Oideachas riachtanas speisialta: oideachas iarbhunscoile

Eolas

Féadfaidh mic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a bheith i ngnáthranganna in iarbhunscoileanna príomhshrutha nó i ranganna speisialta i scoileanna den sórt sin nó i scoileanna speisialta. Féadfaidh siad cabhair a fháil ó mhúinteoirí acmhainne agus ó chúntóirí riachtanas speisialta (CRS).

Scoileanna príomhshrutha

Féadfaidh mic léinn iar-bhunscoile a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu freastal ar iar-bhunscoil phríomhshrutha. Féadfaidh siad a bheith i ngnáthranganna le tacú ó mhúinteoir tacaíochta/acmhainne agus/nó ó chúntóir riachtanas speisialta nó féadfaidh siad a bheith i rang speisialta.

Féadfaidh scoil iarratas a dhéanamh ar dheontas chun an scoil a fhágáil inrochtana ag mac léinn atá faoi mhíchumas, mar shampla, rampa nó leithreas inrochtana a chur isteach. Is féidir faisnéis a fháil faoin bhforáil seo ó Aonad Foirgníochta na Roinne Oideachais agus Scileanna – féach “Conas iarratas a dhéanamh”.

Tá na seirbhísí tacaíochta seo a leanas ar fáil do mhic léinn atá faoi mhíchumas agus a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus atá ag freastal ar iar-bhunscoileanna:

Ranganna speisialta

Tá ranganna speisialta do mhic léinn a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu ag gabháil le roinnt iar-bhunscoileanna. Déanann na ranganna sin freastal de ghnáth do riachtanais fhoghlama mac léinn atá faoi mhíchumas foghlama éadrom nó measartha.

Scoileanna speisialta

Tá scoileanna speisialta ar fud na tíre do mhic léinn atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta. Soláthraíonn na scoileanna sin oideachas do mhic léinn ó 5 bliana d’aois go 18 mbliana d’aois atá faoi mhíchumas foghlama ginearálta ag leibhéal éadrom nó measartha. Ina theannta sin, tá iar-bhunscoileanna ann do mhic léinn lagamhairc nó lagéisteachta i mBaile Átha Cliath. Freastalaíonn na scoileanna sin do mhic léinn lae agus do mhic léinn chónaithe. Tá líon beag scoileanna ann do mhic léinn atá faoi mhíchumas fisiciúil agus líon beag scoileanna speisialta do mhic léinn atá deachrachtaí iompraíochta agus mhothúcháin.

De ghnáth, bíonn na mic léinn ag gabháil do scrúduithe an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta.

Déanann na scoileanna socrú freisin do mhic léinn a bhfágfadh an míchumas atá orthu an deacair dóibh tairbhe a bhaint as cláir an Teastais Shóisearaigh nó na hArdteistiméireachta. I roinnt scoileanna do mhic léinn atá faoi mhíchumas foghlama éadrom, féadfar deis a thabhairt do mhic léinn páirt a ghlacadh i gcuraclam an Teastais Shóisearaigh.

Scrúduithe

Féadfar mic léinn atá faoi mhíchumas sonrach a dhíolmhú ó chuid den scrúdú in ábhar áirithe. I gcásanna den sórt sin, féadfar nóta a chur leis na teastais a dhámhtar nach ndearna an mac léinn cuid den scrúdú. Déantar an nóta a chur leis i gcás nach measúnaítear réimse lárnach d’ábhar, nó i gcás ina bhfuil an éifeacht chéanna leis an modh measúnachta a úsáidtear. Mar shampla, féadfar mic léinn lagéisteachta a dhíolmhú ón triail chluastuisceana de chuid an scrúdaithe. Bheadh nóta ag gabháil leis an teastas go ndearnadh scrúdú ar gach gné den ábhar ach amháin an ghné cluastuisceana. Ar an modh céanna, féadfaidh mic léinn a bhfuil disléicse orthu tarscaoiltí litrithe agus gramadaí a fháil sna teangacha agus bheadh nóta á rá sin ar an teastas.

Chinn an Binse Comhionannais go bhfuil an nóta sin contrártha do na hAchtanna Comhionannais. Rinneadh achomharc i gcoinne an chinnidh sin.

socruithe ar fáil chun oiriúntas réasúnach a sholáthar do mhic léinn atá faoi mhíchumas agus a dhéanann scrúduithe.

Conas iarratas a dhéanamh

Má tá riachtanais speisialta oideachais ag do leanbh, ba cheart caint leis an príomhoide scoile faoi na tacaíochtaí fhoglama ar fáil sa scoil. Más mian leat comhairle faoin iar-bhunscoil oiriúnach le riachtanais speisialta do linbh déan teagmháil le do Eagraitheoir Riachtanas Speisialta Oideachais - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas'.

Ba chóir do scoileanna teagmháil a dhéanamh le hAonad Foirgníochta na Roinne Oideachais agus Scileanna chun faisnéis a fháil maidir le scoileanna a fhágáil inrochtana. Cuir glaoch ar phríomhuimhir theileafóin na Roinne chun cúnamh a fháil – féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas'

Ba chóir do scoileanna teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) a dhéanann iarratais ar acmhainní oideachais speisialta a riaradh agus a phróiseáil trí úsáid a bhaint as an líonra Eagraithe Riachtanas Speisialta Oideachais (ERSO) - féach 'Cá háit a dhéanfaidh mé iarratas'.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le d'Eagraitheoir Riachtanas Speisialta Oideachais

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

1-2 Sráid an Mhuilinn
Baile Átha Troim,
An Mhí
Éire

Teil:(046) 948 6400
Facs:(046) 948 6404
Láithreán Gréasáin: http://www.ncse.ie/

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Rannóg Eolas don Ógra
Bloc 2
Urlár 2
Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
Éire

Láithreán Gréasáin: http://www.youthinformation.ie/

Page edited: 28 April 2016