairmiúil na múinteoirí ceangailte go dlúth le forbairt scoile agus le feabhsú ar dhul chun cinn daltaí.

Pleanáil Forbartha Scoile

Is riachtanas reachtúil é pleanáil do scoileanna de réir ailt 21 den Acht Oideachais 1998. Caithfear plean scoile a bheith i ngach scoil agus tá sé de dhualgas ar na boird bhainistíochta féachaint chuige go ndéantar an plean a ullmhú, a athbhreithnú agus a nuashonrú go rialta. Sa phlean scoile, bíonn cur síos ar chúrsaí churaclaim agus ar gach a bhaineann le hacmhainní na scoile, ag cur san áireamh an fhoireann, spás, áiseanna, fearas, am agus airgeadas. Cuirtear san áireamh freisin polasaithe na scoile, polasaithe riaracháin agus polasaithe eagraíochta, agus más iondúil é, straitéisí na scoile chun treoirlínte agus rialacha a chur i gcrích. Bhunaigh An Roinn Oideachais an tAonad Tacaíochta um Phleanáil Fhorbartha Scoile chun cabhair a thabhairt do scoileanna le pleanáil agus le pleananna scoile. Dúnadh an tAonad i Lúnasa 2008. Tá tuilleadh eolais faoi phleanáil forbartha scoile ar fáil ón gClár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas' thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

24 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2
Éire

Teil:(01) 661 7177
Facs:(01) 611 7180
Láithreán Gréasáin: http://www.ncca.ie/
R-phost: info@ncca.ie


an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Bhunscoileanna

14 Bealach Joyce
Páirc Ghnó na Páirce Thiar
Bóthar Nangor
Baile Átha Cliath 12
Éire

Teil:(01) 435 8587
Facs:(01) 435 8596
Láithreán Gréasáin: http://www.ppds.ie/
R-phost: eolas@ppds.ie

Page edited: 28 April 2016