An Bhliain Idirmheánach

Eolas

Is clár bliana idir an tsraith shóisearach agus an tsraith shinsearach í an Bhliain Idirmheánach, atá bunaithe sa scoil. Dearadh í mar dhroichead idir an dá tsraith chun an t-athrú ó fhoghlaim spleách na sraithe Sóisearaí go dtí foghlaim neamhspleách, féin-stiúrtha na sraithe Sinsirigh.

Tá an rogha ag gach scoil an bhliain idirmheánach a chur ar fáil ina scoil féin, agus cuireann formhór na scoileanna ar fáil í. Leanann clár na hIdirbhliana an tSraith Shóisearach agus caitear leis, go ginearálta, mar an chéad bhliain de chlár Sraithe Sinsearaí trí bliana. Féachtar uirthi de ghnáth mar an chéad bhliain de thréimhse trí bliana sinsearacha na scoile. Ní an chéad bhliain den Árd-Teistiméireacht í. Is tréimhse dhá bhliain an Árd-Teistiméireacht.

Tá mír ag an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (PDST) ar a láithreán gréasáin atá dírithe ar fhaisnéis mhionsonraithe a sholáthar ar an Idirbhliain.

Aidhm na Bliana Idirmheánaigh

Tugann an Bhliain Idirmheánach deis do scoláirí:

 • Tabhairt faoi fhoghlaim neamhspleách, féin-stiúrtha
 • Scileanna ginearálta, scileanna teicniúla agus scileanna acadúla a fhorbairt
 • Forbairt agus fás gan brú scrúdaithe

Cuireann an Roinn Oideachais agus Scileanna treoirlínte do scoileanna ar fáíl.

Réimse ábhar léinn na Bliana Idirmheánaí

I measc na limistéar staidéir, d’fhéadfaí an méid a leanas a chuimsiú:

 • Eolas Imshaoil
 • An Béarla
 • Matamaitic
 • An Ghaeilge
 • Corpoideachas
 • Síceolaíocht
 • TFC
 • Taithí oibre
 • Saincheisteanna meabhairshláinte

Is féidir leat teacht ar thuilleadh faisnéise faoi churaclam na hIdirbhliana ar láithreán gréasáin an PDST.

Tá deis ag múinteoirí clár a leagan amach atá dírithe ar riachtanais agus suim na scoláirí. Is féidir le tuismitheoirí, leis an bpobal áitiúl agus le fiontair áitiúl deis foghlamtha nua a chuir os comhair na scoláirí.

Tugtar deis do scoláirí rogha leathan ábhar a dhéanamh rud a chuireann ar a gcumas na hábhair a phiocadh don Ard Teist, ó bhunús eolais seachas iad a phiocadh gan fáth, nuair a bhíonn an bhliain idirmheánach críochnaithe.

Páirt na dtuismitheoirí sa Bhliain Idirmheánach

Ba chóir go mbeadh tuairim na dtuismitheoirí faighte sula leagtar síos clár don bhliain idirmheánach.Chun cabhrú leis an bpróiseas déanta cinntí, socraíonn formhór na scoileanna seisiúin do thuismitheoirí daltaí tríú bliana chun plé a dhéanamh ar chlár na hIdirbhliana, agus is féidir seimineár saindeartha ‘Réamheolas do Dhaltaí ar an Idirbhliain’ a reáchtáil do dhaltaí na Sraithe Sóisearaí iad féin. Cuireann tuismitheoirí áirithe a gcuid saineolais ar fáil don scoil le linn na bliana idirmheánaí mar aoichainteoirí, nó cuidíonn siad leis an gClár um Thaithí Oibre. Tugtar cuireadh do na tuismitheoirí ar fad cuidiú le hathbhreithniú a dhéanamh ar an gclár ag deireadh na bliana. Tá tuilleadh eolais le fáil ar shuíomh idirlín na Bliana Idirmheánaí.

Measúnú agus teistiú

Níl aon scrúdú stáit ag baint leis an mbliain idirmheánach – cinneadh a thóg an Roinn Oideachais agus Scileanna chun a bheith cinnte go ndíreodh an bhliain ar fhoghlaim seachas scrúduithe. Mar gheall ar éiteas foghlama gníomhach na bliana bíonn ar gach scoil measúnú scoile a dhéanamh, rud a léiríonn do na scoláirí cá bhfuil a laigeachtaí agus a nirt. Chomh maith leis sin, forbraíonn siad scileanna féinmheasúnaithe agus machnaimh. Is rud leanúnach é an measúnú seo agus bíonn obair thionscnaimh, cáipéisí agus taispeántais ar obair na scoláirí mar chuid den phroiséis measúnaithe, chomh maith le gníomhaíochtaí labhartha, éisteachta agus scríofa. Eisíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna Teastas oifigiúil do rannpháirtithe sa Bhliain Idirmheánach chomh maith leis an teastas a bhronnann an scoil í féin.

Page edited: 10 March 2015