Tosú ar iarbhunscoil

Eolas

Freastalaítear ar oideachas daltaí 12 go 18 aois san earnáil iarbhunoideachais. Is éigeantach freastal ar scoil iarbhunoideachais do mhic léinn atá faoi 16 bliana d’aois. Tosaíonn an chuid is mó de leanaí le hoideachas dara leibhéil (ar a dtugtariarbhunscoil) ag 12 nó 13 bliana d’aois. Tá cineálacha éagsúla iar-bhunscoileanna ann.

Chun scoil iarbhunoideachais a roghnú

I gceantair tuaithe agus i mbailte, bíonn scoil amháin ann go ginearálta a bhfreastalaíonn na mic léinn ar fad sa cheantar uirthi. Is féidir, áfach, go bhfuil rogha scoileanna ag cuid de thuismitheoirí agus mic léinn, go háirithe i gcathracha nó in áiteanna a bhfuil daonra mór iontu. Tá tosca éagsúla anseo ar féidir gur mian leat smaoineamh orthu agus tú ag rogha iar-bhunscoile:

  • Polasaí iontrála: Ní mór cuir síos a dhéanamh air seo i bplean na scoile, atá ar an scoil a fhoilsiú.
  • An Curaclam: réimse ábhar atá a dteagasc ag an scoil
  • Smachta scoile: Faoi Acht Oideachais (Leas) 2000 ceanglaítear ar an mbord bainistíochta cód iompair a dhréachtú do mhic léinn ar scoil.
  • Cláir atá a dtairiscint ag an scoil: Teastas Sóisearach agus Clár Scoile Teastas Sóisearach , Idirbhliain, An Ardteistiméireacht Coitianta, An Ardteistiméireacht Fheidhmeach, Gairmchlár na hArdteistiméireachta agus cláir eile chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt phearsanta agus sóisialta.
  • Chun mic léinn a shruthú: Ciallaíonn sruthú mac léinn iad a chur i ranganna éagsúla do gach ábhar ón lá a thosaíonn siad ar scoil dara leibhéil, bunaithe ar mheasúnacht na scoile ar a gcumas foghlamtha.
  • Measúnacht ar dhul chun cinn na mac léinn agus aiseolas do thuismitheoirí agus do mhic léinn: le dul chun cinn na mac léinn a scrúdú, aiseolas do thuismitheoirí, socruithe le haghaidh cruinnithe tuismitheoirí - múinteoirí
  • Saoráid: Soláthair áiseanna do mhic léinn, mar shampla, leabharlann, rochtain ar ríomhairí, teanglann agus áiseanna do lón, do chorp oideachais agus siamsaíochta.
  • Seirbhísí tacaíochta: comhairleoir gairme, tacaíocht feabhais do mhic léinn, cúram tréadach
  • Imeachtaí eachtra-churaclam le fáil
  • Tosca eile ina n-áirítear éiteas na scoile (caithfear sonraí bheith i bplean na scoile); páirteachas na mac léinn agus na dtuismitheoirí i saol na scoile – cé acu comhairle na mac léinn nó cumann tuismitheoirí atá ann.

Chun do leanbh a chlárú in iarbhunscoil

Is féidir leat do leanbh a chur chuig do rogha iarbhunscoile, ar choinneáil go bhfuil áit ar fáil dó. Nuair a bhíonn fadhb áite ann, ní mór don scoil tosaíocht a thabhairt ar bhonn a polasaí cláraithe. Tá sé seo dréachta ag an mbord bainistíochta agus caithfidh sé a bheith ar fáil ar iarratas. Cé go mbíonn an chuid is mó iarbhunscoileanna in ann gach leanbh a chuireann isteach a chlárú, ní bhíonn uathrathaíocht áite sa scoil áitiúil.

Chun do leanbh a chlárú, ní mór duit liosta iarbhunscoileanna i do cheantar a sheiceáil. Ina dhiaidh sin, ní mór duit dul i dteagmháil le do rogha scoile le feiceáil an bhfuil áit ar fáil inti. Is féidir le rogha do scoile do leanbh a chur a liosta feithimh nó is féidir go mbeidh ort dul i dteagmháil le scoileanna eile i do cheantar.

Ag tosú ar oideachas iarbhunscoile

Ní ghearrann tromlach mór na n-iarbhunscoileanna táillí. Ní mór do mhic léinn íoc as leabhair agus táillí scrúdaithe. Ina theannta sin, tá costais eile ann, ar nós éide scoile. Tá scéimeanna ann chun cabhair a thabhairt do theaghlaigh ar ioncam íseal chun costais scolaíochta a ghlanadh. Tá ciorclán faoi mheáchan málaí scoile ar fáil ar an suíomh gréasáin den Roinn Oideachais agus Scileanna.

Is é atá san oideachas dara leibhéil ná Córas Sóisearach, agus Córas Sinsearach de dhá bhliana nó thrí bliana ian dhiaidh. Déantar scrúdú Clár an Teastais Sóisearaigh ag deireadh Córais Sóisearaigh. Sa Córas Sinsearach, tá clár Idirbhliana roghnach ar fáil, a leantar le rogha idir thrí Clár Ardteistiméireachta. Is clár dhá bhliain gach ceann de na trí chlár Teastas Ardteistiméireachta – an Ardteistiméireacht Choitianta, an Ardteistiméireacht Fheidhmeach agus an Ardteistiméireacht Ghairmiúil.

Áirítear gnéithe eile oideachais iarbhunscoile:

Page edited: 30 July 2018